Gönderen: adalarpostasi | 19 Şubat 2019

Büyükada’da Seferoğlu duvarı yıkılarak projesine uygun hale getirilecek…


Koruma Bölge Kurulu, Büyükada’da Seferoğlu adıyla bilinen çok büyük bir parselde yapılan inşaatın, deniz kıyısı hariç parseli üç cepheden kuşatan duvarının projeye aykırı kısımlarının yıkılmasına ve eski orijinal haliyle yeniden yapılmasına karar verdi.

Koruma Bölge Kurulu 22.11.2018 tarih ve 5814 sayılı kararı şöyle:

[…] dış duvarların tahrip edildiği ve kurul kararlarına aykırı yükseltildiği hususundaki 15.11.2016 tarih 2016-049 sayılı dilekçe, KUDEB’in 26.01.2017 tarih ve 17008-225 sayılı yazısı, şikayet konusu olan gerçekte özgün olmayan duvar ve korkulukların yüksekliği ile ilgili hususların gerek Adalar Belediyesi, gerekse KUDEB tarafından mükerrer incelemelerinde ruhsat alındığı tarihteki İstanbul İmar Yönetmeliğine uygun olarak nizami yükseklikte yapıldığı, Dr. Celal Muhtar Sokak tarafındaki duvarın yıkılma tehlikesinin olduğu tespit edilerek mevcut istinat perdesi tamirinin yapılabilmesi için Belediye tarafından izin verildiği, şikayetçinin iddialarının mesnetsiz olduğu ve esas yönünden İdare Mahkemesi ve Savcılık kararlarıyla da ortaya konulduğu hususundaki Adalar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.04.2017 tarih E3212 sayılı yazısı, KUDEB’in 26.04.2017 tarih 829 sayılı, 19.10.2017 tarih 2007-204948 sayılı yazıları, ilgilisinin 16.08.2017 tarih ve 2017-31 sayılı dilekçesi, Adalar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.10.2017 tarih ve E.9696 sayılı, 17.01.2018 tarih E.238 sayılı yazıları, 16.01.2018 tarih ve 2018-03 sayılı dilekçe, Adalar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.04.2018 tarih ve E.3005 sayılı, 21.06.2018 tarih ve E.5434 sayılı, 02.08.2108 tarih ve E.7080 yazıları, 25.07.2018 tarihinde yerinde yapılan incelemede parselin Çankaya Caddesi cephesindeki duvarın kagir kısmının yol kotuna göre değişkenlik gösterdiği halde onaylı projesine göre yaklaşık olarak 50 cm civarında yüksek yapılmış olduğu, projede görülen kagir babaların konulmamış olduğu, korkuluk detayının projesinden farklı uygulanmış olduğu, demir korkuluk boyunca arkası görünmeyen çuha geçirilmiş olduğu ve bahçe kapısının projesine uygun olduğunun tespit edildiği bildirilen KUDEB’in 30.07.2018 tarih ve 172985 sayılı yazısı, 15.102018 tarihli ve 481068 kayıt nolu uzman raporu, Kurulumuzun 18.10.2018 tarihinde Kurulumuz üyelerince yapılan yerinde inceleme sonucunda;

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam mahallesi, 29 pafta, 127 ada, 1 parselin bahçe duvarı ve korkuluklarının olduğu onaylı projesine uygun hale getirilmesi için ilgilisine 6 (altı) ay süre verilmesine, süre bitiminde KUDEB raporunun istenmesine karar verildi. […]

Adalar Postası’nda daha önce de yayımlanmış olduğu gibi Koruma Bölge Kurulu, İAKTVKD’nin 16.01.2018 tarihinde Seferoğlu inşaat faciasını tekrar, bir kez daha Koruma Bölge Kurulu’na bildirmesi üzerine Kurul Seferoğlu’nun duvarlarını yerinde inceleme kararı almıştı. [bkz. Arif Çağlar, “Koruma Kurulu Seferoğlu Faciasının Bahçe Duvarını İnceleyecek”, Adalar Postası-2876 (22.11.2018).], [bkz. Abdurrahman Çelebi, “Seferoğlu Duvarları ve de Ferforje Demirleri…”, Adalar Postası-2791 (13.4.2016).

Dernek Seferoğlu duvarının yanlışlığını Adalar Belediyesi’ne üç yıl önce bildirmişti

Dernek 16.04.2016 tarih ve 2016-08 sayılı bir dilekçeyle yapılan yanlışı engellemesi için Seferoğlu bahçe duvarlarının eski ve yeni halini gösteren 9 adet fotoğrafla birlikte Adalar Belediyesi’ne bildirmişti:

[…] Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Nizam Caddesi, 29 pafta, 127 ada, 1 parsel sayılı yerdeki eski eserin arsa sınırlarını kuşatan özgün taş duvarları ve özgün demir parmaklıkları yok edilmiştir.

Yerden yüksekliği takriben 0,40 m veya 0,50 m olan ve harpüştası da bulunan özgün taş duvarları sökülerek imha edilmiş, yerlerine özgün olmayan malzemeyle 1,20 m ve daha yüksek seviyelerde sakil bir duvar inşa edilmiştir.

Duvarların üzerinden sökülen orijinal ve sanatkârane el işçiliği ihtiva eden ferforje demirlerle kabil-i telif olmayacak yeni malzeme kullanılarak özgün demir parmaklıklar tebdil ve tadil edilerek 2863 sayılı kanuna karşı suç işlenmiştir.

Yukarda adı geçen parselde arazinin topografisini atüst ederek şiddetli şekilde tahrip eden inşaat sahibi ve sorumlusunun alenen yasa ve Koruma Kurulu kurallarına aykırı inşaî eylemleri bahçe duvarlarının tahribiyle yeni bir boyuta ulaşmıştır.

Adalar Belediyesi’nin bu parseldeki inşaatla ve özellikle bahçe duvarlarının aldığı bu son şekille ilgili olarak ne gibi önlem aldığını ve hangi engelleme, yaptırım ve cezayı uyguladığını belgeleriyle birlikte derneğimize yazılı olarak acilen bildirmesini diliyoruz. […]

Adalar Belediyesi derneğin bu dilekçesine yanıt vermemiş ve yapılan yanlış inşaata müdahele etmemiştir. Belediye yönetiminin bu kayıtsızlığının nedeni bugüne kadar anlaşılamamıştır. Ancak Koruma Bölge Kurulu’nun çok yerinde tespiti ve aldığı karar aynı zamanda Adalar Belediyesi’nin Adalar’ın SİT alanı olarak korunmasında ne denli keyfi ve duyarsız hareket ettiğinin yeni bir belgesi olmuştur. Bu belediye yönetimi için söylenebilecek en hafif söz budur.

Koruma Bölge Kurulu’nun gösterdiği ilgiye teşekkür ederiz

Dernek aynı konuyu üç yıl önce de Adalar Belediyesi’ine gönderdiği dilekçeyle eş zamanlı olarak 13.04.2016 tarihli ve 2016-07 sayılı dilekçeyle Koruma Bölge Kurulu’na da yansıtmıştır.

[…] Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Nizam Caddesi, 29 pafta, 127 ada, 1 parsel sayılı yerdeki eski eserin arsa sınırlarını kuşatan özgün taş duvarları ve özgün demir parmaklıkları yok edilmiştir.

Yerden yüksekliği takriben 0,40 m veya 0,50 m olan ve harpüştası da bulunan özgün taş duvarları sökülerek imha edilmiş, yerlerine özgün olmayan malzemeyle 1,20 m ve daha yüksek seviyelerde sakil bir duvar inşa edilmiştir.

Duvarların üzerinden sökülen orijinal ve sanatkârane el işçiliği ihtiva eden ferforje demirlerle kabil-i telif olmayacak yeni malzeme kullanılarak özgün demir parmaklıklar tebdil ve tadil edilerek 2863 sayılı Kanun’a karşı suç işlenmiştir.

Parsel bünyesindeki eski eser köşkün tamamlayıcı parçası olan kuşatma duvarlarının esas itibariyle yapısı, şekli, ve şemaliyle ve yaratmış olduğu menazır ile meydana getirmiş olduğu karakter, bulunduğu caddede ayrı bir değer yaratmaktaydı!.. Her gün önünden geçen Adalıların hafızalarında yer bulmuş ve zamanın ruhunu yansıtan bu duvar Adalıların ve Büyükada’nın sahibi olduğu tarihi mirasıdır. Bu mirasa sahib çıkma hak ve hukukuna bütün Adalıların sahip çıkma hakkı vardır. Bu gerekçe ile:

Duyarsız bazı iş sahiplerinin yok etmiş olduğu sokağımıza ve bu tarihi mirasa ait duvarın eski seviyesine getirtilmesiyle sanat değeri itibariyle başka mekânlarda kullanılabilecek olan ferforje parmaklıkların bulunarak asıl yerlerine montajıyla resmi ve hususi sorumluları hakkında kanuni işlem yapılması hususunu Koruma Bölge Kurulu’nuza saygıyla arz ve talep ederiz. […]

Derneğin tekrardan Seferoğlu inşaatıyla ilgili 2016-16 sayılı ve 03.06.2016 tarihli yazısı üzerine Kurul 28.06.2016 tarihli yanıtta KUDEB’in 1226 sayılı ve 25.05.206 tarihli —bizim içeriğini bilmediğimiz— bir yazısına da değinerek KUDEB’i ve Adalar Belediyesi’ni durumu yeniden incelemek ve raporlamakla görevlendirmişti:

[…] İstanbul ili, Adalar İlçesi, Büyükada, 29 pafta, 127 ada, 1 parsel sayılı yerdeki eski eserin arsasını kuşatan özgün taş duvarları ve özgüln demir parmaklıkların yok edildiği, yerlerine özgün olmayan malzemeyle 1,20m ve daha yüksek seviyede sakil bir duvar inşa edildiği hususundaki ilgi (a) yazı üzerine 26.04.2016 tarih 1015 sayılı yazımız ile incelenerek konuya ilişkin tespit ve görüşlerinizin, yapılan işlemler hakkında KUDEB tarafmdan hazırlanacak raporun Müdürlüğümüze iletilmesi istenilmiş yazımıza cevaben İBB Kudeb Bürosu’nun ilgi (b) yazısında 06.05.2016 tarihinde söz konusu parselde yapılan incelemede duvar yüksekliğinin yol kotuna göre değişkenlik göstererek yaklaşık 1 m civarında bulunduğu, üzerindeki demir korkuluğunun yaklaşık 1.3 m olduğu, demir korkuluk arkasına yarı saydam çuha gerildiği ve duvarda herhangi bir inşai faaliyetin olmadığı yalnızca demirlerin yeni boyandığı onaylı projesi olmadığından karşılaştırmalı inceleme yapılamadığı, konunun 2863 ve 3194 sayılı yasalar kapsamında incelenerek yapılan işlemlerin sonucundan Koruma Kuruluna ve Müdürlüklerine bilgi verilmesinin Adalar Belediye Başkanlığı’ndan istendigi bildirilmiştir.

İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin 127 ada, 1 parselde Seferoğlu adıyla bilinen yerdeki inşaatın bugünkü durumuyla kurul karar ve izinlerinin uyuşmadığı, acilen gereğinin yaplması hususundaki ilgi c) yazısı yazımız ekinde iletilmekte olup 26.04.2016 tarih 1015 sayılı yazımız ile birlikte incelenerek konuya ilişkin tespit ve görüşlerinizin, yapılan işlemler hakkında KUDEB ve belediyesi tarafından hazırlanacak raporun Müdürlüğümüze iletilmesi, konu değerlendirilinceye kadar söz konusu yere ilişkin 2863 sayılı yasa açısından izinsiz her türlü inşai ve fiziki çalışmanın ivedilikle durdurulması hususunda gereğini arz ve rica ederim. – Aynur ARTAR – Müdür […]

Bu yazıda gereğinin yapılması isteniyor, İBB KUDEB ve Adalar Belediye Başkanlığı uyarılıyordu.

Derneğin yine aynı konuda 2016-49 sayılı ve 15.11.2016 tarihli dilekçesini de dikkate alarak Koruma Bölge Kurulu’nun 05.01.2017 tarihinde verdiği yanıtta bir takım başka haberlerin yanı sıra Adalar Belediyesi’nden istenilen bilgi ve belgelerin hâlâ iletilmediği bildirilerek Adalar Belediyesi’nin tekrar konuya dikkati çekilmekte ve ayrıca derneğin Seferoğlu korusunun tescilli ağaçlarının yok edildiği uyarısı da ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ilgilenilmesi istemiyle iletilmekteydi.

Dernek tekrardan 2017-03 sayılı ve 19.03.2017 tarihli bir dilekçeyle Koruma Bölge Kurulu’na Adalar Belediyesi’nin sessizliğini ve eylemsizliğini (yani açıkça görev ihmalini) bildirmiş, Kurul bunun üzerine 03.04.2017 tarihli bir yazıyla Adalar Belediyesi’ne bir kez daha

[…] söz konusu parseldeki uygulamalara ilişkin onaylı projesi doğrultusunda tespit ve görülerinizin bilgi-belge ve fotografları ile birlikte ivedilikle Müdürlüğümüze iletilmesi, 2863 sayılı yasa kapsamında izinsiz ve aykırı uygulamaların ivedilikle durdurulması hususunda gereğini bilgilerinize arz ve rica […]

ederek uyarmıştı.

Tüm bu yazışmaların sonunda dernek Adalar Belediyesi’nin umarsızlığını ve KUDEB’in de işini düzgün yapmadığını Koruma Bölge Kurulu’na bildirmiştir. Devamını Adalar Postası okuyucuları biliyor. Koruma Bölge Kurulu bu uyarı üzerine kendisi yerinde inceleme yapmaya karar vermişti. [bkz. Arif Çağlar, “Koruma Kurulu Seferoğlu Faciasının Bahçe Duvarını İnceleyecek”, Adalar Postası-2876 (22.11.2018).]

Ve işte nihayet Koruma Bölge kurulu Seferoğlu beton yığınını kuşatan davarların yıkılarak projesine uygun hale getirilmesine karar vermiştir.

Bu can sıkıcı yazışmalar yasaların yaptırım gücünün zayıflığını ve SİT alanı yasa ve kurallarını harfiyen uygulamakla sorumlu Adalar Belediyesi’nin uyarılara rağmen görevini nasıl ihmal ettiğini göstermektedir. Bu belediye yönetiminin CHP’li partililerden oluştuğu düşünülecek olursa durum üzücü olmanın da ötesindedir. Kamu kurumlarını yönetmek için seçilerek görev başına getirilmiş bu tür siyasi parti üyeleri er ya da geç kendi partilerini de yıpratmaktadır ve nitekim öyle de olmuştur. Üstelik iş bununla da kalmamış bu örnekte görüldüğü gibi inşaatçının yasaya aykırı davranışına göz yumarak destek olan belediye yönetimi yasanın yaptırım gücünün işlemesiyle inşaatçıyı da zarara sokmuştur.

Seferoğlu korusunun yok edildikten sonra yerine dikilen çirkin ve sakil bahçe duvarları Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı çok doğru bir kararla şimdi yıkılacak ve yerine eski duvar ve ferforjenin konulması bekleniyor. İnşaat sahibi yaptığı büyük hatanın cezasını büyük bir masrafa girmekle ödeyecek. Çirkin ve sakil duvar ve demir aksamıyla aradan geçen süre içinde inşaat sahibinin ve Adalar Belediyesi’nin Adalar’ın güzide görünüşüne verdiği zararın tazmini mümkün değil. Yine de hiç değilse böylelikle Seferoğlu Korusu’nu çevreleyen bahçe duvarı orijinal görünüşüyle yeniden kazanılmış olacak. Umarız. Ama Seferoğlu Korusu diye bir şey de kalmamış durumda. Koru’nun yerini şimdi artık çirkin apartmanlardan ve beş katlı bir ucube otelden oluşan büyük bir beton yığını almış bulunuyor. Ağır fiziki tahribatla parselin tüm topografyası da altüst edilip tamamen bozulduktan sonra ortaya çıkan bu çirkin ve uygunsuz beton yığınının tespit edilmesi ve engel olunması ve bahçe duvarı örneğinde olduğu gibi yasaya aykırı kısmının ortadan kaldırılması gerekirken Koruma Bölge Kurulu’nun bu konuya hiç girmemiş olması üzücüdür. Oysa duvarlarla ilgili inceleme gezisinde Kurul üyelerinin durvarın arkasını da göreceklerinden umutluyduk. Bu önemli konuyu bir başka yazıya bırakıyorum.

Arif Çağlar

__________________________________*
ADALAR POSTASI arşivinden
(7.1.2009-22.11.2018 tarihleri arasında)
Seferoğlu KORUsu’na dair…

Arif Çağlar, “Koruma Kurulu Seferoğlu Faciasının Bahçe Duvarını İnceleyecek”, Adalar Postası-2876 (22.11.2018).

Abdurrahman Çelebi, “Seferoğlu Duvarları ve de Ferforje Demirleri…”, Adalar Postası-2791 (13.4.2016).

ADALAR POSTASI-2761 (5.6.2014): Büyükada’da Seferoğlu (Azaryan) Köşkü…

ADALAR POSTASI-2760 (28.5.2014): Seferoğlu Hikayesi…

ADALAR POSTASI-2680/1-3 (12.3.2012): ey büyükada halkı, seferoğlu korusu’nu tarumar eden imar canavarını hakikaten “sevinçle” mi karşıladın?…

ADALAR POSTASI-2671/1-2 (27.2.2012): seferoğlu korusu’nun kaybolan ağaçlarının yerinde…

ADALAR POSTASI-2669/5 (25.2.2012): [seferoğlu korusu’nda] kıtır kıtır kesilen bilmem kaç ağaçla kaderbirliğinde kurutuldu o ulu selvi de!

ADALAR POSTASI-2667/4-6 (22.2.2012): Seferoğlu’nda yapılan binalar da yerle bir edilecek mi?…

ADALAR POSTASI-2664/1 (15.2.2012): Yine Lido’nun selvilerine ve Seferoğlu korusu ağaçlarına ithafen…

ADALAR POSTASI-2663/1 (14.2.2012): 400-500 ağaç kaybettik yakın tarihte iskele civarında… Şimdi hesap zamanı geldi ama geçmesin…

ADALAR POSTASI-2561/11(22.3.2011): Seferoğlu’nun ağaçları yerli yerinde mi?

ADALAR POSTASI-2656/1 (7.2.2012): lido ve seferoğlu korusunun katledilen ağaçlarına ithafen…

ADALAR POSTASI-2652/1 (2.2.2012): lido’nun, seferoğlu’nun ağaçları da leylekler gibi göçmesin!… göçtü mü yoksa?…

ADALAR POSTASI-2651/2-3 (1.2.2012): Seferoğlu’nu —görünen o ki— artık kaybettik! Ama yapılaşmaya, korunun ağaçlarının eksilmesine göz yumanlardan hesap sormazsak, Adalar’da daha çok “Seferoğlu” “seferi” olur…

ADALAR POSTASI-2646/6 (26.1.2012): Seferoğlu Korusu yok olana kadar ne yaptın başka?

ADALAR POSTASI-2642/2-4 (22.1.2012): Seferoğlu Köşkü’nde…

ADALAR POSTASI-2641/1-2 (20.1.2012): seferoğlu korusu’nu koru(yamadık)!…

ADALAR POSTASI-2636/17 (14.1.2012): Seferoğlu korusunun tahribatını görüyoruz, ağaçlar eksildi mi eksilmedi mi?

ADALAR POSTASI-2616/1-2 (7.11.2011): içine ettiğimiz adalar!… (seferoğlu tahribatının resmidir!…)

ADALAR POSTASI-2574/3 (12.4.2011): bir varmış… bir yokmuş… seferoğlu korusu da yok olmuş!…

ADALAR POSTASI-2567/6 (3.4.2011): Perde ardında neler oluyor? Büyükada Seferoğlu Korusu seferi mi?…

ADALAR POSTASI-2560/2-3 (21.3.2011): mehmet bölük’ün hatırasına hürmetle; kaşıkadası, lido, seferoğlu’nun imara açılarak ada sahillerinin tarumar olmasına göz yumarken, çankaya meydanı’na heykelini dikmek!…

ADALAR POSTASI-2414/5 (27.4.2010): Azaryan (Zeki Paşa, Seferoğlu) Köşkü’ne dair…

ADALAR POSTASI-2235/1-2 (25.2.2009): seferi inceleme raporu ve eki…

ADALAR POSTASI-2231/6 (31.1.2009): “Seferoğlu korusu seferi midir?” arzuhalimize dair kimi gelişmeler…

ADALAR POSTASI-2228/1-2 (24.1.2009): seferoğlu korusu seferi midir?

ADALAR POSTASI-2227/2-13 (23.1.2009): seferoğlu’nda neler oluyor yahu?

ADALAR POSTASI-2220/1-3 (7.1.2009): ateş olmayan yerden duman çıkar mı?


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: