Gönderen: adalarpostasi | 25 Şubat 2020

İstanbul Mektupları: Eski Büyükada

🔘 Ercümend Ekrem Talu, “İstanbul Mektupları: Eski Büyükada”, Akşam, 04.9.1937.

İstanbul Mektupları: Eski Büyükada

Şemsi Molla: “Bana bak Kazoğlu! dedi, ben senin baban değilim”

Yazan: Ercümend Ekrem Talu

Adalar’a, hiç kimsede eşini sezmediğim, perestişe yakın bir aşk ile bağlanarak, “Ada şairi” unvanını hayatının en büyük mübahat medarı diye taşıdıktan sonra, genç yaşında ölen Mehmed Celâl merhum, sevgilisinin bilhassa sonbaharına hayrandı.

Mehmed Celâl (1867-1912)

Celâl bu hususta, bence de haklıdır. Gerçek, ada, sonbaharda her vakitkinden çok daha güzeldir. Tabiatla başbaşa kalmayı.. Monden hayatın sahte hazlarına tercih edenler için Büyükada’da ve Heybeli’de oturulacak aylar: Eylül, Teşrinievvel ve Teşrinisânidir.

Bu aylarda, ekseriya çok güzel günler olur. Yağmurlarla yıkanmış ve yeniden can bulmuş çamların ferah verici kokusuna doyum olmaz. Kocayemiş çalıları meyva vermeye başlayınca, kıpkızıl noktalarla bezenir.

Kalabalık seyrelmiş, yollarda gürültü azalmıştır. Adalar, insanların hay ve huyundan, denizin ortasında inzivaya çekilmiş romantik dilberleri andırırlar. Her kuytu çam öbeğinde, sade hayaller ve hatıralar yaşar.

Epey gezmiş, tozmuş bir adamım. Gezdiğim yerlerin hiçbirinde, tabiatın bu kadar tatlı bir sükûn, bu türlü şâirane bir incelik arzettiğini görmedim.

Sonbaharda ada, hayalperest, olgun bir kadını hatırlatır… Âşıkın tedricen cezbedip, ebedî rabıtalarla bağlıyan bir kadını…

* * *

Büyükada’nın başlıca iki mühim semti vardır: Nizam ve Maden. Maden şimal rüzgârlarına açık olduğu için havası serttir. Her bünyeye gelmez. Fakat buna mukabil, manzarası daha lâtiftir. Hele mehtabı!.

Nizam’a gelince, buranın havası mutedildir. O kadar ki, bu tarafın bahçelerinde palmiye, portakal ve hattâ muz ağaçları yetişir. Adaların husussiyetlerinden olan iri çiçekli ve sert kokulu yaseminler, kibar ve nazik bir koku neşreden mimoza (amber çiçekleri) de Nizam bahçelerinin kıymetli mahsulleridir.

Isabella, Büyükada, 20.8.2017.

Bir de –hâlâ var mı? bilmem– [Var! Isabella nam-ı diğer Karadeniz’in çilek kokulu kara üzümü!] Büyükada’nın bağlarında mis kokulu bir çilek üzümü olurdu. Bu üzümden, Aya Yorgi Manastırı’ndaki münzevî papazlar, zavallı şair Celâl’i çileden çıkaran enfes bir şarap yaparlardı.

Hatta bir gün, Celâl, okka okka getirtip de içtiği bu şarabın eşsiz lezzetinden bahsederken:

— Ayayorgi’nin o ilâhi nezareti ile bu şarabı ömrümün sonuna kadar bulacağımı bilsem, ben de papaz olurdum! demişti.

* * *

Büyükada’nın her tarafı bahçe, her tarafı mesiredir. Herhangi bir çam altına girmek için azamî on dakika yürürsünüz. Bununla beraber, mukannen ve marûf mesirelerde, toplu hayat bulmak, insan yüzü görmek imkânı olduğu cihetle, buralara devam edenler daha çoktur.

Eskiden bu sayılı yerlerden her birinin, halkı cezbeden bir hususiyeti vardı: Küçük ve büyük tur yollarının telâki noktası olan Diyaskelos’taki çift gazinolara piliç iskarası yemeye gidilirdi.

Diyaskelos (Lunapark)

Bir akşam üzeri, üstâdım Ahmed Râsim’le burada hem demleniyor, hem de doğacak mehtabı bekliyorduk. Nizam cihetinden eşeklerle gelen kadınlı erkekli genç bir kafile, gazinodan içeriye girip yanıbaşımızdaki masalara dağıldılar ve garsona yüksek sesle piliç ısmarladılar.

Biraz sonra piliçler gelmiş, iştihaları da neşeleri gibi ziyade olan gençler, güle oynaya bunları yemeye girişmişlerdi.

Ahmed Râsim (1865-1932)

Üstad, başını öne doğru eğerek gözlüklerinin üzerinden piliç kemiren genç ve güzel kızlara mütehayyir bir nazar fırlattıktan sonra bana döndü ve bilihtiyar safiyetlendirilmiş bir şive ile:

— Bak ne tuhaf! dedi; herkes buraya gam dağıtmaya gelir… Bu yavrucaklar kendi kendilerini yiyorlar!

Ve bu zarifane telmihe, ikimiz de bir hayli gülmüştük.

Büyükada Aya Nikola Kahvesi

Batmış [Ayanikola] gazinosunun –ki şimdi kapalı duruyor– mehtaba karşı akşamcılık âlemleri meşhurdu; Yörükali ve Hristos’un da sabah safâları. Buralara arabalarla yahut eşeklerle gidilir, öğleye kadar oturulurdu. Keyif ehli olanlar eve döneceklerine yakın, sıcak ve kuru çiroz mezesi ve bazen de yeşil zeytin tanesiyle bir-iki mastika (sakızlı rakı) içmeyi ihmal etmezlerdi.

Benim Ada’yı tanıdığım ve geçen mektubumda bahsettiğim tarihte [1890-1893], Büyükada’nın Kumsal denilen semtinde deniz üstünde bir meyhanemsi gazino vardı. Hepimizin evlerimize yakın ve sahibi de kendisini sevdirmiş, terbiyeli ve galiba da gün görmüş bir adam olduğu için “beyler” Tanrı’nın günü burada toplanırlardı.

Buranın adını Sami paşa zâde Baki Bey “Fıkara Kahvesi” koymuştu. Zira burada ne içerseniz 20 paraya idi. Yaz mevsiminden gayri zamanlarda Fıkara Kahvesi’nde in cin top oynardı. Ada’nın yerlileri sayılan bizlerden gayri müdavimi yoktu.

Beyler, akşamcılıklarını burada ederlerdi. Hafta içinde, zamanın kibar meddahları olan Muhsin, Kurban Üsep de İstanbul’dan misafir gelirler, meclisi şenlendirirlerdi.

Muhsin malûmatlı, terbiyeli, nükteleri Allah için zarif, bir “efendi” idi. Öteki ise çok zeki olmakla beraber sadece bir mukalliddi. Lâkin her ikisi de zevkle dinlenir ve hiçbiri bu kibar meclisinde asla falso etmezlerdi.

Bu toplantıları, vazifeten takib ve tarassuda memur kaza kaymakamı Affan Bey davet üzerine orada hazır bulunur ve mabeyn-i hümâyûna takdim edeceği raporu babama [Recâizâde Ekrem Bey] okutturup tashih ettirirdi.

Şemsi Molla (1844-1894)

Sonra da hep beraber gülerlerdi!

Cemaatin elebaşısı Şemsi Molla, uzun günler ve geceler de vakit geçirmeyi kolaylaştırmak üzere bezik denilen kâğıt oyununu arkadaşları arasında tamîm etmişti.

Her defasında evlerin birinde toplanılır, bezik oynanırdı. Bu herkesi o kadar çok sarmıştı ki, eski kâğıtları aşırıp birer marköz de biz uydurarak, çoluk çocuk arasında bizler de oynar olmuştuk.

Recaizade Mahmud Ekrem ve mahdumları Nijad ile Ercümend

Biz dediğim, bugün hepsi de toprağa kalbolmuş, yurdun birer bucağında son uykularına dalmış o mübarek insanların evlâdları.. Molla’nın oğulları Mehmed, Salih, Cemal Beyler.. Baki Bey’in oğlu Ferid.. doktor Civani’nin oğlu Aram.. Yenişehirli Adem Bey’in torunu Salâhaddin, ağabeyim Nijad ve ben…

Heyhat ki, bunların da içinden, babalarının yanına, genç yaşında gidenler oldu. Hele biçare Salih!. Mekteb-i Harbiye’den zabit çıktığı sene tutulduğu verem illetinden kurtulamayarak, müdafaasına and içtiği bu toprakların üzerinde elemli gençliğini bir müddet sürükledikten sonra aramızdan ebediyyen çekilip gitti.

O ne halûk, ne temiz, ne cevherli çocuktu! Sarışın simasının çizgilerinde, necib duygularının akisleri sezilirdi.

* * *

Size şimdi tuhaf şey söyliyeceğim, inanmayacaksınız: O tarihte, Büyükada’da aşağı yukarı her evin akar suyu vardı! Evet: Ada’da akar su! Hem de o devirde.

Bu suyu, Nizam’da, hâlâ enkazı duran fabrikada, Kazoğlu adında birisi, denizden alıp tasfiye eder, evlere dağıtırdı.

Bir gün, gene Şemsi Molla’nın, bu su yüzünden, bizzat Kazoğlu ile bir ihtilâfı çıkmıştı. Kazoğlu, Molla’yı boyuna atlatıyor, istediğini yapmıyordu.

Molla fena halde kızdı ve bir sabah vapurda, herifle yüz yüze gelince:

— Bana bak, Kazoğlu Efendi! dedi; benim suyu vereceksen, ver. Vermezsen külâhları değişiriz. Sen Kazoğlu isen, ben de senin baban değilim. Anladın mı?..

Şimdi nerede o Kazoğulları?… Bugünkü Ada, Kerbelâ sahrası gibi susuzluktan cayır cayır yanıyor!..

Ercümend Ekrem Talu

___________________________________________

Ercümend Ekrem Talu, “İstanbul Mektupları: Eski Büyükada”, Akşam, 04.9.1937.
künyeli gazete kupürünü Adalar Postası’yla paylaşan
Tekin Deniz’e 1001 teşekkürlerimizle
)O(

* * *

Atilla Çetin, “Ercümend Ekrem Talu”, TDV İslâm Ansiklopedisi 11 (1995) 274-276.

ERCÜMEND EKREM TALU

(1888-1956)

İstanbul’da İstinye’de doğdu. Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış simalarından Recâizâde Mahmud Ekrem’in oğludur. Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’nde ve Fransız mektebinde okudu. Bir müddet Dârülfünun Hukuk şubesine devam ettikten sonra tahsilini Paris Siyasî İlimler Mektebi’nde sürdürdü. Dönüşünde devlet memuriyetine girdi (1905). Ertesi yıl Düyûn-ı Umûmiyye’de mütercimliğe geçti. 1908’de bu görevden ayrılarak Meclis-i A‘yân mütercimliğine, 1913’te Dîvân-ı Hümâyun Teşrifat Dairesi memurluğuna tayin edildi. 1916 yılında buradan da ayrılarak bir yıl kadar açıkta kaldı. 1919’da çok kısa sürelerle Hariciye Nezâreti matbuat müdürlüğü (23 Mart-26 Ağustos 1919), Edirne vilâyeti mektupçuluğu ve Hariciye Nezâreti müsteşar muavinliği yaptı. 1920’de Beyoğlu Belediyesi’nde, 16 Mart 1920’de İstanbul işgal edildiğinde işgal ordusunun kurduğu sansür heyetinde hükümet temsilcisi olarak çalıştı.

Cumhuriyet döneminde 1923 yılında tekrar Hariciye Nezâreti matbuat ve istihbarat müdürlüğüne (16 Aralık 1923-12 Mart 1924), 1924’te cumhurbaşkanlığı umumi kâtipliğine tayin edildi. Bir yıl sonra İstanbul Yüksek Muallim Mektebi Fransızca öğretmenliğine nakledildi. 1927’de üçüncü defa matbuat umum müdürlüğüne getirildi (26 Eylül 1927-31 Mayıs 1930). Bu kurumun lağvı üzerine Varşova büyükelçiliği müsteşarlığına gönderildi. 1933’te bu görevden affedilince bir süre açıkta kaldı. 1936’da Ankara Siyasal Bilgiler Okulu’na Fransızca öğretmeni oldu. 1937-1943 yılları arasında Ankara Hukuk Fakültesi, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Polis Koleji’nde Fransızca öğretmenliği yaptı. Bundan sonra İstanbul’a nakledilerek öğretim hayatını 1943’ten 1950’ye kadar Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmeni olarak sürdürdü. 1950’de kendi isteğiyle buradan emekli oldu. Mükemmel denecek derecede Fransızca, İngilizce ve Rumca bilen Ercümend Ekrem, hayatının son yıllarında İstanbul Şehir Tiyatrosu Edebî Heyeti’nde ve Sular İdaresi Meclisi’nde üyelik yaptı. Bir süre yazılarından elde ettiği gelirle geçimini sürdürdü. 16 Aralık 1956’da öldü. Kabri Zincirlikuyu Asrî Mezarlığı’ndadır. 

Cumhuriyet devri Türk mizah edebiyatının en büyük kalemlerinden ve halka mal olmuş yazarlarından biri olan Ercümend Ekrem yazı hayatına 1904’te Çocuklara Mahsus Gazete’de başladı. Bir süre Beyoğlu’nda çıkan yabancı gazetelere Fransızca bazı makaleler yazdı. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilânından sonra Türkçe gazete ve dergilerde yazıları devamlı olarak çıkmaya başladı. Özellikle Tercümân-ı Hakîkat gazetesinde “Ebül-muvakkar” imzasıyla yazdığı siyasî, edebî ve sosyal muhtevalı yazılarıyla dikkati çekti. Fakat onun asıl gazeteciliği, Meclis-i A‘yân mütercimliği yaptığı yıllarda Ahmed Râsim’in daveti üzerine girdiği İkdam’da başlar (1910). Burada gazeteciliğin bütün inceliklerini öğrenen Ercümend Ekrem daha sonra başka birçok gazete, mecmua ve mizah dergisinde hikâye ve roman tefrikaları neşretmiş, imzalı imzasız sayısız yazılar yayımlamıştır. Mütareke devrinde Aka Gündüz’le birlikte Alay adlı mizahî bir gazete (1920), ayrıca tek başına çocuklar için Lâne isimli bir dergi çıkarmıştır.

Zeki, esprili, realist bir gözlemci şahsiyete sahip olan Ercümend Ekrem, mizah alanında ilk şöhretini 1920’de İleri gazetesinde yayımladığı ve Evliya Çelebi’nin üslûbunu taklit ederek yazdığı fıkralarla sağladı (Evliyâ-yı Cedîd, 1336). Devrin İstanbul’unu mizahî bir dille anlatan bu yazılar büyük bir ilgi gördüğünden beş yıl sonra bunların devamını kaleme aldı (Zeyl-i Evliyâ-yı Cedîd, 1925). Muhayyilesinde yarattığı Azerbaycan’dan gelme aşırı mübalağacı bir İranlı’yı şivesini taklit ederek canlandıran Meşhedî Cafer ile onun yol arkadaşı Torik Necmi adlı oldukça safdil bir İstanbul külhanbeyinin maceralarını anlatan roman ve hikâyeleri çok tutulduğu gibi yazarın şöhretini daha da artırdı. 

Ercümend Ekrem’in mizah alanında en yoğun çalışmaları 1922-1928 yılları arasında olmuştur. Bu dönemde birçok makaleden başka dokuz roman ve dört hikâye kitabı meydana getirmiştir. Gerek bu romanlarında gerekse 1945’e kadar yazdığı diğer altı romanında, üstün mizah değerleri yanında orta sınıf ve fakir halk tabakalarından seçtiği ilgi çekici ve sevimli tiplerin yaşayış özelliklerini çok güçlü ve canlı bir realizmle anlatmış ve Türk okuyucusu arasında büyük ölçüde bu yıllarda okunmuştur. Eserleri zamanının belli sosyal kesimlerinin yaşayışına ait malzemelerle doludur. Ercümend Ekrem, Hüseyin Rahmi ve Ahmed Râsim’den sonra sosyal araştırmalar bakımından ihmal edilemeyecek bir yazardır. Asrîler, Sâbir Efendi’nin Gelini, Kan ve İman, Kopuk gibi romanlarında Batılılaşma’nın yanlış anlaşılması, kadınların okutulmaması, bürokrasi komiklikleri gibi meseleler kuvvetle akis bulur. Eserlerinde eski İstanbul hayatını da canlandıran Ercümend Ekrem asıl yaygın şöhretini mizahî romanlarıyla yapmıştır. 

Ercümend Ekrem’in yazı hayatı ölünceye kadar birçok gazete ve dergilerde çıkan fıkra, hikâye ve çeşitli makalelerle yarım asrı aşkın bir süre devam etmiştir. Bulunduğu resmî görevler dolayısıyla çeşitli siyasî olaylara tanık olan yazar, Münif Fehim tarafından resimlendirilen Dünden Hatıralaradlı eserinde çok iyi tanıdığı eski İstanbul hayatını anlatır. 

Eserleri: Tefrikaları dışında kitap halindeki eserlerinin sayısı otuzu bulmaktadır. Roman: Asrîler (İstanbul 1922, 1927); Gün Batarken (İstanbul 1336, 4. bs., Ankara 1990); Kopuk (İstanbul 1922, 1926; Almanca’ya da çevrilmiştir); Sâbir Efendi’nin Gelini (İstanbul 1921, 1922, 1939); Şevketmeâb (İstanbul 1925); Kan ve İman (İstanbul 1341, 2. bs., Ankara 1988); Kundakçı (İstanbul 1925); Meşhedî ile Devr-i Âlem (İstanbul 1927, 3. bs., İstanbul 1974); Gemi Arslanı (İstanbul 1928); Meşhedî Ankara’da (1933); Meşhedî Polis Hafiyesi (İstanbul 1931); Meşhedî Aslan Peşinde (İstanbul 1934, 1944); Kodaman (İstanbul 1934); Papeloğlu (İstanbul 1938); Beyaz Şemsiyeli (İstanbul 1939); Bu Gönül Böyle Sevdi (İstanbul 1941); Çömlekoğlu ve Ailesi (Ankara 1945). Hikâye: Teravihden Sahura (İstanbul 1341); Sevgiliye Masallar (İstanbul 1341); Kız Ali (1926); Meşhedî’nin Hikâyeleri (İstanbul 1926, 1928, 1955); Gün Doğmayınca (İstanbul 1927); Güldüren Kitap (İstanbul 1927). Komedi: Erenler (İstanbul 1926, üç perde). Hâtıra: Dünden Hatıralar (İstanbul 1943). Tercümeleri: Cüceler ve Devler Memleketinde Gulliver’in Seyahatleri (Swift’ten, İstanbul 1935, 1946); Korku (S. Zweig’tan, İstanbul 1944).

Ercümend Ekrem’in bunların dışında henüz kitap halinde yayımlanmamış imzalı, imzasız veya Çekirge, Âşık, Torik Necmi, Cin Ahmed gibi çeşitli takma adlarla fıkra, sohbet, makale, hâtırat, mizahî şiir vb. türünden çeşitli yayın organlarında çıkan yazıları büyük bir yeküne ulaşmaktadır.


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: