Gönderen: adalarpostasi | 31 Ocak 2021

Büyükada karyesinde mütemekkine olup…

Büyükada karyesinde mütemekkine olup…

Kaybolan hüccetin yenilenmesi

Büyükada köyünde yerleşik olup ekli belgede şahıs isimleri yazılı kimseler tarîfleriyle tanımlanmış olan Hristiyan Hrisdoli kızı Kasandra, yüce mahkemenin ulu gerekçesinde ana baba tarafından bir erkek kardeşi işbu yükselten yazıda Yorgi zimmi huzurunda isteğiyle şöyle beyanda bulunmaktadır: yukarıda adı geçen köyde [Büyükada] bulunan bir tarafı Çiftçioğlu Kostandi evi ve bir tarafı deniz kenarı ve bir tarafı umûmî yol ile sınırlı üst katında iki oda ve bir sofa ve altında iki kepenek dükkân ve sokak kapısını kapsayan mülk evin, dört hisse itibârıyla üç payı yukarıda adı geçen kardeşimin olup ve bir payı benim olmakla söz konusu evde olan bir pay hissemi yazılı tarihten on üç sene evvel işbu hâzır meclisle vekilim olan Dimitraki oğlu Manolaki ve Yorgaki oğlu Kayaoğlu Kostandi ve Yamandi oğlu Malabat zimmîleri şahit olarak göstermiştim. Yukarıda adı geçen Manolaki vekalet ederek altmış kuruş makbuz bedeliyle her iki tarafın lazım gelen onayıyla satış ve teslim eylemişken de yazılı olarak yukarıda anılan tarihte satın almayı ve teslim almayı ve sahip olmayı kabûl edip sözü edilen tarihten beri yukarıda adı geçen kardeşim mülkiyet üzere tasarruf eder, bundan önce verilen senedi kayıp etmekle bugünkü günde tasarrufun tescîl edilmesi ve belgelenmesi talebimizdir dediklerinde [14b] mahkeme tasdik ettikten sonra bu dava talep üzerine yazıldı.

8 Şevvâl 1179 [20 Mart 1766]

Şahitler: Es-Seyyid Ahmed Ağa, Kayıkçı Hüseyin Paşa, Kayıkçı Süleyman Paşa, Mehmed Usta, İmam Ebubekir Efendi, Ahmed Efendi.

Çiftçioğlu Kostandi, Yamandaraki, Panayot oğlu Yanaki, Yani oğlu Panayot, Yani oğlu Korota Dimitri.

[Belgenin Osmanlıca’dan tercümesi sözlük yardımı ve el yordamıyla
günümüz diline çevrilmeye gayret edilmiştir.
]


Kaybolan hüccetin yenilenmesi

Büyükada karyesinde mütemekkine olup şahsı zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi kimesneler ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Kasandra bt. Hrisdoli Nasrâniye meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzimü’t-tevkīrde li-ebeveyn er karındaşı işbu râfi‘ü’r-rakīm Yorgi zimmî muvâcehesinde bi-tav‘ihi [bi-tav‘ıhâ] ikrâr ve takrîr-i kelâm edüp karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafı Çiftçioğlu Kostandi menzili ve bir tarafı leb-i deryâ ve bir tarafı tarîk-i âm ile mahdûd fevkānî iki bâb oda ve bir sofa ve tahtında iki kepenek dükkân ve sokak kapısını müştemil mülk menzilin dört sehim i‘tibârıyla üç sehmi karındaşım merkūmun olup ve bir sehmi benim olmağla menzil-i mezkûrda olan bir sehim hissemi târîh-i kitâbdan on üç sene mukaddem işbu hâzır bi’l-meclis Manolaki v. Dimitraki tarafımdan vekîlim olup ve Kayaoğlu Kostandi v. Yorgaki ve Malabat v. Yamandi zimmîleri işhâd etmişidim merkūm Manolaki bi’l-vekâle altmış guruş semen-i makbûza tarafeynden bi’l-îcâb ve’l-kabûl bâtten bey‘ u teslîm ve temlîk eylemişiken ol dahi ber-vech-i muharrer târîh-i mezkûrda iştirâ ve tesellüm ve temellük ve kabûl edüp târîh-i mezkûrdan beri karındaşım merkūm mülkiyet üzere tasarruf eder mukaddemâ verilen hücceti zâyi‘ etmekle el-hâletü hâzihi tasarrufu tescîl ve hüccet olunmak matlûbumuzdur dedikde [14b] gıbbe’t-tasdîkı’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu.

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min-Şevvâli’l-mükerrem li-sene tis‘a ve seb‘în ve mi’ete ve elf.

Şuhûdü’l-hâl: Es-Seyyid Ahmed Ağa, Kayıkçı Hüseyin Beşe, Kayıkçı Süleyman Beşe, Mehmed Usta, İmam Ebubekir Efendi, Ahmed Efendi.

Çiftçioğlu Kostandi, Yamandaraki, Yanaki v. Panayot, Panayot v. Yani, Korota Dimitri v. Yani.

/
(proje yönetmeni: M. Âkif Aydın, editör: Coşkun Yılmaz, çeviri yazı / mukabele: Abdülkadir Altın, Nedim Pakırdağ, kontrol: M. Âkif Aydın, Mehmet Akman, Feridun M. Emecen, İdris Bostan, Mehmet İpşirli), “Kaybolan Hüccetin Yenilenmesi”, Adalar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil (H. 1178-1184 / M. 1764-1771) cilt: 75, sayfa: 74 Hüküm no: 70 Orijinal metin no: [14a-3], İstanbul Kadı Sicilleri 75, İstanbul (2019)74-75, 175.


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: