Gönderen: adalarpostasi | 05 Kasım 2016

Dört Ada’ya Yasadışı Dört İskele Oldu mu Şimdi Reva…?

Dört Ada’ya Yasadışı Dört İskele Oldu mu Şimdi Reva…?

26-6-2016b

Büyükada, 26.6.2015.

İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (İAKTVKD), İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 2016 Haziran ayı içinde 30 gün süreyle ilan panosu ve internet sitesinde askıya çıkardığı Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada İDO iskelelerini yenilemek için yapılan plan değişikliğiyle ilgili iletilen itiraz dilekçelerine yetersiz ya da hiçbir yanıt vermeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı dava açtı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yasalara aykırı bu eylemiyle 1994-1995 yıllarında ruhsatsız olarak inşa edilen İDO iskelelerinin kamusal nitelik ve Adalar bütünlüğünü dikkate alacak şekilde doğal, ekolojik ve tarihi değerlerin olası yeni fiziksel yapılaşmalarla tahrip olmamasını sağlamak zorunda olduğunu ve kıyı kesimindeki denizaltı flora ve faunasını gözetecek bütüncül bir planlama yaklaşımı olması gerektiğinin de ifade edildiği dilekçede ilgili Bakanlığın ve bağlı birimlerinin Derneğin, aynı konuda davacı Adalar Belediyesi’nin ve Adalar halkının itirazlarının yok sayılarak hazırlanan plan değişikliklerinin yasa ve usule aykırı olduğuna yer verildi.

Konuyla ilgili birçok önemli ayrıntıyı ekteki dava dilekçesinden okuyabilirsiniz.

Arif Çağlar
İAKTVKD Başkanı

* * *

Büyükada İDO İskelesi:
22-8-2007

Büyükada, 22.8.2007.

22-8-2007-2

Büyükada, 22.8.2007.

11-5-2015

Büyükada, 11.5.2015.

11-5-2015-2

Büyükada, 11.5.2015.

4-6-2015

Büyükada, 4.6.2015.

4-6-2015-1

Büyükada, 4.6.2015.

26-6-2015

Büyükada, 26.6.2015.

Heybeliada İDO İskelesi:
27-3-2012

Heybeliada, 27.3.2012.

26-6-2015h

Heybeliada, 26.6.2015.

Burgazadası İDO İskelesi:

22846355

Kınalıada İDO İskelesi:
kinaliada-iskelesinde-araba-lastikleri-20060504

Kınalıada, 4.5.2006.

kinaliada-ido-iskelesi-20080405

Kınalıada, 5.4.2008.

kınalıada ido iskelesi 20080405-2.jpg

Kınalıada, 5.4.2008.

* * *

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı: 2016-53

İstanbul, 02.11.2016

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
Merkez Mah. Soğuksu Cad. 22. Sk. No:6 (İSTOÇ Karşısı)
Mahmutbey-Bağcılar – İSTANBUL
www.istanbulbim.adalet.gov.tr

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE DURUŞMA İSTEMLİDİR

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI     :
İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği
Güzeller Sokağı 34, TR-34970 Büyükada – İstanbul

DAVALI İDARE     :
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Vekaletler Caddesi 1, Bakanlıklar – Ankara

DAVA KONUSU     :
T.C. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce derneğimize bilgi amaçlı gönderilen 02.09.2016 tarih ve 20852321/14195 sayılı yazıda (tebellüğ tarihi 08.09.2016) sözü edilen, İstanbul İli, Adalar İlçesi,
Heybeliada Deniz Otobüsü İskelesi amaçlı
ve askıya çıkarılmaları süreleri için yaptığımız yazılı itirazlara bugüne kadar hiçbir şekilde cevap verilmeyen yine İstanbul İli, Adalar İlçesi,
Büyükada Deniz Otobüsü İskelesi amaçlı,
Burgazada Deniz Otobüsü İskelesi amaçlı,
Kınalıada Deniz Otobüsü İskelesi amaçlı
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği’nin yürütmesinin durdurulmasına, iptaline ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/5 maddesi uyarınca 30 günlük cevap süresinin kısaltılmasına karar verilmesi istemimizdir.

ASKI TARİHLERİ     :
Dava konusu plan değişiklikleri 02.06.2016 – 01.07.2016 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süreyle İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve internet sitesinde askıya çıkarıldığı bildirilmiştir. Plan değişikliklerinin yetkili yerel idarelerce askıya çıkarılması gerektiği İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendinde açıkça düzenlenmiş olmasına rağmen, davalı idare bu gerekliliğe aykırı davranmıştır.

İTİRAZ TARİHLERİ     :
İstanbul İli, Adalar ilçesi,
Heybeliada Deniz Otobüsü İskelesi İmar Planı değişikliğine
Derneğimiz tarafından 09.06.2016 tarihinde 2016-19 sayılı yazımızla,
Büyükada Deniz Otobüsü İskelesi İmar Planı değişikliğine
Derneğimiz tarafından 28.06.2016 tarihinde 2016-25 sayılı yazımızla,
Burgazadası Deniz Otobüsü İskelesi İmar Planı değişikliğine
Derneğimiz tarafından 28.06.2016 tarihinde 2016-23 sayılı yazımızla,
Kınalıada Deniz Otobüsü İskelesi İmar Planı değişikliğine
Derneğimiz tarafından 28.06.2016 tarihinde 2016-24 sayılı yazımızla,
askı tarihlerinin yasal süreleri içinde itiraz edilmiştir (hepsi için bkz. EK1)

TEBLİĞ TARİHLERİ     :
Heybeliada Deniz Otobüsü İskelesi İmar Planı değişikliğine yaptığımız itirazın uygun görülmediği, bu çerçevede söz konusu planların kesinleştiği bilgisi 02.09.2016 tarih ve 20852321/14195 sayılı yazıyla Derneğimize 08.09.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir (EK2)

Yasal süresi içinde itirazlarımızın yazılı olarak yapıldığı Büyükada, Burgazadası ve Kınalıada Deniz Otobüsü (bundan böyle “İDO” olarak anılacaktır) iskeleleleriyle ilgili bugüne kadar Derneğimize hiçbir tebligat yapılmamıştır.

AÇIKLAMALAR ve DAVA GEREKÇELERİ     :
Davalı idarece Derneğimizin, Adalar Belediyesi’nin ve Adalar Halkının itirazlarını yok sayarak hazırlanan plan değişiklikleri yasa ve usule aykırıdır ve ayrıca dava konusu plan değişikliğiyle bütünüyle SİT alanı olan Adalar İlçesi’nin adalarından Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada’nın meskûn ve en çok görünen cephelerine kalıcı ve onarılmaz bir tahribat ve çirkinlik yaratılmak istenmektedir.

Bu davamızın gerekçeleri olarak Davalı idareye daha önce iletmiş olduğumuz itirazlarımızdaki gerekçelerin hepsi aynen geçerlidir (bkz. EK1).

Bunlara ek olarak şu gerekçeleri de ekliyoruz:

1- Derneğimize tebliğ edilmemekle birlikte, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazılı kararıyla bu dört adanın “Deniz Otobüsü İskelesi” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmak ve plan notları eklenmek suretiyle 644 sayılı KHK hükümleri ve 3621 sayılı Kıyı Kanunun 7. Maddesi kapsamında onaylanmasının istenildiği ve önerildiği anlaşılmaktadır.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 17.05.2016 tarihini izleyen bir ay içinde söz konusu dört Ada için dört değişik yazıyla onaylanan plan değişikliklikleri birer ay süreyle askıya çıkarılmış ve plana karşı yapılacak itirazların Davalı idareye gönderilmesi gereği ilân edilmiştir (dört adanın İdo iskeleleriyle ilgili ayrıntılı ilan tarih ve yazılarıyla ilgili olarak bkz. EK1).

3- Dava konusu İDO iskeleleri amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve henüz onaylanmamış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin söz konusu alanların fiziksel yapısı, çevresel faktörler, sosyal yapıları ve benzeri nedenlerden dolayı Koruma Amaçlı Plan Kararları’na aykırı olduğu gibi aynı zamanda da Adalar’ın korunması gereken temel yapısına da uygun olmadığı yasal askı süreci içinde İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dört Ada için dört ayrı gerekçeli itirazla bildirilmiştir (bkz. EK1)

4- İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2011 tarih ve 1344 sayılı kararı ile onaylanan ve 21.09.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca imzalanarak 21.11.2011 tarihinde askı sürecini tamamlayarak yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda, Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada İDO iskelelerinin bulunduğu alanlar Kentsel Sit Alanında “Kıyı Kullanım Alanları” fonksiyonunda kalan iskele lejantıyla tanımlanmış alanlardır.

5- Bilindiği gibi Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK), 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, 10.11.1979 gün ve 11572 sayılı kararlarıyla tümünün korunması gerekli doğal ve tarihi alan ilan edilmesine karar verilmiş olan ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararıyla da “SİT Alanları Bütünü” (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası ve diğer 4 adayla birlikte toplam 9 Ada) ilan edilen Adalar’da; yapılacak olan her türlü planın, üretilen ve üretilecek olan fikir, tasarım ve uygulama projelerinin tamamının bu kapsamda ele alınması gerekmektedir.

6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca söz konusu dört Ada için değişik “NİP” plan işlem numaraları ve değişik tarihlerde onaylanan (NİP plan işlem numaraları ve tarihler için bkz. EK1) “Deniz Otobüsü İskelesi” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının plan raporunda “Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Mer’i Plan Durumu” başlığı altında

“Planlama alanını oluşturan deniz otobüsü iskelesinin çevresinde geçerli olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 21.09.2011 t.t. Adalar 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planıdır. Deniz otobüsü iskelesi çevresinde geçerli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.”

denmektedir. Buna rağmen askıya çıkarılan planlar yürürlükteki 5000 KANİP plan kararlarını yok sayarak sadece “deniz otobüsü iskelesi amaçlı” yeni bir plan olarak hazırlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca bu dört Ada için dört değişik UİP numara ve değişik tarihlerde (bkz. EK1) onaylanan “Deniz Otobüsü İskelesi” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin plan raporlarındaysa “Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Mer’i Plan Durumu” başlığı altında

“Planlama alanını oluşturan” iskeleleri için “kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer almaktadır. Planlama alanını oluşturan deniz otobüsü iskelesinin çevresinde geçerli olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 21.09.2011 t.t. Adalar 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planıdır. Deniz otobüsü çevresinde geçerli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.”

dendiği halde “Önceki Plan Kararları” başlığı altında bu iskeleler için

“Deniz Otobüsü iskelesi alanı üzerinde geçerli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 20.01.2011 t.t. “ Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ya da Kınalıada “Deniz Otobüsü İskelesi Uygulama İmar Planıdır”

denmektedir ve şu anda askıda olan plan 20.01.2011 t.t. planı tadil ederek “plan değişikliği” adı altında hazırlanmıştır.

Askıya çıkarılan İmar Planı Değişiklikleriyle:

1.
– Herhangi bir ruhsatı olmadan 1994-1995 yıllarında yapılaşmış, deniz otobüsü iskele ve hizmet binalarının, yapılaşmadan önce yapılması gereken işlemlerinin teklif planlar ile sonradan tamamlanmaya çalışılmasından ibaret olduğu;
2.
– Önerilen planların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik esaslarına ve diğer mevzuata uygun olarak hazırlanmadığı;
3.
– Adalardaki mevcut deniz otobüsü iskeleleri ve binalarının, ada karakterine uymayan, ön görünümü olumsuz yönde etkileyen, ruhsatsız ve Adaların tarihi ve kültürel dokusuna uymayan yapılar olduğu;
4.
– “SİT Alanı Bütünü” olarak ilan edilen Adalar’da bu iskelelerin Adalar’ın öngörünümünü bozduğu ve gereksiz yere çok fazla iskele yapılmasının Ada kıyı yapısını bozduğu;
5.
– Eski vapur iskeleri dışındaki tüm motor iskeleleri gibi bu İDO iskelelerinin de yasal kurallara uygun olmadan yapılaşmış olduğunun açık olduğu;
6.
– Önerilen plan değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun plan yapımına ilişkin yönetmelik esaslarına, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 22. Maddesinde yer alan ruhsat alma şartlarına ve Ada karakterine uyum sağlamayan mevcut yapısı nedeniyle mümkün olmadığı;
7.
– Günümüzün teknolojik gelişimi göz önüne alındığında, bu tür hizmetlerin, yeterli kapasiteye sahip, yolcu motorlarının, deniz otobüslerinin ve vapurlarının yanaşabileceği tek iskele üzerinde, Adalar’ın öngörünümünü olumsuz olarak etkilemeyen, Ada karakterine uyumlu, mevcut vapur iskelelerinin revizyonu ile yeni bir plan ve proje üretilerek teklif edilmesi halinde konunun yeniden değerlendirilebileceği

Derneğimizin itiraz dilekçelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir ve bu dava dilekçemizin de gerekçelerini oluşturmaktadır (bkz. EK1)

7- Ayrıca ve çok önemli olarak İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da bu teklif plan değerlendirilmiş, 10.02.2011 tarih ve 3052 sayılı ve 16.05.2011 tarih ve 3364 sayılı kararlar ile “…Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada Deniz Otobüsü İskelelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinde yer alan deniz otobüsü iskelelerinin gerekliliği, mevcut şehir hatları vapur iskelelerinin geliştirilerek deniz otobüslerine de hizmet verecek şekilde düzenlenme imkanları hususlarında ilgili idarelerden bilgi-belge ve rapor istenmesine konunun bundan sonra değerlendirileceğine oy birliği ile karar verildi” denmiş ve uygun görüş verilmemiştir.

8- Dolayısıyla; “Deniz Otobüsü İskelesi” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği olarak askıya çıkarılan plan değişikliklerinin esas aldığı 20.01.2011 tasdik tarihli Deniz Otobüsü İskelesi Uygulama İmar Plan’ları 21.09.2011 t.t. 1/5000 Ölçekli Adalar K.A.N.İ.P.’ndan önce hazırlanmış olup koruma kurulu tarafından uygun görüş almamış ve kesinlik kazanmamış geçersiz bir plandır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 57. Maddesinin (d) bendi “koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak” ve (g) bendi “Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak” gereği koruma kurulundan uygun görüş almadan planın kesinlik kazanması mümkün değildir.

9- Yine “Önceki Plan Kararları” başlığı altında “Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan, İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.05.2012 tarih ve 526 sayılı kararına konu olan İskele Meydanı ve Sahil Düzenleme Avan Projesi’nde mevcut durumda şehir hatları iskelesi olarak kullanılan iskele yapısı, şehir hatları ile İDO’nun kullanacağı tek bir iskele olarak kurgulanmış, mevcut durumda İDO iskelesi olarak kullanılan iskele yapısı ise gösteri platformu olarak kurgulanmıştır. İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 16.04.2015 tarih ve 2648 sayılı kararında ise sunulan rapor ile deniz otobüsü iskelelerinin gerekliliği, mevcut şehir hatları iskelelerinin geliştirilerek deniz otobüslerine de hizmet edecek şekilde düzenleme imkanının bulunmadığına yönelik bilgi ve belgelerin iletilmesi ve anılan raporda şehir hatlarının 08.10.2014 tarih ve 2014/495-1476 sayılı yazısında “Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada Şehir Hatları Vapur İskelelerinden İDO’ya ait deniz otobüslerine hizmet verecek eşgüdümlü bir operasyonun yapısal ve operasyonel farklılıklar sebebiyle mevcut iskelelerde yapılacak düzenleme ile sağlanamayacağının” belirtilmesi sebebiyle iskelelerin ayrı ayrı planlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.” denmektedir.

10- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporunda “14. Plan Kararları” başlığı altında ise; “20.01.2011 t.t. uygulama imar planındaki iskele alanı, İDO’nun halihazırda kullandığı ve sözleşmelerle kendisine tahsis edilen alan ile örtüşmemektedir. Aynı zamanda iskele alanında yer alan yapı dikkate alınmadan hazırlanan ve onaylanan imar planı, söz konusu yapıda ruhsatlandırma problemi yaşanmasına neden olmaktadır. Söz konusu problemleri düzeltmek amacıyla İDO’nun kullandığı sınırlara uygun olarak ve üst yapıyı koruyacak şekilde yapılaşma koşullarını da tanımlayarak” İDO iskelelerine ilişkin “yeni bir imar planı hazırlanması gereği ortaya çıkmıştır.” denmektedir. Adanın yerleşik halkının ve ziyaretçilerinin, denizle ilişkisini kesen ve meydanın önünde bir duvar gibi yer almakta olan Mevcut İDO iskelelerini yasallaştırmak üzere hazırlanan bir planın tarafımızca uygun görülmesi mümkün değildir.

11- Deniz Otobüsü İskelesinin bulunduğu alan, gerek kıyı bölgesinde gerekse ada kara parçası üzerinde korunması ve sürdürülmesi gerekli doğal-ekolojik değere sahip bir bütünün parçasıdır. Bu nedenle söz konusu alana dair yapılacak her türlü planın öncelikli hedefi, kamusal nitelik ve adalar bütünlüğünü dikkate alacak şekilde doğal, ekolojik ve tarihi değerlerin olası yeni fiziksel yapılaşmalarla tahrip olmamasını sağlamak ve kıyı kesimindeki deniz altı flora ve faunasını gözetecek bir bütüncül bir planlama yaklaşımı olmalıdır.

Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ana kararları belirlenen ulaşım sisteminin, gerek hazırlanan ve onay aşamasında olan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı hükümlerinde, gerekse konu hakkında alınmış olan ilgili koruma kurulu kararlarında, “ulaşım master planı” hazırlanarak çözülmesi gerekliliğine işaret edilmektedir. Oysa askıya çıkarılan ve Derneğimizce itiraz edilen İDO iskeleleri Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Açıklama Raporu’nun “Planlama Alanının Ulaşım Ağındaki Yeri” başlıklı maddelerinde Adalar’a ulaşım coğrafi konumu nedeniyle deniz yoluyla yapılmaktadır. Başta İBB iştiraki olan İstanbul Şehir Hatları ile İstanbul Deniz Otobüsleri olmak üzere her gün düzenli olarak Bostancı, Kadiköy, Kabataş ve Adalar arasında düzenli seferler yapılmaktadır. Planlama alanını oluşturan İDO iskeleleri için Adalar’a ulaşımda önemli bir yere sahip olduğu söylenmektedir. Bu iddiada Adalar’ın ulaşım yapısının araştırılmadan, sorunları tespit edilmeden ve yanlış verilerle kararlar üretildiği görülmektedir. Yılın sadece üç ayında hizmet veren ve son derece pahalı bir çözüm olan deniz otobüslerine ilişkin plan üretmek Adalar’ın ulaşım sorunlarına çözüm getirmek için yanlış olması bir yana Adalar – Bostancı, Adalar – Kabataş, Adalar – Kartal, Adalar – Eminönü vb. seferler yapan diğer özel şirketlerin de benzer şekilde taleplerde bulunmasına emsal olacaktır.

12- 1994-1995 yıllarında herhangi bir ruhsatı olmadan İBB tarafından gayri-hukuki şekilde bu dört Ada’nın öngörünüm bölgesine İDO İskele ve Hizmet Binaları inşa edilmiştir. Yukarıda belirttiğimiz gibi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazılarında belirttiği uygulamalar sanki yasal izin ve onayları alınmışçasına uygulamaya sokulmuş durumdadır.

13- Davalı idare şuan itibariyle hukuksuz şekilde işletilen ve gecekondu vasfındaki yere kendince uygunluk verme gayretindedir. Tüm plan değişikliklerine yapılan pek çok itirazın hangi gerekçelerle davalı idarece red edildiği/uygun bulunmadığı bilinmemektedir. Davalı idare yapılan İDO iskelesinde sanki genel mutabakat varmışcasına hareket etmektedir.

14- 1990’lı yıllara kadar Ada Halkının denize girmek ve denizden yararlanmak için aktif kullandığı sahil bandında 1990’lı yıllardan itibaren gündeme gelen İDO iskeleleri günümüze kadar Ada Halkının sahil bölgesinde denizle olan bütün ilişkisini koparmıştır. Bugün kentsel SİT alanı ve kıyı kullanım alanı olan öngörünüm sahil bölgesi, Ada yaşantısına, geleneklerine ve kültürüne tümüyle uzak bir yolcu ve malzeme indirme ve taşıma bölgesi haline getirilmiştir.

Sahil öngörünüm bölgesinin kentsel SİT alanı ve kıyı kullanım alanı bölgelerinde kalan mevcut İDO iskelesinin ada mimarisine, kentsel-kültürel doğasına aykırı olduğu ve kentsel dokuyu bozduğu, kıyı kullanımını tamamen engellediği görülmektedir.

Adalar ulaşımı için bir Mastır Plan yoktur. Bakanlıkların Adalar İlçesinin ulaşım sorununu nasıl çözmek istediği ve planladığı bilinmemektedir. Yapılan sadece birbirinden kopuk gelişigüzel günü kurtarır iş ve eylem yapmaktır. Ada’nın ön yüzünde pek çok farklı iskelenin mevcudiyeti ada eko sistemi ve deniz altı canlı yaşamı için de tehlike arz etmektedir.

Adalar’daki öngörünüm, kentsel SİT alanı ve kıyı kullanım alanı bölgelerindeki iskele yoğunluğu ve dağınıklığının ortadan kaldırılarak mevcut Şehir Hatları İskelesi’nin teknik ve fiziki şartlarının İDO araçlarının da kullanımına uygun şekilde düzenlenmesi ve deniz ulaşımının bir ya da iki iskele noktasında birleştirilmesi kamu çıkarı açısından zorunludur.

15- Dolayısıyla dava konusu “Deniz Otobüsü İskelesi” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, alanın fiziksel yapısı, çevresel faktörler, sosyal yapısı, ulaşım, yakın çevresi ile alanın bütün içindeki konumu gibi temel inceleme ve araştırma kriterlerinin bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda, teknolojik araştırmalar yapılmadan hazırlandığı, plan yapım, yöntem ve tekniklerine uygun olmadığı aşikardır ve başta İmar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat yasa ve hükümlerine aykırıdır.

Açıklanan tüm bu gerekçelerle, davalının işlemi Hukuka ve Yasalara açıkça aykırıdır ve iş bu davayı açma gereği hasıl olmuştur. Ayrıca, İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve HATTA İMKANSIZ ZARARLAR DOĞACAĞINDAN ve idari işlem açıkça hukuka aykırı olduğundan İVEDİ OLARAK YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMİMİZ vardır.

HUKUKİ GEREKÇELER     : 3194 sayılı İmar Kanunu 2577 sayılı Kanun ve diğer yasal mevzuat.

DELİLLER     : Başta Davalı İdare olmak üzere diğer Bakanlık ve Kurumlarla yapılan yazışmalar ve sunduğumuz itiraz ve beyan yazıları, imar işlem dosyaları, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi ve diğer yasal deliller.

SONUÇ ve İSTEM    : Yukarıda açıklanan ve incelemeniz sırasında ortaya çıkacak nedenlerin de ışığı altında dava konusu idari işlemin tartışma götürmez şekilde hukuka ve kanunlara açıkça aykırı olması ve işlemin devamı telafisi imkansız zararları beraberinde getirmesi nedeniyle (Adalar’ın doğal oluşumunun dünyada tek oluşu, yapılmak istenen müdahaleler nedeniyle telafisi imkansız tahribatlar oluşma tehlikesi, Koruma Bölge Kurulu onayının alınmaması, plan değişiklikleri ilanına Derneğimizin yaptığı itirazların dikkate alınmayışı ve yanıtlanmayışı gibi esaslı şekil ve yetki eksiklikleri barındırmasından dolayı yok hükmünde olması da dikkate alınarak) davalı İdarenin savunması alınmadan yürütmenin durdurulmasına, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/5 maddesi uyarınca 30 günlük cevap süresinin kısaltılmasına,
– Davalı yanca yasa ve usule aykır şekilde yapılan İDO iskeleleri amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı Değişiklikleri’nin hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olması nedeniyle 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, takiben İPTALİNE,
– Muhakeme masraflarının ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği adına
Arif Çağlar
(Başkan – yetki belgesi eklidir)

EKLER:
EK1: İDO iskeleleriyle ilgili askı tarihlerinin yasal süreleri içinde yapılan itiraz dilekçeleri.

EK2: Heybeliada İDO İskelesi İmar Planı değişikliğine yaptığımız itirazın reddi bildirimi.

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokağı 34, TR-34970 Büyükada-İstanbul
www.adalarkoruma.org / adalarkoruma@adalarkoruma.org

* * *

dernek-sayi-2016-53d-i%cc%87do-iskeleleri-planina-dava-20161102

dernek-sayi-2016-53d-i%cc%87do-iskeleleri-planina-dava-20161102

dernek-sayi-2016-53d-i%cc%87do-iskeleleri-planina-dava-20161102

dernek-sayi-2016-53d-i%cc%87do-iskeleleri-planina-dava-20161102

dernek-sayi-2016-53d-i%cc%87do-iskeleleri-planina-dava-20161102

dernek-sayi-2016-53d-i%cc%87do-iskeleleri-planina-dava-20161102

dernek-sayi-2016-53d-i%cc%87do-iskeleleri-planina-dava-20161102

dernek-sayi-2016-53d-i%cc%87do-iskeleleri-planina-dava-20161102

* * *

EKLER:

EK1: İDO iskeleleriyle ilgili askı tarihlerinin yasal süreleri içinde yapılan itiraz dilekçeleri.

Büyükada İDO İskelesi’ne dair:

dernek-sayi-2016-53d-i%cc%87do-iskeleleri-planina-dava-20161102-ekler

dernek-sayi-2016-53d-ido-iskeleleri-planina-dava-20161102-ekler

dernek-sayi-2016-53d-ido-iskeleleri-planina-dava-20161102-ekler

dernek-sayi-2016-53d-ido-iskeleleri-planina-dava-20161102-ekler

dernek-sayi-2016-53d-ido-iskeleleri-planina-dava-20161102-ekler

Heybeliada İDO İskelesi’ne dair:

dernek sayı-2016-53D İDO iskeleleri planına dava 20161102 EKler.jpg

dernek sayı-2016-53D İDO iskeleleri planına dava 20161102 EKler.jpg

dernek sayı-2016-53D İDO iskeleleri planına dava 20161102 EKler.jpg

dernek sayı-2016-53D İDO iskeleleri planına dava 20161102 EKler.jpg

dernek sayı-2016-53D İDO iskeleleri planına dava 20161102 EKler.jpg

Burgazadası İDO İskelesi’ne dair:

dernek sayı-2016-53D İDO iskeleleri planına dava 20161102 EKler.jpg

dernek sayı-2016-53D İDO iskeleleri planına dava 20161102 EKler.jpg

dernek sayı-2016-53D İDO iskeleleri planına dava 20161102 EKler.jpg

dernek sayı-2016-53D İDO iskeleleri planına dava 20161102 EKler.jpg

dernek sayı-2016-53D İDO iskeleleri planına dava 20161102 EKler.jpg

Kınalıada İDO İskelesi’ne dair:

dernek sayı-2016-53D İDO iskeleleri planına dava 20161102 EKler.jpg

dernek sayı-2016-53D İDO iskeleleri planına dava 20161102 EKler.jpg

dernek sayı-2016-53D İDO iskeleleri planına dava 20161102 EKler.jpg

*

EK2: Heybeliada İDO İskelesi İmar Planı değişikliğine yaptığımız itirazın reddi bildirimi.

dernek sayı-2016-53D İDO iskeleleri planına dava 20161102 EKler.jpg


Yanıt

  1. Dava dilekçelerini vermeniz harika olmuş, benzer çevre suçları için örnek çalışmalara esinleyici bir kaynak olabilir. Neyse ki Adalar’a Transfer Merkezi akıllarına gelmemiş. Zaten terminal sözcüğünü kullanmaları zihniyetlerini açık ediyor, iskele gibi alçakgönüllü bir seçeneği kullanmamaları manidar. Zaten her durağa terminal diyemezsiniz, eğer son duraksa dersiniz, ne anlama geldiğini bilmiyorlar (evet, ayrımcılık yapıyorum, ONLAR). Terminale gelesiniz inşeallah(!) [Bkz. şeddeli ilenme] 👹 Neşe


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: