Gönderen: adalarpostasi | 02 Şubat 2021

Ligori’nin Büyükada’da sahibi olduğu fırın gediğini Yani’ye satıp fırını kendisine kiraladığı…

Ligori’nin Büyükada’da sahibi olduğu fırın gediğini Yani’ye satıp fırını kendisine kiraladığı…

Ligori’nin sahibi olduğu fırın gediğini Yani’ye satıp fırını kendisine kiraladığı

Üsküdar beldesine bağlı Büyükada demekle bilinen adada yerleşik Yani oğlu Ligori adlı zimmî pek nurlu mübarek şer‘î mahkemede, Galata’da bulunan francalacı takımından işbu yazıya sahip olan Papa Mihal oğlu Yani adlı zimmî huzurunda şöyle beyanda bulunmaktadır: sözü edilen adada bulunan yazılı tarihten sekiz sene evvel kendi mülküm olmak üzere yeniden bir fırın binâ edip ve sözü edilen fırında bazen francala ve bazen mübarek ekmek pişirilegelip ancak sözü edilen fırının içinde bulunan gedik denilir on …? ve üç kürek ve bir kazgan ve on tahta ve yedi kuta ve bir tekne ve iki sepet ve diğer gereken âletleri her iki taraftan îcâb ve kabûlü içeren ve bozulan şartlardan kurtulmuş şer‘î gerçek kesin satış ve el sıkışarak yüz kuruşa yukarıda adı geçen Yani’ye teslîmle satış ve devrettiğime ol dahi yazılı olduğu gibi satın almayı ve teslim almayı ve sahip olmayı kabûl edip sonra bedeli olan sözü edilen tutar yüz kuruşu tamâmen bana teslimini sona erdirerek, ben dahi elinden teslim alıp sözü edilen satışın, müşteriyi aldatma ve hile yapan satıcıyla ilgili kamu dâvâsından her birimiz diğerinin alacağını temize çıkardık ve söyleyecek sözümüz kalmadı, bundan böyle gedik denilir yukarıda anılan gereken âletler, yukarıda adı geçen Yani’nin satın alınmış mülkü ve tamamıyla hakkı olup benim ilişiğim ve tesirim kalmayıp, sözü edilen fırını ve üzerinde bulunan dört kapı odasıyla mekânı, yazılı tarihin ilk gününden her bir sene ellişer kuruşa yukarıda adı geçen Yani’ye kiraya verdiğim ve teslîm eylediğimde ol dahi yazılı olduğu gibi kiralamayı kabûl ettiğinde” mahkeme tasdik ettikten sonra bu dava talep üzerine yazıldı.

25 Muharrem 1180 [03 Temmuz 1766]

Şahitler: Emrullah oğlu Abdurrahman, Hasan oğlu Osman, Abdullah oğlu Baba Hasan, Mehmed oğlu Hacı Ömer, Ahmed oğlu Ali Çelebi ve diğerleri.

[Belgenin Osmanlıca’dan tercümesi sözlük yardımı ve el yordamıyla
günümüz diline çevrilmeye gayret edilmiştir.
]


Ligori’nin sahibi olduğu fırın gediğini Yani’ye satıp fırını kendisine kiraladığı

Medîne-i Üsküdar’a muzâfe Büyükada demekle ma‘rûf adada mütemekkin Ligori v. Yani nâm zimmî meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahrûse-i Galata’da kâin francalacı tâifesinden işbu hâmilü’r-rakīm Yani v. Papa Mihal nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edüp ada-i mezkûrda vâki‘ târîh-i kitâbdan sekiz sene mukaddem kendü mülküm olmak üzere müceddeden bir fırın binâ edüp ve fırın-ı mezkûrda gâh francala ve gâh nân-ı azîz tabh olunagelüp lâkin fırın-ı mezkûrun derûnunda mevcûd gedik ta‘bîr olunur on …? ve üç kürek ve bir kazgan ve on tahta ve yedi kuta ve bir tekne ve iki sepet ve sâir âlât-ı lâzımesini tarafeynden îcâb ve kabûlü hâvî ve şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bâtt-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile yüz guruşa merkūm Yani’ye bey‘ u teslîm ve temlîk eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eylediğinden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yüz guruşu tamâmen bana def‘ u teslîm ben dahi yedinden ahz ü kabz eyleyüp bey‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnine müte‘allıka âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskāt eyledik fîmâ-ba‘d gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzıme-i mezkûre merkūm Yani’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sırfı olup benim alâka ve medhalim kalmayup zikr olunan fırını ve üzerinde kâin dört bâb odasıyla ma‘an târîh-i kitâb gurresinden beher sene ellişer guruşa merkūm Yani’ye icâr ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer isticâr ve kabûl etmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu.

Fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min-Muharremü’l-haram li-seneti semânîn ve mi’ete ve elf.

Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman b. Emrullah, Osman b. Hasan, Baba Hasan b. Abdullah, el-Hâc Ömer b. Mehmed, Ali Çelebi b. Ahmed ve gayruhum.

/
(proje yönetmeni: M. Âkif Aydın, editör: Coşkun Yılmaz, çeviri yazı / mukabele: Abdülkadir Altın, Nedim Pakırdağ, kontrol: M. Âkif Aydın, Mehmet Akman, Feridun M. Emecen, İdris Bostan, Mehmet İpşirli), “Ligori’nin Sahibi Olduğu Fırın Gediğini Yani’ye Satıp Fırını Kendisine Kiraladığı”, Adalar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil (H. 1178-1184 / M. 1764-1771) cilt: 75, sayfa: 80 Hüküm no: 78 Orijinal metin no: [16a-2], İstanbul Kadı Sicilleri 75, İstanbul (2019)80-81, 173.


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: