Gönderen: adalarpostasi | 04 Şubat 2021

Büyükada köyünde yerleşik iken borçlu olarak ölen Drako’nun terekesinin satılarak borçlarının ödendiği

Büyükada köyünde yerleşik iken borçlu olarak ölen Drako’nun terekesinin satılarak borçlarının ödendiği

Borçlu olarak ölen Drako’nun terekesinin satılarak borçlarının ödendiği

Büyükada köyünde yerleşik iken bundan daha önce terekesinin borçları çok fazla olduğu hâlde âciziyyet içinde ölen Hıristodolopos oğlu Drako zimmînin vârisi olan karısı Hristiyan Hıristodolos kızı Toniçe ile küçük öz oğlu Dimitraki’ye ait oldukdan sonra yukarıda adı geçen âcizin [Drako] terekesini satışa ve doğruluğu ispatlanmış borçlarını ödemeye ve yukarıda adı geçen küçük çocuğunun [Dimitraki] işlerinin görülüp neticelendirilmesine nurlu şer‘î mahkeme tarafından şer‘i hüccetle vasîsi olan yukarıda adı geçmiş bulunan eşi [Toniçe] kendisine âit asıl ve yukarıda adı geçen küçük çocuğu [Dimitraki] tarafından vesâyeten vekîl olduğu, bilgili kişiler Dimitraki oğlu Manolaki ve Pirafil oğlu Yamandaki zimmîler şahitlikleriyle ispatlanmış vekâleti olan Panayot oğlu Anaştaş zimmî, yüce şer‘î mahkemede yukarıda adı geçen eşin [Toniçe] ana baba bir öz kardeşi işbu yazıya sahip olan Hıristodolos oğlu Panayot zimmî huzurunda vekâletiyle şöyle beyanda bulunmaktadır: yukarıda adı geçen âciziyyet içinde ölen kişinin [Drako] âciziyyetinden, elinde mülkü olup âciziyyet içinde ölümünden sonra müvekkilem daha önce adı geçmiş olan Toyiçe’ye ve yukarıda adı geçen küçük çocuğuna [Dimitraki] ırsen isâbet ve intikāl eden yukarıda adı geçen köyde [Büyükada] bulunan bir tarafı Malamata ve Kanilo evleri ve bir tarafı diğer <> Malamata evi ve bir tarafı umûmî yol ve yalnız mal sâhiplerinin geçmesine mahsus yol ile sınırlı üst katında iki göz oda ve dehliz ve kenef ve altında bir göz oda ve mahzen ve bir miktar avlu ve iki sokak kapısını kapsayan mülk evi iki yüz kuruşa ve yine yukarıda adı geçen köyde [Büyükada] bulunan bir tarafı Aci Nikola evi ve bir tarafı Yamandi dükkânı ve bir tarafı Panayotaki evi ve bir tarafı umûmî yol ile sınırlı bir sofa ve bir mahzen ve bir miktar avlu ve kuyuyu kapsayan mülk iki kepenek bakkal dükkânı yüz on beş kuruşa ve yine daha önce adı geçmiş olan müvekkilem [Toniçe] ile yukarıda adı geçen küçük çocuğun [Dimitraki] müştereken ellerinde mülkleri olup yukarıda adı geçen köyde [Büyükada] bulunan dört tarafı Kayaoğlu ve Malamata ve Kanilo ve Aci Nikola evleri ve bahçesi ve yalnız mal sâhiplerinin geçmesine mahsus yol ile sınırlı ve Yamandi dükkânı ile sınırlı bir kapı mülk şarap mahzenini yüz on kuruş ki toplam dört yüz yirmi beş kuruşa yukarıda adı geçen âciziyyet içinde ölen kişinin [Drako] borcunun çaresizliği için şer‘î mahkeme tarafından izinle îcâb ve kabûlü içeren bozulan şartlardan kurtulmuş şer‘î gerçek kesin satış ile yukarıda adı geçen müşteriye [Anaştaş] dört yüz yirmi beş kuruşa daha önce adı geçmiş bulunan müvekkilleme [Toniçe] asâleten ve vesâyeten satışla teslîm ve temlîk eylediğinde ol dahi yazılı olduğu gibi satın almayı ve teslim almayı ve sahip olmayı ve almayı kabûl ettikten sonra bedelleri olan yukarıda anılan tutarı dört yüz yirmi beş kuruşu yukarıda ismi yazılı bulunan âciziyyet içinde ölenin eşi olan müvekkilemin [Toniçe] zimmetinde ödenmesi gereken borcu, yukarıda adı geçen müşteriye [Anaştaş] dört yüz yirmi beş kuruş borcu olup sözü edilen borca iki tarafın rızasıyla takās ve mahsûb ol dahi yazılı olduğu gibi takside bağlanan ve kabûl edip bundan sonra söyleyecekleri sona eren evde ve dükkânda ve mahzende her ne surette olursa olsun yukarıda adı yazılı bulunan müvekkilem [Toniçe] ve yukarıda adı geçen küçük çocuğunun [Dimitraki] asla alâka ve girişleri kalmayıp yukarıda adı geçen müşterinin [Anaştaş] satın alınmış mülkü ve tamamıyla hakkı olmuştur dediğinde mahkeme tasdik ettikten sonra bu dava talep üzerine yazıldı.

29 Cemâziyelevvel 1183 [30 Eylül 1769]

Şahitler: Hâcı Mahmud Ağa, Nalband İbrahim Ağa, Ahmed Efendi, Hancı Ahmed Ağa.

Panayot oğlu Aci Dimitraki, Nikola oğlu Mumbarcı Yorgi, Panayot oğlu Yamandi, Panayot oğlu Yanaki, Yuvan oğlu Aleksi, [İlya] oğlu Şişman Andon ve diğerleri.

[Belgenin Osmanlıca’dan tercümesi sözlük yardımı ve el yordamıyla
günümüz diline çevrilmeye gayret edilmiştir.
]


Borçlu olarak ölen Drako’nun terekesinin satılarak borçlarının ödendiği

Büyükada karyesinde mütemekkin iken bundan akdem düyûnu terekesinden ezyed olduğu hâlde hâlik olan Drako v. Hıristodolopos zimmînin vârisi zevce-i metrûkesi Toniçe bt. Hıristodolos Nasrâniye ile sulbî sagīr oğlu Dimitraki’ye münhasıra oldukdan sonra hâlik-i merkūmun terekesini bey‘a ve düyûn-ı müsbetesini edâya ve sagīr-i mezbûrun tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘-i enverden bâ-hüccet-i şer‘iye vasiyy-i mansûbu olan zevce-i mesfûre kendü nefsinden asıl ve sagīr-i mezbûr tarafından vesâyeten vekîl olduğu şahsını ârifân Manolaki v. Dimitraki ve Yamandaki v. Pirafil zimmîler şehâdetleriyle sâbitü’l-vekâlesi olan Anaştaş v. Panayot zimmî meclis-i şer‘-i hatîrde zevce-i mesfûrenin li-ebeveyn er karındaşı işbu râfi‘ü’r-rakīm Panayot v. Hıristodolos zimmî muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edüp hâlik-i merkūmun ile’l-helâk yedinde mülkü olup ba‘de’l-helâk müvekkilem mesfûre Toyiçe’ye ve sagīr-i mezbûra ırsen isâbet ve intikāl eden karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafı Malamata ve Kanilo menzilleri ve bir tarafı diğer <> Malamata menzili ve bir tarafı tarîk-i âm ve tarîk-i hâs ile mahdûd fevkānî iki bâb oda ve dehliz ve kenîf ve tahtında bir bâb oda ve mahzen ve bir mikdâr avlu ve iki sokak kapısını müştemil mülk menzili iki yüz guruşa ve yine karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafı Aci Nikola menzili ve bir tarafı Yamandi dükkânı ve bir tarafı Panayotaki menzili ve bir tarafı tarîk-i âm ile mahdûd bir sofa ve bir mahzen ve bir mikdâr avlu ve kuyuyu müştemil mülk iki kepenek bakkāl dükkânı yüz on beş guruşa ve yine müvekkilem mesfûre ile sagīr-i mezbûrun ale’l-iştirâki’s-seviy yedlerinde mülkleri olup karye-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Kayaoğlu ve Malamata ve Kanilo ve Aci Nikola menzilleri ve bahçesi ve tarîk-i hâs ile mahdûd ve Yamandi dükkânı ile mahdûd bir bâb mülk hamr mahzenini yüz on guruş ki cem‘an dört yüz yirmi beş guruşa hâlik-i merkūmun zarûret-i deyni içün bi’l-izni’ş-şer‘î tarafeynden îcâb ve kabûlü hâvî bey‘-i bâtt-ı sahîh-i şer‘î ile müşterî-i mezbûra dört yüz yirmi beş guruşa müvekkillem mesfûre asâleten ve vesâyeten bey‘ u teslîm ve temlîk eylediğinde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve temellük ve kabz [u] kabûl eylediğinden sonra semenleri olan meblağ-ı mezkûr dört yüz yirmi beş guruşu müvekkilem mesfûre zevci hâlik-i merkūmun zimmetinde vâcibü’l-edâ müşterî-i merkūma dört yüz yirmi beş guruş deyni olup deyn-i mezkûra bi’t-terâzî takās ve mahsûb ol dahi ber-vech-i muharrer mukāssa ve kabûl edüp fîmâ-ba‘d zikrleri mürûr eden menzilde ve dükkânda ve mahzende vechen mine’l-vücûh müvekkilem mesfûrenin ve sagīr-i mezbûrun kat‘â alâka ve medhalleri kalmayup müşterî-i mezbûrun mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sırfı olmuşdur dedikde gıbbe’t-tasdîkı’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu.

Tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-ışrîn min-Cemâziyelevvel li-sene selâse ve semânîn ve mi’ete ve elf.

Şuhûdü’l-hâl: el-Hâc Mahmud Ağa, Nalband İbrahim Ağa, Ahmed Efendi, Hancı Ahmed Ağa.

Aci Dimitraki v. Panayot, Mumbarcı Yorgi v. Nikola, Yamandi v. Panayot, Yanaki v. Panayot, Aleksi v. Yuvan, Şişman Andon v. [İlya] ve gayruhum.

/
(proje yönetmeni: M. Âkif Aydın, editör: Coşkun Yılmaz, çeviri yazı / mukabele: Abdülkadir Altın, Nedim Pakırdağ, kontrol: M. Âkif Aydın, Mehmet Akman, Feridun M. Emecen, İdris Bostan, Mehmet İpşirli), “Borçlu Olarak Ölen Drako’nun Terekesinin Satılarak Borçlarının Ödendiği”, Adalar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil (H. 1178-1184 / M. 1764-1771) cilt: 75, sayfa: 123, Hüküm no: 141, Orijinal metin no: [33a-3], İstanbul Kadı Sicilleri 75, İstanbul (2019)123-124, 156.


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: