Gönderen: adalarpostasi | 29 Temmuz 2016

“Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi…”

“Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi…”

dememiş miydi Can Yücel?

MagmaFayton1 MagmaFayton2 MagmaFayton3 MagmaFayton4 MagmaFayton5 MagmaFayton6 MagmaFayton7 MagmaFayton8 MagmaFayton9 MagmaFayton10 MagmaFayton11 MagmaFayton12 MagmaFayton13 MagmaFayton14 MagmaFayton15 MagmaFayton16 MagmaFayton17 MagmaFayton18

At ve Faytondan yana…

İstanbul Arabacılar ve Motorsuz Taşıt Vasıtaları Odası nam-ı diğer Faytoncular Odası başkanı Hasan Ünal: “Bazı sözümona ‘hayvan severler’ tarafından iş kolumuza karşı özellikle son iki yıldır artırılarak sürdürülen taciz ve saldırılar yanlış bilgilendirme temelinde menfî propaganda şekline dönüşmüş ve hiçbir belge ve bilgiye dayanmayan afakî ve hayalî bir takım sayı ve haberlerle iş kolumuzu ortadan kaldırmaya yönelik tehdit ve tecavüz niteliği kazanmıştır. […] Yasalara ve hayvan haklarına uygun çalıştırılan atlar ve bunların çalıştırıcıları hakkında yanlış bilgi ve kötüleyici imaj yaratmak ve yaymak ticari çalışmayı yasalara aykırı şekilde engelleyicidir. Genel olarak atlar hakkında en temel bilgilerden bile yoksun olmak bir yana özellikle İstanbul Adalar İlçesi’nde bulundurulan ve çalıştırılan atlar hakkında iddia edilen ve yayılan haberler hiçbir doğru bilgiye dayanmamaktadır. Doğru bilgi Adalar Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün kayıt ve verileridir. […]”

* * *

BASINA VE KAMUOYUNA

Bazı sözümona “hayvan severler” tarafından iş kolumuza karşı özellikle son iki yıldır artırılarak sürdürülen taciz ve saldırılar yanlış bilgilendirme temelinde menfî propaganda şekline dönüşmüş ve hiçbir belge ve bilgiye dayanmayan afakî ve hayalî bir takım sayı ve haberlerle iş kolumuzu ortadan kaldırmaya yönelik tehdit ve tecavüz niteliği kazanmıştır.

İstanbul Adalar İlçesi’nde çok özel bir konumu olan fayton işletmeciliği özel yasa, Koruma Kurulu kararları, bağlı olduğu belediyelerinin, valilik ve kaymakamlığın ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ilgili yönetmelik ve mevzuatına ve bunların emrettiği denetime uygun şekilde çalışmaktadır. Fayton işletmeciliğinin özelliği olarak çalıştırılan atlar özel bakım ve ihtimamla beslenmekte, bakılmakta, faytona koşulmakta ve özellikle Hayvan Haklarını Koruma yasasına uyulması konusunda faytoncular, sürücüler, seyisler, Odamız ve Adalı yurttaşlar azamî dikkat göstermektedir. Buna rağmen karşılaşılan hatalı durum ve davranışlar ilgili kurumlar ve Odamız tarafından cezalandırılmaktadır ve bunların bildirimi için resmi kurum adreslerinin ve Odamızın şikayet sisteminin kullanılması mesleğimizin kalitesinin yükselmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle tüm hayvan severlerin bu konuda ilgi ve yardımını bekliyoruz.

Bilindiği gibi Hayvan Hakları Yasası insanların hayvanlarla ilişkisini düzenleyici ve bu yasaya aykırı davranışları cezalandırıcı hükümleri içermektedir. Evcil, av, yaban ve her türlü hayvanla olduğu gibi evcil bir hayvan olan ve binlerce yıl öncesinden insanla birlikte yaşamakla anatomisi dahil her türlü hali bu ilişki içinde gelişmiş ve değişmiş olan atların çalıştırılması da yine aynı Hayvan Hakları Yasası kapsamı içindedir ve atların çalıştırılması bu yasaya aykırı değildir.

Bazı insanlar hayvanların çalıştırılmasına ve besin malzemesi olarak kullanılmasına karşı olabilir. Bazı kültürlerde vejeteryanlığı ve veganlığı özendirici, destekleyici ve hatta aksini yasaklayıcı yaptırımlar dahi bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz ülke ve kültür dünyasında tüm hayvanlar için geçerli böyle bir yasak yoktur. Hangi tür hayvanın hangi koşullarda ne şekilde çalıştırılacağı ya da besin malzemesi olarak ne şekilde kullanılabileceği belli alışkanlıkların ötesinde yasalar, yönetmelik ve ilgili mevzuatla tanımlanmıştır. Bu yasa ve mevzuatın dışındaki davranışlar suç oluşturur. Ama aynı şekilde yasanın izin verdiği kapsamda davranışları engellemeye çalışmak da suç oluşturur.

Yasalara ve hayvan haklarına uygun çalıştırılan atlar ve bunların işletmecileri hakkında yanlış bilgi ve kötüleyici imaj yaratmak ve yaymak ticari çalışmayı yasalara aykırı şekilde engelleyicidir. Genel olarak atlar hakkında en temel bilgiden bile yoksun olmak bir yana özellikle İstanbul Adalar İlçesi’nde bulundurulan ve çalıştırılan atlar hakkında iddia edilen ve yayılan haberler hiçbir doğru bilgiye dayanmamaktadır. Doğru bilgi Adalar Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün kayıt ve verileridir.

Şurasını tekrar belirtelim ki, iş kolumuz, İstanbul Adalar İlçesi’nin doğal, kentsel, tarihî ve arkeolojik SİT olarak korunmasıyla ilgi yasa ve Koruma Kurulu kararlarına, ticaret ve çalışma yasalarına olduğu gibi Hayvan Hakları Yasası’na da harfiyen uymakta kendisini yükümlü ve sorumlu hissetmektedir ve buna azamî dikkat göstermektedir. Belediyenin hayvan zabıtası, GTH müdürlüğü görev ve talimatları, yurttaşların şikayet ve uyarıları bu konuda önemli bir yardımcıdır.

Yasal bir işletmenin, ürününü ya da faaliyetlerini yanlış ya da yanıltıcı olacak şekilde kötülemek; işletme, iş ürünleri ya da faaliyetleri hakkında gerçek dışı ya da yanıltıcı açıklamalarda bulunmak, dürüstlük kuralına aykırı davranış ve uygulama olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (YTTK’nın) 55inci maddesinde belirtildiği şekilde suç oluşturmaktadır.

Haksız rekabet koşul ve hükümlerini düzenleneyen 6102 sayılı YTTK’nın 54üncü ve 63üncü maddelerine göre başta aldatıcı hareket ya da dürüstlük kurallarına aykırı şekiller olmak üzere ekonomik rekabete zemin hazırlayacak şekilde reklam, propaganda, gösterim ve gösterelerin kötüye kullanılması haksız rekabet olarak tanımlanmaktadır. Hizmet üretimi dahil her türlü üretim ve ticarî çalışmayı yasalara ve ilgili mevzuata aykırı şekilde engellemeye çalışan her türlü eylem aldatıcı ve dürüstlüğe aykırı ve sadece bu nedenlerle dahi haksız ve hukuka aykırıdır.

Nerede kaldı ki Adalar’daki fayton işletmeciliğine karşı girişimler her türlü bilgi ve belge dayanağından yoksun menfi propaganda olarak YTTK’nın 55inci maddesinde tanımlanan yasa ve mevzuata aykırıdır ve doğrudan ya da keyfî yorum yoluyla yasal düzenlemeden önemli ölçüde ayrılmakla yasal çerçeve içinde yürütülen ticarî faaliyeti engelleyici suç unsurlarını da içermektedir. Bu yasa ve kurallara aykırı propaganda ve iş yerini ve ticarî faaliyeti engelleme girişimleri ve davranışları YTTK 60ıncı maddesine aykırı olduğu gibi Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmış bir suç olmakla yasa koruyucusunun duruma derhal müdahelesini de gerektirmektedir.

Yasalara aykırı olarak sürdürülen ticarî faaliyeti engelleyici propaganda ve eylemler nedeniyle fayton işletmecileri büyük ticarî zarara uğratılmıştır ve uğratılmaktadır. Odamızın hak ve sorumluluklarını üstlendiği fayton işletmecileri haklı olarak bu fiili durumda uğradıkları zararın tazmin edilmesini istemektedir. Yine YTTK’ya göre bu yasa dışı fiiliyatta zarara uğrayanlara sadece üretici ya da işletmeci değil, Meslek Odası, Meslek Birliği, STK’lar da olduğu gibi aynı zamanda yasa ve kural dışı ticarî eyleme teşvik nedeniyle doğrudan doğruya tüketicinin bizatihi kendisi de dahildir.

YTTK’nın ilgili maddelerinde belirtilen yasal ticareti engelleme eylem ve davranışlarının tespitin yapılması, yasal sınırlar içindeki ticareti engelleyici her türlü davranışın men edilmesi ve nihayet ortaya çıkan maddi zararın tazmini için fayton işletmecilerinin ve İstanbul Arabacılar ve Motorsuz Kara Taşıt Vasıtaları Esnaf Odası’nın gerekli girişimlerde bulunacağını bildiririz.

Konuyla ilgili yasa, kural ve kararlara aykırı davranış ve uygulamaların takipçisi ve şikayetçisi olmak Odamız’ın olduğu kadar her yurttaşın ve özellikle hayvanları seven ve korumak isteyen yurttaşların da görevidir. Bu görev bilinci içinde birlikte yaşayabilmenin şeklini yasalarımız belirlemiştir. Bunun ötesine geçen istek ve arzuları, yasaları genişletici ve değiştirici iradenin sergileneceği yer, ifade ve gösteri özgürlüğü çerçevesi içinde ve siyasî partilerin yasa koyucu kurumları içinde olmak zorundadır. İfade ve gösteri özgürlüğünün kişi, kurum ve iş kollarını taciz edici ve tecavüze hedef kılıcı davranışları hoş görülemez ve Odamızın bu konuda şimdiye kadar yaptığı uyarıların ötesinde suç işleyenler hakkında yasal yaptırımlara başvuracağını hatırlatmak isteriz. Bu konuda gerekli önlemlerin alınması için ilgili ve sorumlu STK, kamu kuruluşları ve yöneticilerine bilgi verilmiştir.

Hasan Ünal
İstanbul Arabacılar ve Motorsuz Kara Taşıt Vasıtaları Esnaf Odası Başkanı

* * *

1 2 3

* * *

4 5 6

* * *

7 8 9

* * *

10

* * *

—> İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…

—> Ada, At ve Biz…

—> At ve Faytondan Yana…

—> Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?

—> Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…

—> İAKTVKD’nin Adalar’da çalıştırılan atlarla ilgili güncel iki girişimi…


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: