Gönderen: adalarpostasi | 19 Şubat 2014

“İstanbul Adalar İlçesi ve CHP’yle ilgili Açık Mektup”a dair Adalar Belediyesi’nin basın ve kamuoyu duyurusu…

İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Arif Çağlar’ın,
ADALAR POSTASI-2742 (6.1.2014)‘de yayımlanan “İstanbul Adalar İlçesi ve CHP’yle ilgili Açık Mektup…” başlıklı yazısına dair Adalar Belediyesi’nin  kurumsal web sitesinde  tesadüf ettiğimiz basın ve kamuoyu duyurusunu  yayımlıyoruz.
ADALAR POSTASI
)O(
* * *

 Adalar Belediyesi hoparlöründen duyurulur!…

6.1
* * *

T.C. 

ADALAR BELEDİYESİ 

BASINA ve KAMUOYUNA DUYURULUR 

06 Ocak 2014 tarihli ”Adalar Postası” adlı blog sayfasında, kamuoyuna duyurulduğu da belirtilen, “İstanbul Adalar İlçesi ve CHP’yle ilgili Açık Mektup…” başlıklı bir ileti yayınlanmıştır. İleti incelendiğinde, gerçekleri yansıtmadığı ve yerel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde bazı kişiler ve çevreler tarafından Adalar Belediyesi tüzel kişiliğinin yanısıra Belediye Başkanı’nı yıpratma amacıyla konunun çarpıtıldığı anlaşılmaktadır.

Öncelik olarak, söz konusu iletide yer alan iddiaları kabul etmediğimiz ve anlam veremediğimiz gibi iletide geçen bazı cümlelerin ve ifadelerin kara propagandaya malzeme temin eden bir üslupta olduğunu ve suç teşkil ettiğini de belirtmemiz gerekir.

Yeni yönetim olarak, Adalar Belediyesi’nde göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren, Belediye faaliyetleri hakkında yaptığı şikayet ve iletilerle tamamıyla bazı çıkar çevrelerine hizmet ettiği kanısını yaratan şahsın, bir takım siyasi yönlendirmelerle yazmış olduğu bu iletinin Belediye Başkanı ve bazı aday adaylarını yıpratmak amacıyla yayınlandığı açıktır. Bunlarla ilgili olarak, ileti sahibi hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. 

İletide yer alan konularla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Kanunlara ve ilgili Yönetmeliklere göre yapılan yasal işlemlerin bir kamu görevlisi olan Belediye Başkanı ve Büyükada’da mülk sahibi arasındaki bir siyasi çekişme gibi gösterilmesi en hafif tabirle art niyetliliktir. Atilla Aytaç tarafımdan tanınmamakta olup, şahsımı da hiçbir zaman hiçbir amaç için ziyaret etmemiştir. Kendisini aday adaylığı başvurusu sonrası gıyaben tanıdım.

Haberde konu edilen taşınmaza ilişkin olarak; 

2. Gerçek durum ise şöyledir; Söz konusu evin basit onarımının yapılması için sahibi Atilla Aytaç vekilinin başvurusu üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) tarafından onarım ön izin belgesi verilmiştir. Düzenlenen belgede “ KUDEB Yönetmeliğinin 4. Maddesi hükümlerine gore; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere doğrama, döşeme ile mimari öğe olarak ve sanat tarihi açısından özellik arz etmeyen tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen taşıyıcı unsuru etkilemeyen müdahaleler ruhsata tabi olamadığından KUDEB Yönetmeliğinin 7-a bendi gereğince, yapı ilgilisine ekteki rapora göre tamir izni verilmiştir. Onarım esnasında çevre, can ve mal, emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur. Onarım ön izni ile yapıda hiçbir plan değişikliği yapılamaz. Kontur ve gabarisinin korunması gerekmektedir. Bu onarım ön izin belgesi 1 yıl geçerlidir. Onarım hilafına bir işlem yapıldığında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 65’inci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42’nci maddesine gore yasal işlem yapılacaktır.” Denmektedir.

3. 10.10.2013 tarih ve 180286 sayılı İ.B.B. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’nün Adalar Belediyesi’ne gönderdiği yazısında; “……. söz konusu yapıda, 2010 tarihli Basit Bakım Onarım Ön İzin Belgelerinde yer alan bilgi ve resimlerle karşılaştırmalı olarak 16.09.2013 tarihinde yapılan denetimde; zemin+ normal katlı yapıda çatı arasının iskan edilerek bağımsız bölüm haline getirildiği, ön cephede teras oluşturulduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu aykırılığın 3194 ve 2863 sayılı yasalar gereği giderilmesi, yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin Müdürlüğümüze ve Kurula iletilmesi hususunda bilgi alınması ve gereğinin yapılmasını rica ederim” Denmiştir Bu yazı üzerine Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanları tarafından 11.11.2013 tarih ve 22/25 cilt/sahife no’lu yapı tatil tutanağı tutulmuştur.

4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı ve eklerinin Belediye encümenine gönderilmesini takiben, Belediye Encümeni’nin kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesine göre yapı sahibine ve mimarına para cezası ve aykırılıkların giderilmesi için 30 günlük sure verilmiş olup, sürenin dolmasının ardından 12.12.2013 tarihli teknik rapor ile “yapı tatil tutanağı”nda belirtilen aykırılıkların giderilmediği tespit edilerek Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca yıkım kararı verilmiştir. Bu kararlar aleyhine mülk sahibi konuyu yargıya taşımış ancak davacının yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiştir. 

5. Aynı zamanda 2863 sayılı Kanun ve Türk Ceza Kanunu’nun 184. Maddesi uyarınca Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na sit alanında yapılan aykırı uygulamadan dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve yapılan işlemlerin süreci ile ilgili olarak KUDEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verilmiştir.

Dolayısıyla yukarıda tane tane anlatıldığı gibi, imara aykırı uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KUDEB tarafından tespit edilmiş olup, Onarım Ön İzin Belgesi ile Onarım Uygunluk Belgesini düzenleyen KUDEB’in tespitleri, diğer bir çok uygulamamızda da olduğu gibi, yapılacak işlemler için esas oluşturmaktadır. 

6. Diğer taraftan; “CHP Belediye Başkanı aday adayları arasında en güçlü aday sayılan Atilla Aytaç ve şimdiki Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu arasında 2013 yılının son haftası içinde her ikisinin de oturduğu binaların kaçak olduğunu kamuouyuna ilan eden bir tartışma nihayet medyaya da yansımıştır..” şeklindeki iddia da dayanaktan yoksundur. Üniversite’de öğretim görevlisi olarak çalışırken, 2006 yılında, Gökhan Emlak sahibi İsmail Baysal aracılığıyla Büyükada’da kiraladığım Recep PALABIYIK adlı şahsın evinde ikamet etmekteyim. Kiracı olarak oturduğum yapının İmar Kanunu’na gore yasal durumu hakkında Belediye Başkanı olduktan sonra yapılan şikayet üzerine, Mülkiye Başmüfettişi İlhan Aydın ERBUL tarafından, 14.05.2010 tarih ve 95/34-106 sayılı İçişleri Bakanlığı onayı ile, Belediye Başkanı olarak şahsım, eski Belediye Başkanı, eski ve mevcut bazı yöneticiler hakkında inceleme ve soruşturma yapılmış olup, herhangi bir cezai işlem yapılmamıştır. 

7. İlçe Belediyesi olduğu yıl olan 1984’ te Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu tarafından 2863 sayılı Kanuna göre (31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı uyarınca) Sit alanı olarak ilan edilen Adalarda, Koruma Amaçlı İmar planları, 21/07/1983 kabul tarihli 2863 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin amir hükmüne rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesince zamanında yapılmamıştır. 

Böylece sit kararı çarpık yapılaşmayı engelleyememiş, aksine yasa dışı yapılaşma, sorumlularının gözleri önünde artmış ve 1986 -2009 Nisan ayına kadar dönemin belediye yönetimleri tarafından 745 adet binanın ruhsat ve projesine aykırı kısımlarının yıkılmasına 

ve 951 adet binaya da para cezası verilmesine karar verilmiştir. Ancak geçen zaman içerisinde geçmiş dönem belediye yönetimleri tarafından yasaların gereği yerine getirilmeyerek kendileri tarafından alınan yıkım kararları uygulanmamıştır. 

Adalarda çarpık yapılaşmaya göz yumularak, görüntü kirliliği yaratılmasının yanısıra, Adaların mimari dokusuna, tarihi ve kültürel değerlerine de onarılamaz zararlar verilmiştir. Bu durumlar Mülkiye Başmüfettişlerince yapılan incelemelerle de belirlenmiştir. Adalar Belediyesi’ni teftiş eden Mülkiye Müfettişlerinin 2003, 2005 ve 2009 yılı teftiş raporlarında ağır eleştirilerle bu alanlarda uygulama yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Ayrıca Adaların, Kanunun emredici hükmüne rağmen 1985’te yapılması zorunlu olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılmayışı ve uygulamanın, “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları”na göre yapılmış olması birçok soruna yol açmış ve tamamı sit alanı olan Adaların korunmasını sağlayamamıştır. 

Ancak geçmiş dönemlerin Belediye yönetimleri müfettiş raporlarına rağmen yasal görevlerini yerine getirmemişler ve bu yapıları yapanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Ayrıca tüm bu olumsuzluklara rağmen şüpheli, bizim göreve gelmemizden önceki dönemlerde, hiçbir şikayette bulunmamış, yayın yapmamıştır. Bu durum da şüphelinin öfke, kin ve garez ile hareket ettiğinin ve artniyetli davrandığının açık bir göstergesidir.

Göreve geldiğimiz güne kadar ileti sahibinin, kişisel olarak veya temsil ettiği Dernek adına önceki yönetimlerden hiç bir yetkili ve sorumlu hakkında bu ve benzeri suçlamalarda bulunmamış olması, yukarıda özetlendiği üzere Adalar talan edilirken suskun kalması manidardır! 

Göreve geldiğimiz 2009 yılı Nisan ayından itibaren, sanığın iddia ve iftiralarının tam tersine, Adalar’da kronik hale gelen imar usulsüzlüklerini gidermek ve önlemek amacıyla Belediyemiz tarafından 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca etkin çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. 2009 yılından itibaren, 20 yılı aşkın süredir Büyükada’nın güzelliğini gölgeleyen, hakkında yıkım kararı da olan Atatürk Meydanı’ndaki harabe durumdaki Lido Otel inşaatı ve 12 yıl önce Adalar Belediyesi tarafından yaptırılan, herhangi bir kaydı olmayan amfitiyatro yıkımları başta olmak üzere, Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve Burgazadası’nda, öncelikle Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kıyı kullanım alanlarında ve ormanlık alanda yer alan, ahır, depo, baraka, satış yeri, kümes ve benzeri amaçlarla kullanılmak üzere yapılmış, içerisinde insan yaşamayan veya sürekli ikamet olmayan ilkel, çirkin yapılar ile yine orman alanı içinde kalan TV vericileri, sistem odaları ve bekçi kulübeleri olmak üzere 130’u aşkın kaçak yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında yazılı talebimize rağmen Valilik ve Kaymakamlığın güvenlik desteği vermemesi nedeniyle söz konusu kaçak yapıların yıkımı konusunda etkin çalışmalar yapılamamış, Belediyenin kendi imkanlarıyla Büyükada Öngörünüm projesinde yer alan sahildeki lokantaların 13 adet eklentileri kaldırılmıştır. 28.02.2012 tarihinde Kınalıada’da (Taşocakları, Jarden, Kumluk ve Ayazma Mevkiinde), 07.03.2012 tarihinde Burgazadası’nda öngörünüm ve sahil düzenleme çalışmaları kapsamında, sayıları 30’u aşkın kaçak yapılar yıkılmış ve işgaller kaldırılmıştır. Bu konudaki çalışmalar ve düzenlemeler kararlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Bu çalışmalarımız da açıkça göstermektedir ki, çok özel konumunun yanısıra zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasa sahip olan Adalarımızda, Belediye olarak öncelikli görevimizin bu mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu olumsuzlukları gidermek için göreve gelir gelmez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmakta olan 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sürecine dahil olarak aktif yer almış ve mevcut olan olumsuzlukların ortadan kaldırılması, doğal sit alanlarının korunması, mevcut bilgi ve belgeler uyarınca kentsel dokunun korunması, koruma stratejilerinin belirlenmesi, Adalar’ın geleneksel kullanım şeklinin korunup aynı zamanda potansiyelleri doğrultusunda çeşitli mekânlarla zenginleştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen bir planlama anlayışı doğrultusunda kısa sürede hazırlanması için katkı sunulmuştur. Bu plan, Belediyemizin de yoğun katılımıyla İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 21.11.2011 tarihinde askı sürecini de tamamlayarak yürürlüğe girmiştir. 

Belediyemizin 08.05.2009 tarih ve 49 sayılı, 03.01.2012 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararları ile, “1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak İller Bankası ile birlikte (hibe ve kredi alınarak) yaptırılmasına” karar verilmiştir. İlk kez başlatılan ve halen kararlılıkla sürdürülen çalışma sonucunda; planlar için yapılan ihale sonuçlanmış olup, Aralık 2012 itibariyle plan çalışmalarına başlanmıştır ve kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Adalar’da imar kirliliğinin giderilmesi, kaçak yapılaşmanın önlenmesi, Adalar’ın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunması amacıyla tarafımızca hazırlanmakta olan planların ve kaçak yapıların yıkılmasının yanı sıra, birçok örnek düzenleme de ilk kez yapılmıştır. Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi için 7 üniversite ve 10 meslek odası ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır.

Öncelikli olarak Stratejik Plan hazırlanmış, 17 stratejik amaç belirlenmiştir. Bu amaçlara yönelik hazırlanan, 48 stratejik hedef, 119 proje ve 211 faaliyet kapsamında 2010 yılından beri çalışmalar yürütülmektedir.

Hazırlanmış ve uygulanmakta bazı düzenlemeler ile olan Proje örnekleri de şunlardır:

 Cephe Tabela Rehberi ve Uygulama Yönetmeliği hazırlanmış, 24.05.2012 tarih ve 527 sayılı Koruma Kurulu Kararıyla onaylanmasının ardından uygulamasına geçilmiştir.

 Kültürel Mimari Miras Envanteri Projesi hazırlanmış, kültürel mirasımız tespit edilmiştir.

 Anıtsal Değeri Yüksek Ağaçların Tespit ve Tescili Projesi hazırlanmıştır.

 Sokak Sağlıklaştırma Projeleri hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur.

 Ön Görünüm Sahil Düzenleme Projeleri hazırlanmış ve uygulanmaktadır.

 Belediye Kreş Projesi hazırlanmış ve uygulanmaktadır.

 Belediye Açık Pazar Alanı Projesi hazırlanmış olup, uygulamaya geçilmiştir.

 İstanbul’un ilk kent müzesi Adalar Müzesi kurulmuştur.

 Entegre Atık Sistemi Projesi yürütülmektedir.

 Gırgırla Avlanma Yasağı Sınırlarının Genişletilmesi Projesi hazırlanmış ve uygulanmaktadır.

Nitekim, Seçilmişleri ve Atanmışları İzleme Derneği’nin (İZDER) 19.03.2010’da düzenlekanı olarak ödüle layık görülmek bu çalışmalarımızı taçlandırmıştır.

Bunlar da göstermektedir ki sanığın iddialarının aksine, Anayasal ve yasal bir kamu kuruluşu olan Adalar Belediyesi’nin yaptığı tüm iş ve işlemler, hukuka ve yasalara uygun olarak yapılmaktadır. Aksi

düşüncede olanların yargı mercilerine başvurma ve diğer yetkili idari mercilere şikayet hakları elbette mevcuttur. Zira Belediye, hukuki denetimin yanısıra, Merkezi Yönetimin ve Meclisin de denetimine tabidir. Müfettişlerin ve yargı mercilerinin denetimlerinde bu konularda yapılan tüm iş ve işlemlerin hukuka ve yasalara uygun olduğu belirlenmiştir.

Tüm iş ve işlemler gibi, imar konularıyla ile ilgili olarak da İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğince Belediyemizin 19.11.2012-25.12.2012 tarihleri arasında teftiş edildiği, görev süremiz içerisindeki işlemlerle ilgili ayrıntılı bir denetleme yapıldığı, denetim raporunda Belediyenin tüm çalışmalarının olumlu olduğunun, Belediye Başkanının ”birçok başarılı hizmeti yerine getirdiğinin, Adalar’ın sorunlarına karşı duyarlı olduğunun, sürekli çözüm üretme çabasına girdiğinin, Belediye genel iş ve işlemlerinin daha düzgün ve tatmin edici olması için Adalar’ın manevi iklimini değerlendirdiğinin,…” belirtildiği, ayrıca çeşitli zamanlarda İçişleri Bakanlığı ve Valilik denetimlerinde imar konusundaki uygulamalarla ilgili olarak 2009 yılından itibaren bazı şikayet, ihbar ve suçlamalar nedeniyle araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapılmış olup, bunların sonucunda Belediye Yöneticileri hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmadığı bir gerçektir. Mülkiye Başmüfettişi Mahmut KUŞ tarafından, Belediye Başkanı olarak şahsım ve kurum hakkında “Kınalıada Motor İskelesi’nin İBB’ nin müteaddit kere yıkılması istemli bildirim ve işbirliği çağrısına karşılık verilmediği, aykırılığın giderilmediği iddiası üzerine yapılan ön inceleme sonucu İçişleri Bakanlığı’nın 20.07.2011 t. ve 2011/301 s. SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ yönündeki kararı; keza Mülkiye Başmüfettişi Mustafa AYYILDIZ tarafından, Nail Murat Pekin’e ait Büyükada, 21 ada, 11 parsel’de yapılan otel inşaatı ile ilgili olarak bugünkü tarih itibari ile ne gibi işlemler yapıldığı hususları ile ilgili olarak ve Büyükada, 13 pafta, 21 ada, 27 parsel sayılı yerin (LİDO) durumu ile ilgili olarak yapılan ön inceleme sonucu İçişleri Bakanlığı’nın 26.10.2011 t. ve 2011/476 s. SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ yönündeki kararı bu hususa sadece bir kaç örnektir.

“Seferoğlu Korusu Faciası“ denmek suretiyle vurgu yapılan konuda da açıklama yapmak gereklidir. Şöyle ki; Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu dosyalarında yapılan incelemede, Seferoğlu olarak adlandırılan tescilli parsele ilişkin ilk plan, 16.06.1972 tarihli mevzi imar planı olup, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylıdır. İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.06.1992 gün ve 4832 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 30.06.1994 günlü karar ile aynen onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında da mevzi imar planı fonksiyonu korunarak ilgili planda MTTA (Mevcut Turizm Tesis Alanı ) olarak işlenmiş ve 2011 yılında onaylanan yürürlükte bulunan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında da Konaklamalı Turizm Tesis Alanı olarak 1972 yılından beri geçerli olan fonksiyonuyla onaylanmıştır. Projeleri, 27.08.2010 tarihinde İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Kurul tarafından onaylanan projeye göre de Belediyemizce 29.12.2010 tarihinde ruhsat verilmiştir. İnşaat süresince Belediyemiz teknik ekipleri yanı sıra, sorumlu yapı denetim firması, KTVKK ekipleri, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Teknik Ekipleri ve İBB KUDEB tarafından sürekli denetim altında tutulmaktadır. Denetimlerde yapılan çalışmalarda proje ve ruhsatına aykırı bir durum tespit edilmemiştir.

Terrace Lido olarak adlandırılan yapının eski yasal durumu ve şimdiki durumu da şöyledir;

 Eski Lido yapısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1955 tarihinde esas, 1964 tarihinde ise ek olmak üzere iki adet ruhsat verilmiş ve 1970 yılında yapı muayenesi yapılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iskan raporu düzenlenmiştir. Söz konusu eski yapıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 10.02.1984 gün ve 261 sayılı onayına göre, 16.02.1984 gün ve 10/46B sayı ile Adalar Şube Müdürlüğü’nce tamir ve tadilat ruhsatı verilmiştir.

 Adalar Belediye Meclisinin 13.03.1986 gün ve 12 sayılı kararı ile taşıyıcı sistemin yenilenmesine karar verilmiştir.

 13.03.1986 gün ve 3/12 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mevcut yapının tamir ve takviye edilmesi gerekirken betonarme karkas sisteme çevrildiği son iki katının yıkıldığı tespit edilerek inşaat mühürlenmiştir.

 14.04.1989 tarih ve 68 sayılı Belediye Encümen kararı ile de Meclis kararına uygun yapılmayan binanın uygun olmayan kısımlarının 3194 sayılı imar Kanununun 32’nci maddesine göre yıkılmasına karar verilmiştir.

 Ancak 1989 yılından 2009 yılına kadar hakkında yıkım kararı olan söz konusu eski harabe Lido yapısı yıkılmamıştır.

Yukarıda da açıklandığı üzere 2009 yılından itibaren, 20 yılı aşkın süredir hakkında yıkım kararı da olan eski Lido Otel inşaatı diğer 130’u aşkın yıkımını gerçekleştirdiğimiz kaçak yapılarla birlikte yıktırılmıştır.

Yeni Lido İnşaatının projesi, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 2863 sayılı Yasa ve Yönetmeliğe göre 13.01.2010 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan projeye gore Belediyemizce 12.03.2010 tarihinde ruhsat verilmiştir. İnşaat süresince ruhsatına aykırı yapılan bazı uygulamalar için önce 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42’nci maddesine göre Belediyemiz Encümenince para cezaları verilmiş, ancak ilgilisinin açmış olduğu davalar sonucu verilen para cezalarının bir kısmı için iptal bir kısmı için ise yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Belediye Encümeninin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32’nci maddesine gore almış olduğu yıkım kararı için de ilgilisi dava açmış ve ilgili İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Yargı süreci de halen devam etmektedir.

Anayasal ve yasal bir kamu kuruluşu olarak Adalar Belediyesi’nin Yasalara göre oluşmuş organları, Müdürlükleri, Mıntıka Mühendisleri ve Zabıta gibi birimleri ve görevlileri vardır. Belediye, Encümen ve Meclis yoluyla iradesini açıklar ve gerekli kararları alır. Belediye Başkanı’nın görevi ise alınan kararları uygulamak, gözetim ve denetim yetkisini kullanmaktan ibarettir. Belediyemizde tüm iş, işlem ve görevler, mevzuat çerçevesinde kamu hizmeti yaklaşımıyla yapılmaktadır. Mevcut durum ve yapılan işlemler, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılmıştır. Yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtildiği gibi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32’nci ve 42’nci maddesine göre yapılan yüzlerce işlemden sadece bir tanesidir. Bu durum da göstermektedir ki Adalar Belediyesi’nce imar uygulamalarına ilişkin olarak yapılan tüm iş ve işlemler, hiç bir ayrım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde uygulanmaktadır.

Tüm bu gerçekler de göstermektedir ki, söz konusu gazete yayınladığı güya haber ile tamamiyle seçimler öncesi kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmaya, Belediyeyi, Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve bazı aday adaylarını yıpratmaya yönelik bir amaç gütmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: