Gönderen: adalarpostasi | 25 Ağustos 2020

Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’na dair…

Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’na dair…

Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’na dair (1)…

Merhaba…

27.08.2020 tarihinde yapılacağı duyurulan Adalar Kent Konseyi genel kurulu yaklaşırken Adalı sorumluluğum gereği sizlere bir hatırlatma yapmak zorundayım.

2019 Yerel seçimlerinden sonra, yeni dönem Kent Konseyi’nin genel kurulundan önce 15 STK, 15.05.2019 tarihli ekteki “Adalar Kent Konseyi – Yeni Dönem Çalışmaları İçin Yaklaşım Bildirisi“ni(*) yayımladı.

İmzacı olan bu 15 STK şunlardı:

Adakademi Vakfı, Adalar Vakfı, Ada Gönüllüleri Derneği, ADYSK (Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği), Adalar Sanat ve Kültür Evi Derneği, Burgaz Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Cesaret Derneği, Heybeliada Halk Kütüphanesi Koruma Derneği, Kamino Yelken Kulübü Derneği, Bir+Bir Derneği, Arka Güverte, Dünya Mirası Adalar Girişimi, Marta Koyu Dayanışması, Adalar Demokrasi Meclisi.

Kent Konseyi’nin bugünkü başkanı İskender Özturanlı, bana ve benim bulunduğum ortamlarda başkalarına da, seçilirse bu ilkeleri aynen hayata geçireceğini, buna göre bir yürütme kurulu oluşturduğunu söyleyerek aday oldu, başka aday olmadığı için de seçildi.

Konsey üyesi olan siz, bildiri imzacısı STK’lar ve üyeleriniz, yeni dönem Kent Konseyi’nin bu bildirideki ilkelere uygun çalışıp çalışmadığını değerlendirdiniz mi?

Belki de haddim olmayarak bu soruyu sizlere yöneltmemin sebebi, Adalar’ın yararına uğraşıp uğraşıp bir arpa boyu yol gidemediğimiz halde, her şeyin “eski tas eski hamam” devam edeceğini tahmin etmemdir.

Bu konudaki görüşlerimi bilahare aktaracağım.

Esen kalın,

H. Cevad Özdil

(21.08.2020)


(*) Ek:

15.05.2019 tarihli “Adalar Kent Konseyi – Yeni Dönem Çalışmaları İçin Yaklaşım” bildirisi

31 Mart seçimleri ile oluşan yeni belediye yönetimiyle birlikte, Adalar’da, yeni Kent Konseyi yönetimi ve organları da önümüzdeki birkaç ay içinde şekillenmiş olacak.

Üç dönem önce kuruluşu tamamlanan (2007) Adalar Kent Konseyi, 2009 ve 2014 seçimlerinin ardından yapılan son seçimle birlikte (31 Mart 2019), dördüncü dönemine girecek. Aslında buna üçüncü dönem demek daha doğru. Çünkü 2007’de kuruluşun tamamlanmasından sonra oluşan konsey yönetimi, 2009 seçimlerinden sonra da, bu defa yeni belediye yönetimine muhalif bir odak olarak varlığını, kişiler, politikalar ve yönetim tarzı değişmeksizin sürdürmüş ama kuruluş döneminde olduğu gibi 2009 sonrasında da fazla bir varlık gösterememişti.

Bu nedenle Adalar’da, 2014 seçimlerini, oluşan yeni Kent Konseyi yürütme kurulu, çalışma meclis ve gruplarıyla birlikte bundan sonraki dönem için de bir milat olarak kabul edebiliriz. Son 5 yıllık dönemde Kent Konseyi, çalışma mekanı, çalışma gruplarının çeşitli alanlarda yürüttükleri faaliyetler, Adalar için hayati önemde olan planlama çalışmalarına katılım vb. konularda oldukça etkili ve başarılı bir çalışma yürüttüğü söylenebilir. Kuruluşundan itibaren katkısı olanlara ama özellikle son dönem çalışmalarında emeği olan herkese teşekkür etmek gerekir.

Bu üç dönemden çıkarılacak olumlu, olumsuz çok ders olduğunu düşünüyoruz.

Adalar’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olarak, yeni dönem çalışmaları için esas alınabilecek olan ve aşağıda sıraladığımız “Adalar Kent Konseyi – Yeni Dönem Çalışmaları İçin Yaklaşım”a dair önerilerimiz, bizlerin son üç dönemden çıkardığı dersler sonucunda derlenmiştir.

-­‐ Adalar Kent Konseyi, Adalar Belediye Yönetimi’nin söz vermiş olduğu katılım ve yerinden yönetim ilkelerini, sivil toplum ve yönetimin diğer paydaşları ile birlikte yaşama geçireceği başlıca yasal danışma ve arayüz organıdır. Belediye yönetiminin tüm birimleriyle Kent Konseyi’ne, Kent Konseyi’nin de bir bütün olarak belediye kurumsal yapısına bakışı bu temelde şekillenmeli ve kabul edilmelidir.

-­‐ Adalar Belediyesi’nin, yürütmeye ilişkin alacağı stratejik kararların ve uygulamaların tüm paydaşlarla birlikte müzakere edilerek geliştirilmesi ve uygulamaların izlenmesi konusunda katılımı sağlayacak arayüz organı olarak Konsey, Adaların kılcal damarlarına kadar yayılan bir katılımı gerçekleştirebilmek için yapısını güçlendirmeli ve geliştirmelidir. Bu bahisten olarak Mahalle Meclisleri, 5 adayı da kapsayacak şekilde hızla konsey yapısına katılmalı ve etkin çalıştırılmalıdır.

-­‐ Kuruluşundan bugüne Adalar’da Kent Konseyleri, belediyeye bağlı bir kurum olarak görülmüş, belediye yönetiminde hangi parti varsa ona tabi sayılmış, bu nedenle katılım düşmüştür. Buna kamu kesimi katılımı da dahildir. Bu sorun sadece Adalar’a has olmamakla birlikte, birbirine karşıt gibi görünen iki taraflı beslemeyle mevzi kazanarak dönem ve insanlardan bağımsız bir önkabul haline gelmiştir. Bu önyargıyı kırmak ve sadece Kent Konseyi seçimlerine ve genel kurullarına değil, tüm konsey birimlerine ve çalışmalarına en yaygın katılımın sağlanması için başta Adalar Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile siyasi partiler olmak üzere herkese görev düşmektedir.

-­‐ Kent Konseyi çalışma gruplarının ana amacı Adaların her yönden gelişimi ve mirasının korunması amacıyla yerel-ulusal-uluslararası paydaşlar arası buluşturuculuğu sağlayarak katılımla şekillenmiş eylem başlıkları, karar ve önerilerin ilçe belediyesi ile paylaşılması ve uygulamaların takip edilmesi şeklinde görülmelidir.

-­‐ Konsey organları tarafından hazırlanıp Belediye Meclisi’ne tavsiye olarak iletilecek kararların, yasa ve prosedür gereği Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından ele alınıp tartışılması gerekmektedir. Konseylerin ana karar organları olan Genel Kurul çalışmalarının etkin hale getirilmesi bu açıdan önem taşımaktadır. Konsey genel kurulları 2 ayı aşmamak üzere, tercihen her ay toplanmalı, çalışmalar hakkında bilgi paylaşılmalı, tavsiye niteliği olan kararlar, geniş bir katılımla Belediye Meclisi’ne taşınmalı ve izlenmelidir.

-­‐ Adalar Kent Konseyi, Adalar’da belediye ve kamu kesimi ile birlikte esas olarak sivil toplum kapasitesini geliştirmeyi başlıca görev alanı olarak saymalıdır. Bunun gereği olarak: O Kent Konseyi, Adalar’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının, inisiyatiflerinin etkinlikleri ve çalışmaları ile rekabete girmemeli, tersine sivil toplum çalışmalarına kapasite kazandırıcı desteklerde bulunmalı, alan açmalı, işbirlikleri sağlamalıdır.

— Konseyin, yapacağı etkinliklerle görünürlük kazanmak gibi bir problemi bulunmamalıdır. Görünürlüğün, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşlarla yapılacak kapasite kazandırıcı işbirlikleriyle kendiliğinden ortaya çıkacağı unutulmamalıdır.

— Konsey organları proje üretme ve gerçekleştirme alanı olarak görülmemelidir. Projelerin sürdürülebilirliği açısından da sivil toplum kuruluşları üzerinden yönetilir olması önem taşımaktadır. Çok ortaklı, çok yönlü ve spesifik kimi alanlarda ihtiyaç duyulduğunda, sonradan devredilmek üzere, kent konseyi çalışma grupları tarafından yürütülebilecek projeler kapasite geliştirici çalışmalar olarak kabul edilmelidir.

-­‐ Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin belirlenmesinde, tek tek adalar, dini-­‐etnik cemaatler, kurumlar (kamu, yerel, sivil toplum) üzerinden bir temsiliyet aranmamalıdır. Sivil toplum, katılım, şeffaflık, yerel, ulusal ve uluslararası ilişkiler alanlarında elde edilmiş deneyim, bilgi ve beceri başlıca seçim kriterlerini oluşturmalıdır.

-­‐ Belediye Başkanı tarafından genel sekreterlik için gösterilecek adaylar, konsey organlarının eşgüdüm ve koordinasyonunun yaşamsal önemi dikkate alınarak liyakat esasıyla seçilmelidir. Aynı durum, konsey sekreteryası için de geçerlidir.

İmzalar
Adakademi Vakfı, Adalar Vakfı, Ada Gönüllüleri Derneği, ADYSK (Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği), Adalar Sanat ve Kültür Evi Derneği, Burgaz Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Cesaret Derneği, Heybeliada Halk Kütüphanesi Koruma Derneği, Kamino Yelken Kulübü Derneği, Bir+Bir Derneği, Arka Güverte, Dünya Mirası Adalar Girişimi, Marta Koyu Dayanışması, Adalar Demokrasi Meclisi


Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’na dair (2)…

Merhaba….

27.08.2020 tarihinde yapılacağı duyurulan Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu yaklaşırken görüşlerimi açıklamaya devam ediyorum.

Kent Konseyi 12 Temmuz 2020 tarihinden itibaren hafta sonları arka arkaya forumlar yapar oldu. Seçimlerden 1 yıl geçtikten sonra, üç ayda bir bütün sorunların konuşulacağı genel kurullar yapılması gerekirken, yol haritasını birlikte oluşturmak ve katılım söylemiyle forumlar yapması ve ardından da genel kurul yapma kararı alınmış olması “müthiş hızlı” bir performansa işaret ediyor!

Önceki yazıda bahsettiğim gibi, Kent Konseyi seçimlerinden önce 15 sivil toplum kuruluşunun birlikte yayımladığı, Yeni Dönem Çalışmaları İçin Yaklaşım isimli ilkeler metni, yeni dönemde göreve talip olacaklar için bir yol haritasıydı.

Çünkü önceki Konsey Yürütme Kurulu ve başkanı birçok faaliyet gerçekleştirmiş olsa da, çalışma programının hazırlanmasında ve onun hayata geçirilmesinde, kendi başına kararlar aldıktan sonraki süreçte STK’ları devreye sokmak gibi örgütlü katılımdan uzak, daha ziyade kendi etkinliklerini yapan bir dernek gibi çalıştığı için eleştiriliyordu. Esasen STK’ların konseyde söz ve karar sahibi olmalarını umursamayan, şeffaflıktan ve katılımdan uzak bürokratik böyle bir anlayışın görev almaması gerektiği hususunda birleşilmişti.

Daha evvel tanışmadığımız İskender Özturanlı yeni dönem için konsey başkanlığına aday olduğunu açıklayarak çalışmalarına başlamış, bu arada bana da yürütme kurulunda yer almam için teklif yapmıştı.

15 STK’nın birlikte imzaladıkları “metindeki bütün görüşlerle aynı düşündüğünü” (2) belirterek başkanlığa aday olduğunu, bu doğrultuda seçim çalışması yapacağını, böyle bir programı hayata geçirecek listeyi hazırlayacağını, bu nedenle bazı kişi ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeye başladığını belirtmişti.

Yaptığı yürütme kurulu üyeliği önerisini, katılımcısı olduğum Adalar Demokrasi Meclisi’yle (ADM) görüşmesinin uygun olduğunu, doğal olarak başka görev alabilecekler de olduğunu belirterek, hem bu hem kişisel sebepler dolayısıyla görev almamın mümkün olmadığını söylemiştim. Kendisinin konseye ve genel kurul sürecine ilişkin düşüncelerini açıklamak ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere ADM’ne gelmedi, başka STK’lara gitti mi, bilmiyorum.

Seçimden sonraki üç ay içinde yapılması gereken konsey genel kurulu sürecinin, yönetmelik gereği tamamıyla belediye başkanına aitken onun ikircikli, inisiyatif almaktan imtina eden, kiminle görüşürse ona hak veren fakat yol alınmasını sağlayacak tedbirler alamaması, epey sorunlu yıpratıcı bir genel kurul süreci yaşanmasına sebep oldu.

Nihayetinde bu süreç, 15 STK’nın açıkladığı ilkeler metni doğrultusunda farklı görüşlerin ittifakını değil kesin yol ayrımını getirdi. Üstüne üstlük ilk genel kurul toplantısında belediye başkanının oluşan gerginliği öne sürerek toplantıyı ertelemesi sürece tuz biber ekti.

Adalar Belediye Başkanlığı’nın belirlediği 30.06.2019 tarihinde toplanan Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu‘nda seçilen divan heyeti; belediye başkanının verdiği önergenin oylanarak kabul edilmesi sonucunda, çoğunluk sağlanamadığından genel kurulun 14.07.2019 tarihinde saat 13.:30’da çoğunluksuz olarak toplanmasına karar vererek toplantıyı bitirmişti.

Sonuçta 14 Temmuz 2019 günü çoğunluksuz genel kurul toplantısı yapıldı. Sorunlu genel kurul süreci sebebiyle tek listenin olduğu başkan ve yürütme kurulu adayları seçildi.

Başkan olarak seçilen İskender Özturanlı genel kurul sürecinde geçmiş dönemdeki anlayışla değil STK’ların açıkladığı ilkeler metnine göre çalışacağını açıkladığı için kendisini ve listesini desteklediğimi de belirtmeliyim.

Seçimlerden Sonra Neler Oldu?

Daha ilk birkaç uygulamadan gördük ki, kendisinin de eleştirdiği önceki dönemden hiç de farklı olmayan, yeni bir iktidar alanı yaratan çalışma anlayışı zuhur edivermişti.

Daha ilk adımda geçen dönem için yaptığımız “kendi iktidar alanını yarattığı ve STK’ların konseyde söz ve karar sahibi olmalarını engellediği, sadece kendi başına kararlar alıp uyguladığı, bir STK gibi çalıştığı” eleştirilerindeki gibi uygulamalar başladı. Hem de her eleştirildiğinde, benim görüşlerimde bir değişiklik yok, sizinle aynı görüşteyim, diye diye. Yaptığımız bütün eleştiriler ve başvurular böyle geçiştirildi.

Kent Konseyi başkanı Özturanlı, yönetmeliğe aykırı davranışlarına örnekler de (*) verilerek yapılan başvuruları da dikkate almadı. Seçilmesi için çalışan yürütme kurulundaki bir arkadaşımızın bu tavırlarından ötürü istifa ettiğini de biliyorum.

Daha da vahimi, seçildikleri genel kurulda alınmış olan “genel kurul toplantılarının 3 ayda bir yapılması” kararının yerine getirilmemesindeki ısrar oldu. Sebepler bitmiyordu fakat Kent Konseyinin en yetkili organında alınmış olan karar yerine getirilmeyerek yönetmeliğin 10. maddesi ihlal ediliyordu. Kanımca konseye ait bütün konu ve sorunların görüşüleceği bu genel kurulları yapmak yerine, koca bir yıl geçtikten sonra “katılım” adına forumlar yapmak, en hafif deyimiyle “ben iktidarım, istediğim toplantıyı istediğim zaman yaparım” demekti.

Bence bütün bu ihlallerden yürütme kurulu başkanı birinci derecede sorumludur, fakat aynı zamanda yürütme kurulunun onunla çalışmakta sorun görmeyen, çalışmaları sürdüren üyeleri de sorumlu sayılmalıdır.

Tabii burası Türkiye, böyle örneklerin çok olduğu ve hatta itibar dahi sağladığı durumların yaşandığı ülke. “Bir yıl geçti, başta öngördüğümüz ilkelerin hiçbirini yerine getiremedik“, deyip istifa edilmeyeceği gibi, yaptığım eleştirilerin mesnetsiz olduğu söylenecektir.

Zaten kamu/özel bütün kurum ve kuruluşların başındaki yöneticilerin her uygulamayı doğru yaptıklarından emin olarak istifa etmemeleri, ülkemizde en geçerli ve değişmez kuraldır!

Esen kalın,

H. Cevad Özdil


Ek:

(*) Kent Konseyi başkan ve yürütme kurulundan bazı üyelerin Yönetmeliğin, Yönergenin ilgili maddeleriyle Genel Kurul Kararını ihlal edişleri

1) İskender Özturanlı 28 Kasım 2019 tarihinde Adalar Kent Konseyi başkanı sıfatıyla, bir proje faaliyeti için Açık Alan Derneği ile görüşmüş ve Yürütme Kurulu’nun haberi ve kararı olmadan bir protokol imzalamıştır.

Protokoldeki diğer iki imzadan biri yürütme kurulunun bir üyesi, diğeriyse yürütme kurulu kararı alınmadan Kültür Sanatla Kalkınma ve Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu’nun başkanı yapılan kişi tarafından imzalanmıştır. Bu protokol için Adalar Belediye Başkanı ile görüşmüş, o vasıtayla Belediye Meclisi’ne sunum yaptırılmış ve meclisten geçirilmiştir.

Bu faaliyetin tamamı Adalar Kent Konseyi İşleyiş Yönergesi’nin Madde 9/ç’nin açık ihlalidir.

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, Yürütme Kurulu kararı olmadan yapılmış bu protokol da Konseyler Yönetmeliği bakımından da hükümsüzdür.

2) Yukarıda belirtilen Kültür Sanatla Kalkınma ve Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu hakkında Yürütme Kurulu’nda sadece böyle bir grup olmalı şeklinde karar alınmışken; sayın İskender Özturanlı Yürütme Kurulu kararı olmadan kendi başına grubu kurmuş, üyelerini ve başkanını belirlemesi Yönerge Madde 9/g ihlalidir.

Birinci maddede adı geçen dernekle yapılan hükümsüz protokole de ilgili kişinin karar olmadan çalışma grubu başkanı sıfatıyla imzalamasının sağlanması Yönerge’nin Madde 20/a, Yönerge Madde 22/h., Madde 20/b ile Kent Konseyleri Yönetmelik Madde 12’nin açık ihlalidir.

3) Kent Konseyi Genel Sekreteri Feride Fosforoğlu görevinden istifa etmiştir. Yeni genel sekreter sayın İskender Özturanlı tarafından Belediye Başkanı’na önerilmiş, Belediye Bakanı da bu kişiyi konsey genel sekreteri olarak seçmiştir. Bu davranış da Yönerge Madde 26/a.’nın ve Yönetmelik Madde 14/A.1’in açık ihlalidir.

4) Adalar Kent Konseyi Genel Kurulunda alınan kararlardan biri de, genel kurul toplantılarının üç ayda bir yapılmasıydı fakat süresi içinde yapılmamıştır. Yönetmelik Madde 10.’da belirtildiği gibi Kent Konseyi’nin en yetkili organı olan Genel Kurul’un verdiği karar yerine getirilmeyerek yönetmeliğin bu maddesi ihlal edilmiş olup, bu ihlalden konseyi tek başına yönettiği bilinen konsey başkanı birinci dereceden sorumludur.


Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’na dair (3)…

Merhaba….

Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu ile ilgili açıklamalarıma üçüncü yazıyla devam ediyorum.

Kent Konseyi’nin, aşağıdaki eklerde görüleceği üzere genel kurul duyurularında da (*) ciddiyetten uzak bir hali var.

Konseyin en yetkili organının toplantısı, sadece Facebook sitesinde, (sonuncusu hariç) gündem dahi yer almadan duyurulursa, hem duyurunun gereği yapılmamış olur hem katılımı azaltır, böylece alel usul bir toplantıya yol açılmış olur.

Katılımın fazla olması isteniyorsa buna göre davranılır. Örneğin belediye seçimlerinden sonra yapılan genel kurulun 2. toplantısında, divan başkanı olarak bütün üyeleri tek tek telefon ile aramanın yanı sıra WattsApp adreslerine de tek tek duyuru yapmıştım. Toplantının en geniş çevreye duyurularak katılım sağlanması isteniyorsa duyurunun böyle yapılması gerekir. Şimdiki konsey başkanı ve yürütme kurulu herhalde, “yönetmelik ve de yönerge tek bir kanalla ilan yapılmasına da cevaz veriyor biz de sayfamızda ilan ettik”, gibi düşünüyor olmalı.

Önemli bir husus da 27 Ağustos’ta yapılacak genel kurul gündeminin 2. ve 4. maddelerindeki Faaliyetlerin Sunumu (yani faaliyet raporu) ve yeni Konsey Yönergesi’nin oylanması’dır. Bu iki maddede yer alan konuların üyeler tarafından yeterince değerlendirilmesi için, muhakkak önceden her birine gönderilmesi gerekirdi.

Bu, bütün genel kurulların olmazsa olmaz kuralıdır. Hiç genel kurula katılmasak bilmeye biliriz de, her birimiz onlarcasına katılmışızdır, neyin ne olduğunu biliyoruz. Önceden görülerek değerlendirilemeyen konulara yeterince vakıf olunmayacağına göre, genel kurulda üzerinde yeterli tartışma yapılamadan, düşünülemeden onaylanmış olmaz mı? Amaçlanan bu mudur?

Genel kurulun onayına sunulacak fakat talep eden üyelere dahi gönderilmeyen konsey yönergesi, herhalde yanlışlıkla yapılan bir paylaşım sonucunda “amaçlanan değişiklikleri de gösteren şekliyle” bana kadar ulaştı. Onun üzerinde değişiklik yapmadılarsa bendeki haliyle bir sonraki yazıda ona değineceğim.

Genel kurullar hangi günler yapılır?

Gelelim bu genel kurulun hafta sonu değil de hafta içi yapılacak olmasına. Hiç olmazsa öne sürülen Covid-19 bulaş sebebinin inandırıcı bir yanı olsa değil mi? Sen hastalık riskini düşünmeden kalabalık olması daha muhtemel forum toplantılarını hafta sonu yap, sadece üyelerin katılacağı genel kurula gelince hastalık riski var de. Hakikaten iyi niyetli düşünmenin bütün imkanları elimizden alınıyor. Herkes bilir ki, fazla katılım isteniyorsa genel kurullar hafta sonu yapılır.

Nedense geçen dönem yürütme kurulu da böyle yapmak istemişti. “Hafta sonu yaparsak çalışan sivil katılım fazla olur, bizi desteklemesi muhtemel kamu kurumlarındaki üyeler katılamaz, bu aleyhimize olur” diye mi düşünülüyor? Değilse ne düşündüklerini herhalde konsey başkanı açıklar. Fakat ben bunun da iyi bir amacı olmadığını düşünüyorum ister istemez.

(*) Konseyin aşağıdaki genel kurul duyuruları için notlarım (bence önemli):

Birinci Duyuru için:

Özel olarak aradım, kesinleştirilen tarih konsey Facebook sitesinde dahi duyurulmamış. Duyuruda ise, “Adalar Deprem Çalıştayı’nı ve akabinde Adalar’ın temel meselelerinin ve Konsey yönergesinin tartışılacağı Olağan Genel Kurulu’nu Şubat ayında son haftalarında yapacaktır” diye buyurulmuş.

Bugünkü başkan ve yürütme kurulunun seçildiği yeni dönem genel kurulunun yapıldığı tarih 14.07.2019’dur. Bu genel kurulda alınan bir karar da 6 ayda bir yapılan genel kurulların 3 ayda bir yapılmasıdır.

Şimdi bir hesap yapalım: 14 Temmuz 2019’dan Şubat 2020’ye kaç ay geçmiştir? 7 ay geçmiştir, demek ki Şubat 2020’ye kadar 2 genel kurul yapılmalıydı. Yapılmadığına göre konseyin en yetkili organında alınan karara uyulmamıştır. Ve bugüne kadar uyulmamaya da devam edilmiştir. Bu yönetmeliğin 10. maddesinin ihlal edilmesidir.

Genel kurul kararlarını uygulamayan başkan ve yürütme kurulunun ne yapması gerekir? Genel kurul kararını uygulayamadık deyip, olağanüstü seçimli bir genel kurul yaparak güven tazelemesi gerekmez mi? Fakat burası Türkiye! “Güven tazelemek de nedir? Üyelerin genel kurulun güvenini boşver, bizim kendimize güvenimiz tamdır efendim! Hem güven tazelemek de nerde yazıyor, nerde, gösterin bakalım?” diye düşünülür.

(Burada aklıma ilginç bir şey daha geliyor: Seçimden sonraki genel kurul bitişinde genel kurul kararlarını, diğer belgeleri düzenleyemeden kendisine vermek zorunda kaldığımız belediye görevlisi sayın Ş. Kırteke’den daha sonra alıp, divan olarak düzenleyecektik. Kurul divan başkanı olarak birkaç kere makamına giderek sormama rağmen, “itirazlar olduğu için kaymakamlığa gönderdiğini” söyledi. Bize hââa gelmediğine göre, acaba diyorum “genel kurulda böyle bir karar alınmamıştır” diyebilirler mi diye düşünmek istemiyorum! Yoksa düşünmeliyim mi?)

İkinci Duyuru için:

Tarihi duyurulmamış olduğu için katılamadığımız genel kurulda açıkladıklarının dışında neler konuşulup neler yapıldığını da doğal olarak bilemiyoruz. Zaten genel kurul ertelenmiş, bilip de ne yapacağız, değil mi?

Üçüncü Duyuru için:

İlgili Facebook sayfasına girildiğinde bilgilendirme ve gündemi açıklama zahmetine bile girilmeden doğrudan belediye sitesine gönderiliyorsunuz!

Esen kalın,

H. Cevad Özdil


(*) Birinci Duyuru

Adalar Kent Konseyi, “Adalar Kent Konseyinden Önemli Duyuru”, Facebook, 16.3.2020.

Kamuoyunun ve Adalar halkının dikkatine.

Adalar Kent Konseyi daha önce Ocak ayında yapacağını açıkladığı, ancak gelişen fayton ve ulaşım meselesi yüzünden ertelemek zorunda kaldığı Adalar Deprem Çalıştay’ını ve akabinde Adaların temel meselelerinin ve Konsey yönergesinin tartışılacağı Olağan Genel kurulunu Şubat ayında son haftalarında yapacaktır. Tarihler kesinleşir kesinleşmez duyurular en geniş kesimlere iletilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur


(*) İkinci Duyuru

Adalar Kent Konseyi, “Adalar Kent Konseyinden Önemli Duyuru”, Facebook, 16.3.2020.

Adalar Kent Konseyinden Önemli Duyuru

29-02-2020 tarihinde yapmış olduğumuz, Kent Konseyi’nin birleştirilmiş Genel Kurulunda, Yönetmelik gereği Konsey Başkan’ının başkanlığında divan oluşturup Genel Kurula başladık.

Divan tarafından, her ne kadar seçimsiz genel kurullarda bir çoğunluk şartı aranmıyor olsa da, katılımın daha hakkaniyetli ve adaletli olması adına delegelerden gelen talep değerlendirmeye alındı.

Oylama sonucunda oybirliği ile Genel Kurulumuzu 28 Mart Cumartesi saat 13: 00 tarihine ertelenmesine karar verilmiş idi.

Ancak, son dönemde yaşanan Korona Virüsü salgını ve bu salgın neticesinde toplumda oluşan genel duyarlılık ve sorumluluk gereği olarak: toplumdan, genel kurul delegelerinden ve Yürütme kurulu üyeleri arkadaşlardan gelen taleplere dayanarak yapacağımız Genel Kurulu bu tarihten ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalıyoruz.

Genel Kurulumuz; Salgın ortamının zayıfladığı ve elverişli sağlık şartlarının oluştuğu bir tarihte yapılacaktır.

Alınan karar neticesinde yeni duyuru gerekli yasal süre zarfında yapılacak olup, bütün kanallardan duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İskender Özturanlı

Adalar Kent Konseyi Başkanı


(*) Üçüncü ve Son Duyuru

Adalar Kent Konseyi, “Adalar Kent Konseyi Bilgilendirme ve Genel Kurul Çağrısı”, Facebook, 10.8.2020-22:38.

Adalar Kent Konseyi Bilgilendirme ve Genel Kurul Çağrısı

Kent Konseyi Yürütme Kurulu ilk olağan Genel Kurulu çağrısını, iki Genel kurulun birleşmesi suretiyle 29 Şubat 2020 tarihinde yapacağını, yasal sürenin gerektirdiği şekilde 15 gün önce hem sosyal medya hesaplarından hem de Adalar Belediyesi resmî web sitesinden duyurmuştu.

29 Şubat 2020 tarihinde Adalar Belediyesi Meclis salonunda birleştirilmiş olan Genel Kurul başladı. Açılış ve gündem haziruna okundu, divan oluşturuldu. Yönetmelik gereği, divan teşekkül etti, Kent Konseyi başkanı divan başkanı olarak oturumu başlattı. K.K. Başkanı katılımın az olması nedeniyle haziruna sorarak K.K. Genel kurulunun ertelenmesi önerisini iletti. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. Genel Kurul’un 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 13:00’e ertelenmesine karar verildi.

Ancak, Mart ayında COVID 19 salgını tedbirleri arasında tüm toplantı, kongre ve benzeri etkinlikler yasaklanmış olduğundan belirlenen tarihte Genel Kurul yapılamadı.

İçişleri Bakanlığının alınan tedbirler nedeni ile yapılamayan tüm toplantıların 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılması kararı üzerine Kent Konseyi Genel Kurulu 27 Ağustos Perşembe günü saat 14:00’de, Kent Konseyi Çelik Gülersoy Kültür Merkezi’nde (Çınar Meydanı) sosyal mesafe ve hijyen koşulları dikkate alınarak yapılacaktır.

Genel Kurul gündemi ve bu kapsamda değerlendirmeye alınacak konular aşağıdaki gibidir.

Genel Kurul delegeleri, bir önceki seçimli genel kurulu delegeleri ve o dönemden bugüne yeni katılan dernek ve grupların temsilcilerinden oluşur.

Gündem
I. Açılış

I. Faaliyetlerin sunumu,

I. Kent konseyi çalışma gruplarının tanıtımı

I. Kent Konseyi Yönergesinin oylanması,

I. Adalar’ı ilgilendiren temel meselelerde Adalar Kent Konseyi’nin forumları ve halka açık toplantılar konusunda bilgilendirme ve alınana kararların Genel kurulca değerlendirilmesi.

I. Geçici yapılaşma koşulları, 1/5000 plan hazırlıkları ve özel çevre koruma alanları konularında Adalarda yapılacak çalışmalar konusunda görüşme,

I. Ada içi ulaşım, imar, afet yönetimi gibi temel meselelerde Kent Konseyi adına Adalar Belediye meclisine götürülecek önerilerin alınması.

I. Meclis (kadın ve gençlik) ve çalışma gruplarında, çalışmak isteyen gönüllülerinin başvurularının alınması.

I. Bir sonraki Genel kurul tarihinin kararlaştırılması ve kapanış.


Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’na dair (4)…

Merhaba…

Bu dördüncü yazıda değiştirilmesi istenen Adalar Kent Konseyi Yönergesi taslağının değerlendirmesini yapacağım.

Değerlendirilebilmesi için üyelere hiç olmazsa bir hafta önceden gönderilmesi gereken taslağın, yanlış bir paylaşım neticesinde tesadüfen elime ulaştığını da eklemeliyim.

Evvela bir karışıklığı önlemek için şu bilgiyi vermem gerekir.

Bütün kent konseyleri Resmi Gazete’de yayımlanmış Kent Konseyi YÖNETMELİĞİ’ne göre kurulur ve çalışırlar. Yerel konseyler eğer gerekli görürlerse Kent Konseyi YÖNETMELİĞİ’ne aykırı olmamak şartıyla, münhasıran yerel özelliklerine içerecek şekilde yerel Kent Konseyi YÖNERGESİ hazırlayabilirler.

Yani YÖNETMELİK, bütün kent konseylerinin tabi olduğu, ona uymak zorunda oldukları belge; YÖNERGE ise yerelin özelliklerine göre hazırlanan belgedir.

Aşağıda değişiklikler önerilen YÖNERGE TASLAĞI’na bakacağız.

Esen kalın,

H. Cevad Özdil


Aşağıdaki metinlere ait açıklama:
Aşağıdaki siyah yazılar GEÇERLİ YÖNERGE metinlerini, siyah üzeri çizili yazılar GEÇERLİ YÖNERGEDEN ÇIKARILMASI ÖNERİLEN metinleri, kırmızı renkli yazılar ise GEÇERLİ YÖNERGEYE EKLENMESİ ÖNERİLEN metinleri göstermektedir.

MADDE 4- c bendi:

Geçerli olan :
Adalar kent konseyi; doğrudan proje yürütücüsü ve uygulayıcı bir oluşum olmayıp, kentteki paydaşları bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan bir “ortak akıl” güç ve zenginliği ile ortak aklın süzgecinden geçen kararları, uygulamaya geçirilmesi isteği ile tavsiye nitelikli olarak Adalar Belediyesi’ne ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunar.

Öneri taslak :
Adalar kent konseyi; kentteki paydaşları bir araya getirerek, 4/a maddede tanımlanan görüş, öneri ve projeleri Adalar Belediyesi’ne ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunar, takip eder ve gerçekleşmesine katkıda bulunur.

AÇIKLAMALARIM

Geçerli Yönergeden çıkarılması önerilen bölümlerin kalması gerekir. Çünkü “doğrudan proje yürütücüsü ve uygulayıcı bir oluşum olmayıp” denilmesinin sebebi, bir dernek gibi kapalı devre çalışmasını yani kent konseyini dışa kapatmayı önlemek içindir. Gerçi geçen dönem konsey buna pek uymamışsa da bu bölümün kalması gerekir.

Ondan sonra gelen “tüm kenti kucaklayan bir ‘ortak akıl’ güç ve zenginliği ile ortak aklın süzgecinden geçen kararları,” denmesi de, çalışmasının nasıl olması gerektiğini açıklıyor ki, bunun da çıkarılmaması gerekir.

Bu anlayışın Kent Konseyi Yönetmeliği’nin ruhuna uygun olduğu için çıkarılmaması gerektiğine dair Yönetmelik’ten 3 maddenin çeşitli bendleriyle örnekler veriyorum.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
c) Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

Kent konseyinin görevleri
MADDE 6 – (1) Kent konseyinin görevleri;
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

Çalışma ilkeleri
MADDE 7 – (1) Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.
a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

ÖNERİ

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVLERİ

Madde 5- Adalar Kent Konseyi’nin görevleri;

a) Adalarda yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik Adalılık bilincinin geliştirilmesi ni, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve bu konuda stratejiler belirlemek,

b) Adaların sürdürülebilir kalkınması, fırsat eşitsizliğinin giderilmesi, Adaların kaynak ve imkanlara adil biçimde erişimlerinde çözüm ortamı sağlamak, Adaların kent yönetiminde söz sahibi olan gerek mahalli karar alıcılar arasında gerekse uygulayıcılar arasında görülen ve kent gelişimini engelleyici özellikleri bulunan anlaşmazlık konularının, taraflar arasında çözümüne yardımcı olmak,

c) Adaların sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkân tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,

g) Kentte istihdam sağlayacak işsizliği önleyecek, meslek edindirecek projelere katkıda bulunmak,

h) Kent hayatını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak,

ı) h) Konseyce alınan kararların Adalar Belediye Meclisi’nin gündemine alınmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak ve takibini yapmak.

AÇIKLAMALARIM

Madde 4-c bendi için yaptığım açıklamalar bu maddenin a, b, c maddeleri için de geçerlidir. Bu sebeple çıkarılması önerilen bölümlerin kalması Konsey Yönetmeliği’nin anlayışına, ruhuna uygundur.

Eski (h) bendi ise ya böyle kalmalıdır veya (g) bendinin başına eklenmelidir.

Eski (ı) bendindeki “ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak ve takibini yapmak.” çıkarılmalıdır. Çünkü belediye meclisine sunulan konsey kararlarının meclisin karar almasıyla belediyenin resmiyetine dahil olurlar. Artık ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak, takibini yapmak belediyenin işi haline gelmiştir.

KENT KONSEYİ ÜYELERİ
MADDE 6:

g) Adalarda bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri, ve bunun dışında amaç itibarı ile ülke genelinde kamusal alanda çalışan dernek, vakıf ve benzeri kurumların temsilcileri,

AÇIKLAMALARIM

“ile vakıfların temsilcileri” bölümü silinmemelidir. Çünkü Adalar’daki vakıflardan bahsetmektedir.

Ayrıca bu maddeye eklenmesi önerilen bölümün ise şu şekilde olması gerekir: “ve bunların dışında münhasıran Adalar Kent Konseyi Yönergesindeki amaçlara uygun faaliyet gösteren dernek, vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşların temsilcileri.”

Ayrıca bu maddenin, Konsey Yönetmeliği’nin kent konseyi üyelerini belirten 8. maddenin (g) bendi “kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi” dediğinden, bu maddeye; “Adalar için faaliyet gösteren fakat resmi niteliği haiz olmayan sivil toplum kuruluşları ve girişimleri, çalışmalarını kent konseyinin bir meclisi ve/veya çalışma grubu olarak sürdürmeyi kabul ettiklerine dair yazılı başvurmaları halinde birer temsilci” şeklinde bir bend eklenebilir ve bu durum Yönetmeliğe aykırılık taşımayacağı gibi, Madde 8’in giriş bölümünde yer alan “sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturma”yı da güçlendirecektir. (Bu tür kuruluşların Adalar’da olduğu biliniyor. Hatta her hafta Adalar’ın bir sorunuyla ilgili kamuya açık söyleşiler düzenleyeni de var.)

ÖNERİ

KENT KONSEYİNİN OLUŞUM SÜRECİ

MADDE 7:

d) e) Kurum ve kuruluşların görevlendirecekleri temsilcilerinin temsiliyet süresi yürütme kurulunun görev süresi ile eşdeğerdir. Bir sonraki seçimli genel kurula kadar temsiliyet devam eder. Ancak Kent Konseyi üyesi kurum ve kuruluşlar gerekli gördüğü hal ve durumlarda isterlerse temsilcilerinin süresini sınırlayabilir, değiştirebilir veya yeni temsilci atayabilirler.

AÇIKLAMALARIM

“…temsilcilerinin” ibaresinden sonra “temsiliyet” ibaresinin eklenme önerisi doğru gibi görünse de o temsilciler Konsey Yönetmeliği’ne göre üyedirler. Eğer ille de bir ibare eklenmek isteniyorsa bu “üyelik” olmalıdır.

Eski (d) bendindeki çıkarılması önerilen kısmın kalması gerekir. Eklenmesi önerilen bölüm de yanlış olduğu için eklenmemelidir.

Kent Konseyi üyesi kurum ve kuruluşlar gerekli gördükleri durumlarda gönderdikleri temsilcilerinin süresini sınırlama, değiştirme ve yeni temsilci atamaları, onların kendi organlarının karar yetkisindedir. Bu kısmın çıkarılması ve ayrıca “Bir sonraki seçimli genel kurula kadar temsiliyet devam eder.” denilmesi o kurum ve kuruluşların karar yetkisine iki kez açıkça müdahale olduğu için yanlıştır.

ÖNERİ

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE BOŞ ÜYELİKLERİN TAMAMLANMASI

MADDE 8:

b) Adalar Kent Konseyi’nde temsilcileri bulunan kurum ve kuruluşlar; kendi organları kararı, tayin, emeklilik, hastalık, ölüm gibi mücbir nedenlerden dolayı, kendi organları kararı ile temsilcilerinin yerine yeni üye delege belirleyebilirler. Ancak; kurum içindeki görev ve unvan değişikliği, temsilcinin kent konseyindeki üyeliğini etkilemez.

AÇIKLAMALARIM

Bu bentteki “kendi organları kararı” kısmının yerinin değiştirilmesi önerisi yanlıştır. Çünkü bu, “tayin, emeklilik, hastalık, ölüm gibi mücbir nedenlerden” ayrı bir nedendir. Yani, “kendi organları kararı” onların yetkisindeki ayrı bir durumdur.

8. maddenin ‘b’ bendinden başlayarak bütün maddelerin bentlerindeki ‘üye‘ ibaresi ‘delege‘ olarak değiştirilmiştir. Bu Kent Konseyi Yönetmeliği’ne aykırıdır. Yönetmeliğin hiçbir yerinde ‘delege’den bahsedilmemektedir. Herhangi bir konseyin yönergesi Konseyi Yönetmeliğine aykırı olamayacağından ‘delege’ kelimesi kullanılamaz.

Hangi amaçla yapıldığını bilemediğim bu değişiklik, bu kelimelerin ihtiva ettiği mana itibariyle de ayrıca yanlıştır.

Üye; bir topluluğu oluşturan bireylerden her biridir. Konsey üyeliği için gönderilen temsilci, münhasıran tek bir görev için delege olarak değil konsey süresince yönetmelikte üyelik için tarif edilen bütün görevleri yerine getirilmesi için gönderilir. Ancak temsilci üye olarak değil de, örneğin sadece kongrede temsiliyet için gönderilseydi bu durumda delege olurdu.

Ayrıca Kent Konseyleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. Bendi ‘’Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.’’ diyerek üyeliğe vurgu yapmıştır.
Ayrıca Kent Konseyleri Yönetmeliğinin 8. maddesinin 1. Bendi ise, ‘’Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur’’ diyerek üyelerin kimlerden oluştuğunu açıkça göstermiştir.

ÖNERİ

c) Konsey üyesinin, temsilcisi olduğu kurum ve kuruluştan kendi isteği ile istifa edip ayrılması veya kurum tarafından üyelikten çıkarılma halinde de konsey üyeliği delegeliği sona erer yapılacak olan ilk seçimli genel kurula kadar devam eder.

AÇIKLAMALARIM

Bu bentteki “üyeliği” yerine “delegeliği” değişikliği de yukarıdaki açıklamalarımdan anlaşılacağı üzere yanlıştır. Ayrıca, “temsilcisi olduğu kurum ve kuruluştan kendi isteği ile istifa edip ayrılması veya kurum tarafından üyelikten çıkarılma halinde konsey üyeliğinin yapılacak ilk seçimli genel kurula kadar devam eder.” denilmesi, Kent Konseyi üyesi kurum ve kuruluşların o görevi yapmasını istemediği temsilcisinin konsey üyeliğini defacto şekilde devam ettirmektedir ki bu, onların karar verme yetkisine müdahale etmek, ellerinden almaktır. Bu sebeple “yapılacak olan ilk seçimli genel kurula kadar devam eder.” kısmı yanlıştır, konulmamalıdır.

ÖNERİ

f) Kent konseyi faaliyet ve Genel kurullarına toplantılarına katılmayan üyelerin durumu, temsilcisi olduğu kurum ve kuruluşa resmi yazıyla bildirilir. Yürütme kurulunun yazılı talebi üzerine ilgili kurum ve kuruluşlarca yeni temsilci üye görevlendirilir.

AÇIKLAMALARIM

Değişiklik önerisi yerindedir.

ÖNERİ

ÇALIŞMA ŞEKLİ ve ÇALIŞMA SINIRLARI

Madde 9:

a) Madde 4-a,b,c de Adalar Kent Konseyi yürütme kurulunun çalışma şekli ve sınırları belirlenmiştir.

Adalar Kent Konseyi’nin çalışmalarla ilgili görev misyonu şöyledir: “Adalar kent konseyi; doğrudan proje yürütücüsü ve uygulayıcı bir oluşum olmayıp, kentteki paydaşları bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan bir “ortak akıl” güç ve zenginliği ile ortak aklın süzgecinden geçen kararları, uygulamaya geçirilmesi isteği ile tavsiye nitelikli olarak Adalar Belediyesi’ne ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlara sunan bir oluşumdur.”

b) Yönergenin 5.maddesindeki görevler çerçevesinde Adaların menfaatleriyle ilgili olan her konuda yapılacak çalışmalarda yürütme kurulu yetkili kılınmıştır.

c) Yürütme kurulu, Kent konseyinin görevleri kapsamındaki her konuda çalışma başlatabilir. Yürütme kurulu; gündemine aldığı konularda, Yürütme Kurulu üyelerine, Genel Kurul üyelerine, meclis ve çalışma guruplarına çalışma yaptırıp derinlemesine çalışmalar sonucu rapor ve görüş hazırlatabileceği gibi, Adalar ilçesinde veya ilçe dışında bulunan her tür resmi ve özel kurum ve kuruluşa, kişi ve kişilere de çalışma yaptırıp, rapor hazırlatabilir. Yapılan ve yaptırılan çalışmaların raporları, Yürütme Kurulunda görüşülüp karara bağlanabileceği gibi, Yürütme Kurulunun kararıyla Genel Kurul toplantılarında da ele alınıp Genel Kurulca da karara bağlanabilir.

ç) d) Kent konseyinin görevleri kapsamında Adalar Belediyesine ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacak konularda, yürütme kurulu, salt çoğunlukla toplanarak mak ve görüş birliği ile karar almak zorundadır. Alınan karar Kent Konseyi görüşü olarak belediyeye ve ilgili kurumlara gönderilir. Yürütme kurulunda yapılan “ortak akıl” görüş belirtme çalışması sonunda yapılan açık oylama ile üyeler arasında ortak bir görüş sağlandığı takdirde ortaya çıkan görüş kent konseyi görüşü olarak ilgili belediyeye ve ilgili yerlere gönderilir. Ortak bir görüş oluşmadığı takdirde, ortak görüş oluşana kadar üyeler arasında “ortak akıl” çalışmasına devam edilir. Bu çalışmalara rağmen, yürütme kurulunda “Ortak akıl oluşturma“ noktasında bir ortak görüş metni üzerinde mutabakat sağlanmadığı takdirde, ilgili belediyeye ve ilgili yerlere görüş bildirimi yapılmaz. İlgili belediyeye veya ilgili yerlere “Konu hakkında Kent Konseyi’nde ortak bir görüş oluşmamıştır.” İfadeli bir cevap verilebilir.

d) Bu maddenin (c) fıkrası gereği, yürütme kurulunca genel kurul gündemine taşınan konularda genel kurulda görüşme yapıldıktan sonra, yapılan açık oylamada “ ortak akıl ” noktasında üyelerin tümünün beraberliği sağlandığında hazırlanan görüş veya rapor ilgili yerlere gönderilir. Yapılan açık oylamada, toplantıda bulunan üyelerin mutabakatı sağlanamazsa, konu ile ilgili olarak aynı toplantının sonunda ikinci bir oylama daha yapılır. Bu son oylamada da “ortak akıl” noktasında bir mutabakat sağlanamazsa, konunun görüşülmesi genel kurulda sonlandırılır ve konu, gerekli çalışmaları yapmak üzere yürütme kuruluna bırakılır. Yürütme kurulu ise, ilgili konuyu gündemine alıp, bu maddenin (ç) fıkrasında belirtilen şekilde görüşür.

e) Kent Konseyi Yürütme Kurulu gerekli gördüğü konularda Genel Kurulda karar alınmasını ister ve Genel Kurulu toplantıya çağırır. Gerek yürütme kurulunca ve gerekse genel kurulca “ortak akıl” mutabakatı ile kabul edilen görüş ve raporlar ilgili belediyeye ve ilgili kurumlara gönderilir.

f) Yürütme Kurulunca ve Genel Kurulca alınan kararlar belediyeye ve ilgili kurumlara gönderilir. Adalar Belediyesi başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev tanımları kapsamında olan ve resmi prosedürü belli olan kişisel veya kamusal iş ve işlem özellikli konular değerlendirmeye alınmaz. Ancak bu tür dilekçe ve isteklerin çokluğunda ortak olarak görülen sorunlar tespit edilip, yürütme kurulunda görüşüldükten sonra gereği için ilgili kurumlara bildirilir.

g) Adalar Belediyesi başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev tanımları kapsamında olan konularda destekleyici işbirliği ve katkılarda bulunmak Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev kapsamındadır.

g) h) Meclisler ve çalışma gurupları, kendi çalışma konularıyla ilgili her konuyu, yürütme kurulundan yazılı görüş almak suretiyle başlatabilirler.

h) Kent konseyinin amaç ve görevi ile ilgili dahi olsa, kamuyu ve kenti genelleme kapsamında ilgilendirmeyen şahsi nitelikli dilekçeler veya diğer çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

ı) Kent konseyinin kurumsal yapı ve işleyişi ile ilgili konuları yürütme kurulu kendi gündemine alıp görüşebileceği gibi, genel kurul toplantısında da görüşülüp karara bağlanabilir. Bu tür konularla ilgili kararlar katılanların salt çoğunluğunu ile kabul edilir.

AÇIKLAMALARIM

Yukarıda yaptığım ilgili eleştiriler sebebiyle, (a) bendindeki çıkarılması önerilen kısım ile 4-a b c bentleri aynen korunmalıdır.

Eski (ç) bendinde çıkarılan bölüm Yönetmeliğine uygundur, çıkarılmaması gerekir. Eğer şimdiki konsey yürütme kurulu ille de “Ortak akıl oluşturma noktasında bir ortak görüş metni üzerinde mutabakat sağlanma“sını istemiyor, çoğunluk bizim işimizi görür diyorsa, bu durumda, konseyin görüşü iletilirken ‘karara katılmayan üyelerin derkenar olarak muhalefet şerhi hakları olduğu’nun da belirtilmesi gerekir.

ÖNERİ

ÇALIŞMA GURUPLARININ YAPISI

Madde 22:

a) Çalışma grupları, düşüncelerin geliştirildiği, ortak aklın oluşturulduğu, çözüme yönelik eylemlerin ve bunların önceliklerinin belirlendiği bir üretim platformudur. Çalışma grubu üyeleri belirli konu, alan ya da sorunda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapan ekiptir.

Madde 22’nin (ç) maddesinden sonrası Madde 23 olarak yazılmıştır.

AÇIKLAMALARIM

Eski (a) bendinin tekrar niye önerildiğini anlayamadım.

ÖNERİ

GENEL SEKRETER

Madde 26-

Madde 27-

Adalar Belediye Başkanı’nın önereceği 3 kişi arasından yürütme kurulu tarafından seçilir. İlk seçilen Genel Sekreterin istifa veya sair nedenlerle görevinden ayrılması durumunda Belediye Başkanı ve Yürütme Kurulunun ortak tercihi ile yeni Genel Sekreter atanır.

AÇIKLAMALARIM

Burada eklenmesi istenen bölümdeki “ortak tercihi” eki birinci cümledeki anlayışla çeliştiği için yanlıştır ve birinci cümledeki gibi seçimli yöntemin devam ettirilmesi gerekir, ki bu durumda yürütme kurulunun inisiyatifi korunmuş olur. Yoksa seçimsiz “ortak tercih” ile belirlemek, yürütme kurulunun inisiyatifini ‘’satır arasında’’ yok etmek manasına geldiği gibi, istemesek de uygulamalardan gördüğümüz gibi ahbap çavuş ilişkisini, muvazayı, şaibeyi davet eder.


Ek-1:

Geçerli Yönerge

ADALAR KENT KONSEYİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

AMAÇ

Madde 1– Bu yönergenin amacı, Adalar Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönerge, Adalar Kent Konseyi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişiklik.) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

ADALAR KENT KONSEYİ’NİN

TANIMI, GÖREVLERİ, ÜYELERİ, OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ŞEKLİ 

TANIMI

Madde 4– Adalar Kent Konseyi;

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda; Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Gündem 21 ve Habitat II’nin sürdürülebilirlik, yaşanılabilirlik ve yapabilir kılma ilkeleri ışığında Adalar ilçesinde;

. Kent vizyonunun geliştirilmesi,

. Hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi,

. Kentin hak ve hukukunun korunması,

. Sürdürülebilir kalkınma,

. Çevreye duyarlılık,

. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma,

. Saydamlık,

. Hesap sorma ve hesap verme ilkelerini hayata geçirmeye çalışan,

b) Halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmayı özendirmeyi amaçlayan, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen bir oluşumdur.

c) Adalar kent konseyi; doğrudan proje yürütücüsü ve uygulayıcı bir oluşum olmayıp, kentteki paydaşları bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan bir “ortak akıl” güç ve zenginliği ile ortak aklın süzgecinden geçen kararları, uygulamaya geçirilmesi isteği ile tavsiye nitelikli olarak Adalar Belediyesi’ne ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunar.

GÖREVLERİ

Madde 5- Adalar Kent Konseyi’nin görevleri;

a) Adalarda yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve bu konuda stratejiler belirlemek,

b) Adaların kent yönetiminde söz sahibi olan gerek mahalli karar alıcılar arasında gerekse uygulayıcılar arasında görülen ve kent gelişimini engelleyici özellikleri bulunan anlaşmazlık konularının, taraflar arasında çözümüne yardımcı olmak,

c) Adaların sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkân tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,

ç) Adaların kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlerine sahip çıkmak,

d) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,

e) Adaların kentsel önceliklerini belirleyerek bunu kamuoyu ve uygulayıcılarla paylaşmak,

f) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,

g) Kentte istihdam sağlayacak projelere katkıda bulunmak,

h) Kent hayatını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak,

ı) Konseyce alınan kararların Adalar Belediye Meclisi’nin gündemine alınmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak,

KENT KONSEYİ ÜYELERİ

Madde 6- Adalar Kent Konseyi; Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8.maddesi doğrultusunda Adalar İlçesinde, aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

a) Adalar Kaymakamı veya temsilcisi,

b) Adalar Belediye Başkanı veya temsilcisi,

c) Sayısı 10’u geçmemek üzere Adalar Kaymakamı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) Adalar ilçesindeki 5 mahalle muhtarı,

d) Adalar ilçesinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

e) Kurulması durumunda Üniversitelerin temsilcileri,

f) Adalarda bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

g) Kent konseyi tarafından kurulduğu takdirde, meclis ve çalışma guruplarının birer temsilcisi.

KENT KONSEYİNİN OLUŞUM SÜRECİ

Madde 7-

a) Adalar Kent Konseyi için bir çalışma dönemi, bir “mahalli idareler seçimi” nden, diğer bir “mahalli idareler seçimi” ne kadar olan dönemdir.

b) Adalar Kent Konseyi; Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesinde ve bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen üyelerden oluşur. Üyeler, birden fazla kurum ve kuruluşu temsil edemezler.

c) Mahalli idareler genel seçimlerinden sonra, Adalar Belediye Başkanlığı’nca, Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’nu oluşturmak üzere Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesi ve bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen gruplardan üye belirleme çalışmaları yapılır. Yapılan çalışmalardan sonra hazırlanan üye listesi, Adalar Belediye Başkanı tarafından imzalanarak resmileştirilir.

ç) Mahalli idareler genel seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen 3 ay içinde Adalar Belediye Başkanı’nın çağrısı ile toplanan Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kent konseyi başkanının ve yürütme kurulunun seçimi yapılır. Adalar Belediye Başkanlığı, kent konseyi başkan ve yürütme kurulu üyeleri seçim sonuç tutanaklarını ve resmi üye listesini seçim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, seçilmiş olan kent konseyi başkanına resmen bildirir. Bu bildirimden sonra kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu göreve başlamış olur. Kent konseyi başkan ve yürütme kurulunun göreve başlamasıyla kent konseyinin Adalar Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen “çalışma dönemi başı görevi” de bir sonraki mahalli idareler genel seçimlerine kadar sona ermiş olur.

d) Kurum ve kuruluşların görevlendirecekleri temsilcilerinin süresi yürütme kurulunun görev süresi ile eşdeğerdir. Ancak Kent Konseyi üyesi kurum ve kuruluşlar gerekli gördüğü hal ve durumlarda isterlerse temsilcilerinin süresini sınırlayabilir, değiştirebilir veya yeni temsilci atayabilirler.

e) Adalar Kent konseyi yeni katılımlara açıktır. Kurumsal başvurular Yürütme kuruluna başvuru ile başlar. Üye listesine dahil Kurumlar yazılı bir kararları ile temsilcilerini yürütme kuruluna bildirirler. Yürütme kurulu çalışma dönemi üye listesini gerekli hallerde her zaman güncelleyebilir. Bu şekilde güncellenen üye listesi genel kurul toplantı nisabına esas liste olur.

f) Kent Konseyi üyesi olmak isteyen sivil toplum kuruluşlarını, kent konseyi üyesi olmak istediklerine dair yönetim kurulu kararı ve doldurulacak olan kurumsal bilgi formu ile birlikte Kent Konseyi’ne başvuruda bulunurlar.  Kent Konseyi üyesi olmak isteyen kurum ve kuruluşların usulüne uygun olan başvuruları, Kent Konsey tarafından değerlendirilir ve Yürütme Kurulunca karara bağlanır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE BOŞ ÜYELİKLERİN TAMAMLANMASI                                                                  

Madde 8-

a) Bir konsey üyesinin istifa etmesi veya tayin, nakil, hastalık ve ölüm gibi mücbir nedenler oluşması halinde üyelik sona erer.

b) Adalar Kent Konseyi’nde temsilcileri bulunan kurum ve kuruluşlar; kendi organları kararı, tayin, emeklilik, hastalık, ölüm gibi mücbir nedenlerden dolayı, temsilcilerinin yerine yeni üye belirleyebilirler. Ancak; kurum içindeki görev ve unvan değişikliği, temsilcinin kent konseyindeki üyeliğini etkilemez.

c) Konsey üyesinin, temsilcisi olduğu kurum ve kuruluştan kendi isteği ile istifa edip ayrılması halinde de konsey üyeliği sona erer.

ç) Konsey üyesinin, üyeliğe yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve bunun yargı yoluyla kanıtlanması durumunda konsey üyeliği kendiliğinden düşer.

d) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesi (c) fıkrasındaki ve bu yönergenin 6.maddesi (c) fıkrasındaki kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili üyelik istifa, değişim veya azillerin yerine yeni üye belirlenmesi, Kaymakamlık makamının onayı ile gerçekleşir.

e) Kent konseyi toplantılarına katılmayan üyelerin durumu, temsilcisi olduğu kurum ve kuruluşa resmi yazıyla bildirilir. Yürütme kurulunun yazılı talebi üzerine ilgili kurum ve kuruluşlarca yeni temsilci üye görevlendirilir.

f) Kent Konseyi’nin toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların üyelikler, Genel Sekreterce yapılan incelemeden sonra Yürütme Kurulunun kararı ile üyelikler düşürülebilir. Kent Konseyi Üyelerinin Genel Kurullarda temsil edilebilmesi için, Bilgi güncellemesinin yapılması ve temsil formunun doldurularak Kent Konsey Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekir. Adres ve iletişim bilgilerinde değişiklik olanların bildirim yapmamaları halinde bildirim yapmayan üyelere oy kullandırılamaz.

g) Kamu hizmetlerinden men cezası almış olanlar ile yüz kızartıcı suçlardan bir nedeniyle mahkûm olanlar affa uğramış olsalar dahi Kent Konseyi üyesi olamazlar. Bu durumları sonradan ortaya çıkması halinde üyelerin üyelikleri kendiliğinden sona erer.

h) Genel Kurul’un işleyişin engelleyecek ve aksatacak tarzda tutum ve davranış içinde bulunanlar Yürütme Kurulu’nun 2/3 çoğunluğu ile üyelikten çıkarılırlar. Çıkarma kararı sonraki ilk Genel Kurulda üyelere bildirilir.

ı) Kent konseyi başkanının istifa veya herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yönetmelik gereği yapılması gereken “kent konseyi başkan ve yürütme kurulu dönemsel” seçimlerine veya “çalışma dönemi” bitimine dört aydan az bir zaman varsa, bu süre içinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkan vekili olarak görev yapar. Bu süre dört aydan fazla olduğu takdirde, yürütme kurulunun en yaşlı üyesi, genel kurulu olağanüstü olarak 20 gün içinde toplantıya çağırır. Bu toplantıda sadece başkan seçimi yapılır.

 j) Kent Konseyi üyeliği sona ermesine ilişkin bu hükümler, Yürütme Kurulu, Çalışma Meclis, Çalışma Grubu ve üyeleri için de uygulanır.

ÇALIŞMA ŞEKLİ ve ÇALIŞMA SINIRLARI

Madde 9-

a) Adalar Kent Konseyi’nin çalışmalarla ilgili görev misyonu şöyledir: “Adalar kent konseyi; doğrudan proje yürütücüsü ve uygulayıcı bir oluşum olmayıp, kentteki paydaşları bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan bir “ortak akıl” güç ve zenginliği ile ortak aklın süzgecinden geçen kararları, uygulamaya geçirilmesi isteği ile tavsiye nitelikli olarak Adalar Belediyesi’ne ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlara sunan bir oluşumdur.”

b) Yönergenin 5.maddesindeki görevler çerçevesinde Adaların menfaatleriyle ilgili olan her konuda yapılacak çalışmalarda yürütme kurulu yetkili kılınmıştır.

c) Yürütme kurulu, Kent konseyinin görevleri kapsamındaki her konuda çalışma başlatabilir. Yürütme kurulu; gündemine aldığı konularda, yürütme kurulu üyelerine, genel kurul üyelerine, meclis ve çalışma guruplarına çalışma yaptırıp rapor ve görüş hazırlatabileceği gibi, Adalar ilçesinde veya ilçe dışında bulunan her tür resmi ve özel kurum ve kuruluşa, kişi ve kişilere de çalışma yaptırıp, rapor hazırlatabilir. Yapılan ve yaptırılan çalışmalar, yürütme kurulunda görüşülüp karara bağlanabileceği gibi, yürütme kurulunun kararıyla genel kurul toplantılarında da ele alınıp genel kurulca da karara bağlanabilir.

ç) Kent konseyinin görevleri kapsamında Adalar Belediyesine ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacak konularda, yürütme kurulu, salt çoğunlukla toplanmak ve görüş birliği ile karar almak zorundadır. Yürütme kurulunda yapılan “ortak akıl” görüş belirtme çalışması sonunda yapılan açık oylama ile üyeler arasında ortak bir görüş sağlandığı takdirde ortaya çıkan görüş kent konseyi görüşü olarak ilgili belediyeye ve ilgili yerlere gönderilir. Ortak bir görüş oluşmadığı takdirde, ortak görüş oluşana kadar üyeler arasında “ortak akıl” çalışmasına devam edilir. Bu çalışmalara rağmen, yürütme kurulunda “Ortak akıl oluşturma“ noktasında bir ortak görüş metni üzerinde mutabakat sağlanmadığı takdirde, ilgili belediyeye ve ilgili yerlere görüş bildirimi yapılmaz. İlgili belediyeye veya ilgili yerlere “Konu hakkında Kent Konseyi’nde ortak bir görüş oluşmamıştır.” İfadeli bir cevap verilebilir.

d) Bu maddenin (c) fıkrası gereği, yürütme kurulunca genel kurul gündemine taşınan konularda genel kurulda görüşme yapıldıktan sonra, yapılan açık oylamada “ ortak akıl  ” noktasında  üyelerin  tümünün beraberliği sağlandığında hazırlanan görüş veya rapor ilgili yerlere gönderilir. Yapılan açık oylamada, toplantıda bulunan üyelerin mutabakatı sağlanamazsa, konu ile ilgili olarak aynı toplantının sonunda ikinci bir oylama daha yapılır. Bu son oylamada da “ortak akıl” noktasında bir mutabakat sağlanamazsa, konunun görüşülmesi genel kurulda sonlandırılır ve konu, gerekli çalışmaları yapmak üzere yürütme kuruluna bırakılır. Yürütme kurulu ise, ilgili konuyu gündemine alıp, bu maddenin (ç) fıkrasında belirtilen şekilde görüşür.

e) Gerek yürütme kurulunca ve gerekse genel kurulca “ortak akıl” mutabakatı ile kabul edilen görüş ve raporlar ilgili belediyeye ve ilgili kurumlara gönderilir.

f) Adalar Belediyesi başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev tanımları kapsamında olan ve resmi prosedürü belli olan kişisel veya kamusal iş ve işlem özellikli konular değerlendirmeye alınmaz. Ancak bu tür dilekçe ve isteklerin çokluğunda ortak olarak görülen sorunlar tespit edilip, yürütme kurulunda görüşüldükten sonra gereği için ilgili kurumlara bildirilir.

g) Meclisler ve çalışma gurupları, kendi çalışma konularıyla ilgili her konuyu, yürütme kurulundan yazılı görüş almak suretiyle başlatabilirler.

h) Kent konseyinin amaç ve görevi ile ilgili dahi olsa, kamuyu ve kenti genelleme kapsamında ilgilendirmeyen şahsi nitelikli dilekçeler veya diğer çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

ı) Kent konseyinin kurumsal yapı ve işleyişi ile ilgili konuları yürütme kurulu kendi gündemine alıp görüşebileceği gibi, genel kurul toplantısında da görüşülüp karara bağlanabilir. Bu tür konularla ilgili kararlar katılanların salt çoğunluğunu ile kabul edilir.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 10-

Adalar Kent Konseyi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 7. maddesinde belirlenen ilkelerin yanı sıra;

a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

b) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

c) Adalar kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

ç) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

d) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

e) Çalışmalarda gönüllülük esası vardır.

f) Çalışmalarda bireysel, kurumsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilemez.

g) Çalışmalarda din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığı yapılamaz.

h) İşbirliği yapılan kişi ve kurumların; görüşlerine, farklılığına saygı duyulması ve eşit düzeyde ilişki yürütülmesine dikkat edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLARI, GENEL SEKRETER VE SEKRETERYA HİZMETLERİ

ORGANLARI

Madde 11-  Adalar Kent Konseyi’nin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Meclisler ve Çalışma Gurupları

ç) Kent Konseyi Başkanı

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 12-

a) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. ve bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.

b) Genel kurul, bu yönergenin 7. maddesinde belirtilen süreç ve işlemler çerçevesinde oluşur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Madde: 13-

a) Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, genel kurul üyelerince verilen önergeleri görüşmek,

b) Kent Konseyi Yönetmeliği ve Çalışma Yönergesi doğrultusunda çalışmalar yapmak,

c) Kent konseyinin, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirlemek.

ç) Gerek görürse meclis ve çalışma guruplarının kuruluşuna onay vermek.

d) Genel kurula, kent konseyi başkanı, olmaması durumunda ise yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

GENEL KURULUN TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ 

Madde 14-

a) Kent Konseyi Genel Kurulu; Ocak ve Eylül aylarında yürütme kurulu tarafından belirlenen yer ve zamanlarda olağan olarak toplanır. Yürütme kurulu başkanının çağrısı ile veya üye tam sayısının üçte birinin teklifi üzerine ise her zaman olağanüstü olarak toplanır. Bütün toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile açılır. Olağan Genel Kurul toplantısında önceden belirlenmiş gündem maddesine ek veya değişiklik yapılması, toplantıda hazır bulunan üye sayısının 1/10’ unun yazılı önerge vermesi ile lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra, Genel Kurul salt çoğunluk kararıyla mümkündür.

b) Genel kurul toplantılarında, toplantıya kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca genel kurul üyeleri arasından iki yazman üye seçilir.

c)Toplantılarda, katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

ç) Toplantıların açılışında salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 20 gün içinde gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Bu toplantılarda salt çoğunluk aranmaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

d) Toplantılarda üyeler, bir başka kişiye vekâleten görüş beyan edemez ve oy kullanamaz.

e) Genel kurul toplantı gündemi üyelere en az yedi gün önce bildirilir. Bu bildirim üyelere web sayfasından, mail yoluyla veya posta veya telefonla yapılır.

f) Görev süresi devam eden yürütme kurulu’nun görevine son vermek Genel Kurul’un yetkisindedir. Genel kurula katılan üyelerin 2/5’nin imzasını taşıyan Güvensizlik önergesinin görüşülebilmesi için toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluk kararı aranır. Yürütme Kurulu’nun görevden alınması için toplantıya katılan üye sayısının 3/4 ‘nün oyu gereklidir. Güvensizlik önergeleri imzalı ve gerekçeli olmalıdır.

g) Genel Kurul kararları, genel kurul karar defterine yazılır. Kararlar, bilgisayarda yazıldığı takdirde, karar defterine yapıştırılıp mühürlenir.

GÖRÜŞLERİN İLANI

Madde 15-

a) Yürütme kurulunca veya genel kurulca oluşturulan görüşler, Adalar Belediye Meclisi’ne ve ilgili kurumlara gönderildikten sonra Kent konseyinin internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca mahalli basın kuruluşlarına da bildirilir.

b) Kent konseyinin görüşlerine istinaden hazırlanmış belediye çalışmaları ve diğer kurum çalışmaları da kent konseyine intikal ettikten sonra yine kent konseyinin internet sitesinde yayımlanır ve yerel basına da bildirilir.

GENEL KURUL SEÇİMLERİ

Madde 16-

a) Seçimli genel kurullarda Kent Konseyi başkanı toplantı açılışını yapar ve genel kurulu yönetmek üzere genel kurul üyeleri arasından açık oyla Divan Başkanı ve iki yazman üye seçilerek divan oluşturulur. Gündemin seçimler maddesine geçildiğinde seçim ve sayım işlerini yürütmek üzere sandık kurulu oluşturmak için bir başkan ve iki üyenin seçimi yapılır. Sandık kurulu seçimi açık oylama ile yapılır. Seçimin sağlıklı yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından sandık kurulu sorumlu olup, seçim sayım işlemleri tamamlandığında seçim sonuçlarını belirten tutanak, sandık kurulu tarafından imzalanarak divan başkanına teslim edilir.

b) Genel Kurul’ca yapılacak yürütme kurulu ve organlara ilişkin seçimlerde adayların sözlü veya yazılı divan başkanlığına verecekleri öneri ile aday listesi hazırlanır. Listenin kura ile sıralaması yapıldıktan sonra ilanı ile seçimlere geçilir.

c) Seçimler, gizli oy, açık sayım ile yapılmak zorundadır. Seçilecek sayısına göre en çok oyu alanlar seçilmiş sayılırlar.

ç) Kent konseyi başkanının seçiminde Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 11/A maddesi hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 17-

a) Yürütme Kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen 8 asıl üyeden oluşur. Ayrıca 8 yedek üye seçilir. Genel kurulca kuruluşları onaylandığı takdirde, kadın ve gençlik meclis başkanları da yürütme kurulu üyesi olurlar. Bu takdirde yürütme kurulu üye sayısı olan 8 sayısına meclis başkanları sayısı da ilave edilir.

b) Adalar Kent Konseyi Başkanı yürütme kurulu başkanıdır. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi yürütme kuruluna başkanlık eder.

c) Yürütme kurulunun seçimle gelen asil üye sayısı herhangi bir nedenle 8 ’den azalırsa, boşalan üyeliklerin sayısı kadar yedek üyeler asil üye olurlar.

YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 18-

a) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. maddesindeki ve bu yönergenin 5.maddesindeki görevleri yürütmek,

b) Genel Kurul katılımcılarının listelerini güncellemek, yeni katılımları genel kurulun bilgisine sunmak,

c) Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantı gündemini hazırlamak,

ç) Kent konseyinin yıllık çalışma takvimini yapmak. Bütçe taslağı hazırlayarak her yıl Adalar belediyesinin bütçe hazırlık süreci içinde belediyeye bildirmek, yapılacak ilk genel kurula sunmak,

d) Çalışma gruplarının müracaatlarını alarak oluşmasını sağlamak, çalışmalarına destek vermek ve gerektiğinde geçici çalışma grubu kurmak. Çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek, çalışma raporlarını arşivlemek, gündeme alıp genel kurulda çalışma grubunca sunulmasını sağlamak,

e) Yürütme Kurulu kararları karar defterine yazılır. Kararlar, bilgisayarda yazıldığı takdirde, karar defterine yapıştırılıp mühürlenir.

d) Yürütme Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur.

YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

Madde 19-

a) Yürütme Kurulu, yürütme kurulu başkanının belirleyeceği gün ve saatlerde olmak üzere ayda en az bir kere toplanır.

b) Yürütme kurulunun gündemi yürütme kurulu başkanı ve genel sekreter tarafından tespit edilir. Tespit edilen gündem, yürütme kurulu toplantısından en az bir gün önce üyelere sözlü, elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.

c) Yürütme Kurulu toplantısına toplantı sırasında yürütme kurulu üyeleri ek gündem maddesi koyabilme yetkisine sahiptirler.

ç) Yürütme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmak kaydıyla, toplantıda bulunan üyelerin salt çokluğu karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kent konseyinin “ortak görüşü” olacak konulardaki yürütme kurulu kararlarının katılanların oy birliği ile alınması gereklidir.

MECLİSLERİN VE ÇALIŞMA GURUPLARININ OLUŞUMU

Madde 20-

a) Meclisler ve çalışma gurupları, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. maddesine istinaden yürütme kurulunun kararı ile oluşturulur.

b) Meclis ve çalışma gruplarınca oluşturulan ortak görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

c) Kurulan meclis ve çalışma guruplarında gönüllü çalışacak olanlar için kent konseyi başkanlığınca kamuoyu uygun vasıtalarla bilgilendirilir.

ç) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir

e) Meclislerde genel kurul ve yürütme kurulu üyeleri de gerek başkan, gerekse üye olarak görev alabilirler.

f) Çalışma Grubu Temsilcisi, Kent Konseyi Genel Kurulunun doğal üyesidir.

MECLİSLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21-

a) Kurulan her meclisinin görevi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. ve bu Yönergenin 5. maddesinde belirtilen görevlerden kendisini ilgilendiren çalışmaları yapmak,

b) Kendi çalışma alanlarında geliştirdikleri öneri ve tasarılarını yürütme kuruluna bildirmek,

c) Çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla, Kent Konseyi Yönetmeliği’ne ve Adalar Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’ne aykırı olmamak üzere, kendi genel kuruluna sunacağı iç yönergelerini hazırlamak,

ç) Faaliyet alanları ile ilgili olarak kuruluş amaçlarına ilişkin alt çalışma gurupları oluşturmak,

d) Yıllık çalışma raporlarını kendi genel kuruluna sunmak.

ÇALIŞMA GURUPLARININ YAPISI

Madde 22-

a) Çalışma grupları, düşüncelerin geliştirildiği, ortak aklın oluşturulduğu, çözüme yönelik eylemlerin ve bunların önceliklerinin belirlendiği bir üretim platformudur. Çalışma grubu üyeleri belirli konu, alan ya da sorunda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapan ekiptir.

b) Çalışma grupları, gönüllü katılım esasıyla Adalar İlçesinde yaşayan herkes tarafından yazılı başvurularının yürütme kurulunca karar altına alınması ile en az 5 kişi ile kurulur, kurulmuş grupların içinde yer alabilir. Üye sayısında üst sınır gerektiğinde yürütme kurulunca belirlenir.

c) Çalışma grupları ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üye ve bir Kent Konseyi delegesini seçer, çalışma konusu ilgili yöntemleri ve programını bir ay içinde oluşturarak yürütme kuruluna verir.

ç) Çalışma grupları çalışmaları ile ilgili bilgileri üç ayda bir yürütme kuruluna rapor olarak sunar. Yürütme kurulunun talebi halinde belirtilen sürede istenilen konu hakkında rapor hazırlar.

d) Bir ay içerisinde çalışma yöntemi ve faaliyet programını bildirmeyen çalışma Meclis ve

Çalışma grubu askıya alınabilir.

e) Toplantılar gündemli olarak yapılır. Gündemin birinci maddesi bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi, son gündem maddesi de bir sonraki toplantının tarih ve yerinin belirlenmesidir.

f) Meclis ve çalışma grupları çalışmalarında gerektiğinde uzman danışmanlardan da yararlanabilir.

g) Meclis ve çalışma grupları ayda en az 1 kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kararlara karşı olan görüşler de tutanaklarda belirtilir. Başkan, Başkan Yardımcısı toplantılara geçerli mazeret olmaksızın üst üste üç kez katılmayan veya 6 ay içinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmayan üyenin üyeliği ve varsa Kent Konseyi üyeliği düşürülebilir. Eğer bu üye kurumu/kuruluşu temsilen katılan biri ise bağlı olduğu kuruma bu durum bildirilerek yeni bir temsilcinin görevlendirilmesi istenebilir.

h) Meclisler ve çalışma grupları yapacakları tüm faaliyetler hakkında Yürütme Kuruluna yazılı olarak bilgi verir ve Yürütme Kurulunun onayını alarak gerçekleştirir. Meclisler ve çalışma grupları, Yürütme Kurulu tarafından temsil görev ve yetkisi verilmesi dışında Kent Konseyini temsil edemezler.

ı) Çalışması tamamlanan gurupların çalışma envanterleri kent konseyi başkanlığınca arşivlenir.

j) Yürütme Kurulu, çalışma guruplarından intikal eden nihai raporları görüşüp, kendi mütalaalarını da ekleyerek Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’na sunar. Kent konseyi genel kurulunda görüşülüp kabul gören raporlar, Adalar Belediye Meclisi’ne ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

ÇALIŞMA GURUPLARININ GÖREVLERİ

Madde 23-

a) Kurulan her çalışma gurubunun görevi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. ve bu Yönergenin 5. maddesinde belirtilen görevlerden kendisini ilgilendiren çalışmaları yapmak,

b) Kendi çalışma alanlarında geliştirdikleri öneri ve tasarılarını yürütme Kuruluna bildirmek.

KENT KONSEYİ BAŞKANI

MADDE 24-

a) Kent Konseyi Başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi başkanın görev süresi yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

b) Kent Konseyi Başkanının seçimi ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanmazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur bir oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

c) Kent Konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.

ç) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder

KENT KONSEYİ BAŞKANININ GÖREVLERİ

Madde 25-

a) Kent Konseyi Yönetmeliği’nde belirtilen görevleri yapmak,

b) Genel kurula ve yürütme kuruluna başkanlık etmek,

c) Yürütme Kurulu gündemini genel sekreter ile birlikte oluşturmak,

ç) Adalar Kent Konseyi’ni mahalli, milli ve milletlerarası düzeyde temsil etmek,

d) Kent konseyinde alınan kararların takipçisi olmak,

e) Konsey adına yürütülen çalışmalar konusunda kent konseyi organlarına bilgi vermek,

f) Yazılı ve görsel basına bilgi vermek veya bu konuda bir temsilciyi yetkilendirmek,

g) Yönetim Kurulu ve genel kurul tarafından alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve uygulanmasını takip etmek,

h) Gerek gördüğü durumlarda, gerek temsil noktasında, gerek çalışma noktasında yürütme kurulu üyelerini yetkilendirip görevlendirmek.

GENEL SEKRETER

Madde 26-

a) Adalar Belediye Başkanı’nın önereceği 3 kişi arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

b) Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yönetmeliği’nde ve bu yönergede yer alan organların çalışmalarını koordine eder.

c) Meclisler, çalışma gurupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

ç) Kent konseyince alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve yürütme kurulunu bilgilendirir.

d) Yürütme kurulu tarafından oluşturulan genel kurul toplantı gündemini, en az yedi gün önceden üyelere bildirir.

e) Genel sekreter, kent konseyi başkanına, başkan vekiline ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

SEKRETERYA HİZMETLERİ

Madde 27-

a) Kent konseyinin sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 15. maddesi gereği olarak Adalar Belediyesi tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

b) Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında kent konseyi başkanı, başkan vekili ve genel sekretere karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER 

ADALAR KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI

Madde 28-

Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesine istinaden;

a) Adalar Belediyesi, Kent Konseyi’ne, ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

b) Adalar Belediyesince ayrılacak ödenek ve nakdi yardımlar için, Yürütme kurulu, takip eden yılın harcamalarını içeren gider bütçesi taslağı teklifini hazırlayarak her yıl Ocak ayında yapılan olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun görüşüne ve kabulüne sunar. Kabulü halinde Adalar Belediyesinin bütçe hazırlık dönemi sürecine uygun olarak ödenek ayrılmasının temini için Adalar Belediyesine iletir.

c) Adalar Belediyesince ayrılan ödenek, Adalar Kent Konseyi tarafından doğrudan kullanılamaz. Kent konseyi adına bankalar nezdinde hiçbir surette hesap açılmaz ve para aktarılmaz. Ödenek İhtiyaçları, Adalar Belediyesi bütçesinden ayrılan ödenekler doğrultusunda, Kent Konseyi başkanlığının resmi yazısı üzerine, Belediye başkanınca yetkilendirilen Adalar Belediyesinin birimleri tarafından yapılır.

ç) Kent Konseyi’nin çalışmalarını yürütebileceği mekân, mekan donanımları, çalışmalarla ilgili cari giderler, yapılacak organizasyon ve etkinlik giderleri ve diğer benzeri harcamaların karşılanması hususu  ile gerektiğinde Adalar Belediyesi’nin her türlü araç, gereç ve hizmetinden yararlanmak için konu  Adalar Belediyesi’ne kent konseyi başkanı tarafından resmi yazıyla bildirilir.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 29-

a) Yerel Yönetimlerin aldığı kararlar ya da Yerel Yönetimlerin kendi uygulamasıyla, Kent Konseyi’nin aldığı bir kararın uygulamasında çelişkiye düşülmesi ya da uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda, sorun Yerel Yönetimlerle ve Kent Konseyi Yönetimleri arasında yapılacak ortak çalışma ile giderilir.

b) Adalar İlçesinde olabilecek olağanüstü durumlarda (deprem, sel, yangın vb.) kent Konseyi, var olan kriz merkezine etkin destek sağlar.

c) Adalar Kent Konseyi, ilgili konularda ulusal/uluslararası/bölgesel olarak çalışmalar yürüten herhangi bir oluşumun (platform, grup, girişim vb.) katılımcısı olabilir. Bu katılım için Yürütme Kurulu gerek katılacağı oluşum ve gerekse de kimin katılacağı ile ilgili olarak karar alır. Bunun için görevlendirilen kişiler yaptığı çalışmaları rapor haline getirir. Raporu Yürütme Kurulu’na sunar. Yürütme Kurulu ilk olağan toplantısında konu ile ilgili olarak Genel Kurulu bilgilendirir.

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 30-

a) Adalar Kent Konseyi Başkanlığı’nca aşağıdaki defterler tutulur:

1- Gelen ve giden evrak defteri

2- Yürütme Kurulu karar defteri

3- Genel kurul karar defteri

b) İlgili defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir.

c) Adalar Kent Konseyi’ndeki tüm defter, karar, rapor ve bunlara ilişkin yazışmalar süresiz olarak saklanır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 31- Bu yönetmelik hükümleri Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.


Ek-2:

Taslak Yönerge

ADALAR KENT KONSEYİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

AMAÇ

Madde 1– Bu yönergenin amacı, Adalar Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönerge, Adalar Kent Konseyi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişiklik.) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

ADALAR KENT KONSEYİ’NİN TANIMI, GÖREVLERİ, ÜYELERİ, OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

TANIMI

Madde 4– Adalar Kent Konseyi;

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda; Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Gündem 21 ve Habitat II’nin sürdürülebilirlik, yaşanılabilirlik ve yapabilir kılma ilkeleri ışığında Adalar ilçesinde;

. Kent vizyonunun geliştirilmesi,

. Adalılık bilincinin geliştirilmesi,

. Kentin hak ve hukukunun korunması,

. Sürdürülebilir kalkınma,

. Çevreye duyarlılık,

. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma,

. Saydamlık,

. Hesap sorma ve hesap verme ilkelerini hayata geçirmeye çalışan,

b) Halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmayı amaçlayan, bir oluşumdur.

c) Adalar kent konseyi; kentteki paydaşları bir araya getirerek, 4/a maddede tanımlanan görüş, öneri ve projeleri Adalar Belediyesi’ne ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunar, takip eder ve gerçekleşmesine katkıda bulunur.

GÖREVLERİ

Madde 5- Adalar Kent Konseyi’nin görevleri;

a) Adalarda yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, Adalılık bilincinin geliştirilmesi

b) Adaların sürdürülebilir kalkınması, fırsat eşitsizliğinin giderilmesi, Adaların kaynak ve imkanlara adil biçimde erişimlerinde çözüm ortamı sağlamak,  

c) Adaların kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlerine sahip çıkmak ve korumak

d) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,

e) Adaların kentsel önceliklerini belirleyerek bunu kamuoyu ve uygulayıcılarla paylaşmak,

f) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,

g) Kentte işsizliği önleyecek, meslek edindirecek projelere katkıda bulunmak,

h) Konseyce alınan kararların Adalar Belediye Meclisi’nin gündemine alınmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak ve takibini yapmak.

KENT KONSEYİ ÜYELERİ

Madde 6- Adalar Kent Konseyi; Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8.maddesi doğrultusunda Adalar İlçesinde, aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

a) Adalar Kaymakamı veya temsilcisi,

b) Adalar Belediye Başkanı veya temsilcisi,

c) Sayısı 10’u geçmemek üzere Adalar Kaymakamı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

d) Adalar ilçesindeki 5 mahalle muhtarı,

e) Adalar ilçesinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

f) Kurulması durumunda Üniversitelerin temsilcileri,

g) Adalarda bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ve bunun dışında amaç itibarı ile ülke genelinde kamusal alanda çalışan dernek, vakıf ve benzeri kurumların temsilcileri,

h) Kent konseyi tarafından kurulan meclis ve çalışma guruplarının birer temsilcisi.

KENT KONSEYİNİN OLUŞUM SÜRECİ

Madde 7-

a) Adalar Kent Konseyi için bir çalışma dönemi, bir “mahalli idareler seçimi” nden, diğer bir “mahalli idareler seçimi” ne kadar olan dönemdir.

b) Adalar Kent Konseyi; Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesinde ve bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen üyelerden oluşur. Üyeler, birden fazla kurum ve kuruluşu temsil edemezler.

c) Mahalli idareler genel seçimlerinden sonra, Adalar Belediye Başkanlığı’nca, Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’nu oluşturmak üzere Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesi ve bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen gruplardan üye belirleme çalışmaları yapılır. Yapılan çalışmalardan sonra hazırlanan üye listesi, Adalar Belediye Başkanı tarafından imzalanarak resmileştirilir.

d) Mahalli idareler genel seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen 3 ay içinde Adalar Belediye Başkanı’nın çağrısı ile toplanan Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kent konseyi başkanının ve yürütme kurulunun seçimi yapılır. Adalar Belediye Başkanlığı, kent konseyi başkan ve yürütme kurulu üyeleri seçim sonuç tutanaklarını ve resmi üye listesini seçim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, seçilmiş olan kent konseyi başkanına resmen bildirir. Bu bildirimden sonra kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu göreve başlamış olur. Adalar Belediye Başkanlığının Kent Konseyi ile ilgili hazırlık görevi bir sonraki Mahalli İdareler seçimine kadar sona erer.

e) Kurum ve kuruluşların görevlendirecekleri temsilcilerinin temsiliyet süresi yürütme kurulunun görev süresi ile eşdeğerdir. Bir sonraki seçimli genel kurula kadar temsiliyet devam eder. 

f) Adalar Kent konseyi yeni katılımlara açıktır. Kurumsal başvurular Yürütme kuruluna başvuru ile başlar. Üye listesine dahil Kurumlar yazılı bir kararları ile temsilcilerini yürütme kuruluna bildirirler. Yürütme kurulu çalışma dönemi üye listesini gerekli hallerde her zaman güncelleyebilir. Bu şekilde güncellenen üye listesi genel kurul toplantı nisabına esas liste olur.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE BOŞ ÜYELİKLERİN TAMAMLANMASI

Madde 8-

a) Bir konsey üyesinin istifa etmesi veya tayin, nakil, hastalık ve ölüm gibi mücbir nedenler oluşması halinde üyelik sona erer.

b) Adalar Kent Konseyi’nde temsilcileri bulunan kurum ve kuruluşlar; tayin, emeklilik, hastalık, ölüm gibi mücbir nedenlerden dolayı, kendi organları kararı ile temsilcilerinin yerine yeni delege belirleyebilirler.

c) Konsey üyesinin, temsilcisi olduğu kurum ve kuruluştan kendi isteği ile istifa edip ayrılması veya kurum tarafından üyelikten çıkarılma halinde de konsey delegeliği yapılacak olan ilk seçimli genel kurula kadar devam eder.

d) Konsey üyesinin, üyeliğe yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve bunun yargıya intikal etmesi halinde konsey üyeliği kendiliğinden düşer.

e) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesi (c) fıkrasındaki ve bu yönergenin 6.maddesi (c) fıkrasındaki kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili üyelik istifa, değişim veya azillerin yerine yeni üye belirlenmesi, Kaymakamlık makamının onayı ile gerçekleşir.

f) Kent konseyi faaliyet ve Genel kurullarına katılmayan üyelerin durumu, temsilcisi olduğu kurum ve kuruluşa resmi yazıyla bildirilir. Yürütme kurulunun yazılı talebi üzerine ilgili kurum ve kuruluşlarca yeni temsilci üye görevlendirilir.

g) Kamu hizmetlerinden men cezası almış olanlar ile yüz kızartıcı suçlardan bir nedeniyle mahkûm olanlar affa uğramış olsalar dahi Kent Konseyi delegesi olamazlar. Bu durumları sonradan ortaya çıkması halinde üyelerin delegelikleri kendiliğinden sona erer.

h) Kent konseyi başkanının istifa veya herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yönetmelik gereği yapılması gereken “kent konseyi başkan ve yürütme kurulu dönemsel” seçimlerine veya “çalışma dönemi” bitimine dört aydan az bir zaman varsa, bu süre içinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkan vekili olarak görev yapar. Bu süre dört aydan fazla olduğu takdirde, yürütme kurulunun en yaşlı üyesi, genel kurulu olağanüstü olarak 30 gün içinde toplantıya çağırır. Bu toplantıda sadece başkan seçimi yapılır.

 j) Kent Konseyi delegeliğinin sona ermesine ilişkin bu hükümler, Yürütme Kurulu, Çalışma Meclis, Çalışma Grubu ve üyeleri için de uygulanır.

ÇALIŞMA ŞEKLİ ve ÇALIŞMA SINIRLARI

Madde 9-

a) Madde 4-a,b,c de Adalar Kent Konseyi yürütme kurulunun çalışma şekli ve sınırları belirlenmiştir.

b) Yönergenin 5.maddesindeki görevler çerçevesinde her konuda yapılacak çalışmalarda yürütme kurulu yetkili kılınmıştır.

c) Yürütme kurulu, Kent konseyinin görevleri kapsamındaki her konuda çalışma başlatabilir. Yürütme kurulu; gündemine aldığı konularda, Yürütme Kurulu üyelerine, Genel Kurul üyelerine, meclis ve çalışma guruplarına derinlemesine çalışmalar sonucu rapor ve görüş hazırlatabileceği gibi, Adalar ilçesinde veya ilçe dışında bulunan her tür resmi ve özel kurum ve kuruluşa, kişi ve kişilere de rapor hazırlatabilir. Yapılan çalışmaların raporları, Yürütme Kurulunda görüşülüp karara bağlanabileceği gibi, Yürütme kurulunun kararıyla Genel Kurul toplantılarında da ele alınıp Genel Kurulca da karara bağlanabilir.

d) Kent konseyinin görevleri kapsamında Adalar Belediyesine ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacak konularda, yürütme kurulu, çoğunlukla toplanarak karar almak zorundadır. Alınan karar Kent Konseyi görüşü olarak belediyeye ve ilgili kurumlara gönderilir.

e) Kent Konseyi Yürütme Kurulu gerekli gördüğü konularda Genel Kurulda karar alınmasını ister ve Genel Kurulu toplantıya çağırır.

f) Yürütme Kurulunca ve Genel Kurulca alınan kararlar belediyeye ve ilgili kurumlara gönderilir

g)  Adalar Belediyesi başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev tanımları kapsamında olan konularda destekleyici işbirliği ve katkılarda bulunmak Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev kapsamındadır.

h) Meclisler ve çalışma gurupları, kendi çalışma konularıyla ilgili her konuyu, yürütme kurulundan yazılı görüş almak suretiyle başlatabilirler.

ı) Kişisel ve dar grupsal menfaatlere dayalı talepler Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görevleri içinde değildir.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 10-

Adalar Kent Konseyi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 7. maddesinde belirlenen ilkelerin yanı sıra;

a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

b) Kent vizyonunun ve Adalılık bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

c) Adalar kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

d) Katılımcılığı ve uzlaşmayı esas almak,

e) Çalışmalarda gönüllülük esası vardır.

f) Çalışmalarda bireysel, kurumsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilemez.

g) Çalışmalarda din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığı yapılamaz.

h) İşbirliği yapılan kişi ve kurumların; görüşlerine, farklılığına saygı duyulması ve eşit düzeyde ilişki yürütülmesine dikkat edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLARI, GENEL SEKRETER VE SEKRETERYA HİZMETLERİ

ORGANLARI

Madde 11-  Adalar Kent Konseyi’nin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Meclisler ve Çalışma Gurupları

ç) Kent Konseyi Başkanı

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 12-

a) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. ve bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.

b) Genel kurul, bu yönergenin 7. maddesinde belirtilen süreç ve işlemler çerçevesinde oluşur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Madde: 13-

a) Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, genel kurul delegelerince verilen önergeleri görüşmek,

b) Kent Konseyi Yönetmeliği ve Çalışma Yönergesi doğrultusunda çalışmalar yapmak,

c) Kent konseyinin ve bütün meclislerin seçim ve çalışma esaslarını, Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergeleri ile belirlemek.

d) Genel Kurul gerekli gördüğü yeni meclis ve çalışma guruplarının kuruluşuna onay vermek.

e) Genel Kurul tüm Adalıları ilgilendiren konularda Yürütme Kurulu veya Genel Kurul Delegeleri tarafından verilen önergeler ile Adalar Kent Konseyinin görüşünü belirlemek

f) Genel kurula, kent konseyi başkanı, olmaması durumunda ise yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

GENEL KURULUN TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ 

Madde 14-

a) Kent Konseyi Genel Kurulu; Ocak ve Eylül aylarında yürütme kurulu tarafından belirlenen yer ve zamanlarda olağan olarak toplanır. Yürütme kurulu başkanının çağrısı ile veya üye tam sayısının üçte birinin teklifi üzerine ise her zaman olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulunun seçileceği toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile açılır. Olağan Genel Kurul toplantısında önceden belirlenmiş gündem maddesine ek veya değişiklik yapılması, toplantıda hazır bulunan üye sayısının 1/10’ unun yazılı önerge vermesi ile lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra, Genel Kurul salt çoğunluk kararıyla mümkündür.

b) Genel kurul toplantılarında, toplantıya kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca genel kurul üyeleri arasından iki yazman üye seçilir.

c)Toplantılarda, katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

d) Seçimli Genel Kurulların açılışında salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 20 gün içinde gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Bu toplantılarda salt çoğunluk aranmaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

e) Genel kurul toplantı gündemi üyelere en az yedi gün önce bildirilir. Bu bildirim üyelere web sayfasından, mail yoluyla veya posta veya telefonla yapılır.

f) Görev süresi devam eden yürütme kurulu’nun görevine son vermek Genel Kurul’un yetkisindedir. Genel kurula katılan üyelerin 2/5’nin imzasını taşıyan Güvensizlik önergesinin görüşülebilmesi için toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluk kararı aranır. Yürütme Kurulu’nun görevden alınması için toplantıya katılan üye sayısının 3/4 ‘nün oyu gereklidir. Güvensizlik önergeleri imzalı ve gerekçeli olmalıdır.

g) Genel Kurul kararları, genel kurul karar defterine yazılır. Kararlar, bilgisayarda yazıldığı takdirde, karar defterine yapıştırılıp mühürlenir.

GÖRÜŞLERİN İLANI

Madde 15-

a) Yürütme kurulunca veya genel kurulca oluşturulan görüşler, Adalar Belediye Meclisi’ne ve ilgili kurumlara gönderildikten sonra Kent konseyinin internet sitesinde veya sosyal medya ve diğer mecralarda yayımlanır. Ayrıca mahalli basın kuruluşlarına da bildirilir.

b) Kent konseyinin görüşlerine istinaden hazırlanmış belediye çalışmaları ve diğer kurum çalışmaları da kent konseyine intikal ettikten sonra yine kent konseyinin internet sitesinde veya sosyal medya ve diğer mecralarda yayımlanır ve yerel basına da bildirilir.

GENEL KURUL SEÇİMLERİ

Madde 16-

a) Seçimli genel kurullarda Kent Konseyi başkanı toplantı açılışını yapar ve genel kurulu yönetmek üzere genel kurul üyeleri arasından açık oyla Divan Başkanı ve iki yazman üye seçilerek divan oluşturulur. Gündemin seçimler maddesine geçildiğinde seçim ve sayım işlerini yürütmek üzere sandık kurulu oluşturmak için bir başkan ve iki üyenin seçimi yapılır. Sandık kurulu seçimi açık oylama ile yapılır. Seçimin sağlıklı yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından sandık kurulu sorumlu olup, seçim sayım işlemleri tamamlandığında seçim sonuçlarını belirten tutanak, sandık kurulu tarafından imzalanarak divan başkanına teslim edilir.

b) Genel Kurul’ca yapılacak yürütme kurulu ve organlara ilişkin seçimlerde adayların sözlü veya yazılı divan başkanlığına verecekleri öneri ile aday listesi hazırlanır. Listenin kura ile sıralaması yapıldıktan sonra ilanı ile seçimlere geçilir.

c) Seçimler, gizli oy, açık sayım ile yapılmak zorundadır. Seçilecek sayısına göre en çok oyu alanlar seçilmiş sayılırlar.

ç) Kent konseyi başkanının seçiminde Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 11/A maddesi hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 17-

a) Yürütme Kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen  en az 5 en fazla 9 asıl üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda  yedek üye seçilir. Asil ve yedek listelerin kesin sıralaması alınan oy sayısına göre belirlenir.

b) Genel kurulca kuruluşları onaylandığı takdirde, kadın ve gençlik meclis başkanları da yürütme kurulu üyesi olurlar. Bu takdirde yürütme kurulu üye sayısı olan 8 sayısına meclis başkanları sayısı da ilave edilir.

c) Adalar Kent Konseyi Başkanı yürütme kurulu başkanıdır. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi yürütme kuruluna başkanlık eder.

d) Yürütme kurulunun seçimle gelen asil üye sayısı herhangi bir nedenle azalırsa, boşalan üyeliklerin sayısı kadar yedek üyeler asil üye olurlar.

YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 18-

a) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. maddesindeki ve bu yönergenin 5.maddesindeki görevleri yürütmek,

b) Genel Kurul katılımcılarının listelerini güncellemek, yeni katılımları genel kurulun bilgisine sunmak,

c) Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantı gündemini hazırlamak,

d) Kent konseyinin yıllık çalışma takvimini yapmak. Bütçe taslağı hazırlayarak her yıl Adalar belediyesinin bütçe hazırlık süreci içinde Belediyeye bildirmek, yapılacak ilk Genel Kurula sunmak,

e) Çalışma gruplarının müracaatlarını alarak oluşmasını sağlamak, çalışmalarına destek vermek ve gerektiğinde geçici çalışma grubu kurmak. Çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek, çalışma raporlarını arşivlemek, gündeme alıp genel kurulda çalışma grubunca sunulmasını sağlamak,

f) Yürütme Kurulu kararları karar defterine yazılır. Kararlar, bilgisayarda yazıldığı takdirde, karar defterine yapıştırılıp mühürlenir.

g) Yürütme Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur.

YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

Madde 19-

a) Yürütme Kurulu, yürütme kurulu başkanının belirleyeceği gün ve saatlerde olmak üzere ayda en az bir kere toplanır.

b) Yürütme kurulunun gündemi yürütme kurulu başkanı ve genel sekreter tarafından tespit edilir. Tespit edilen gündem, yürütme kurulu toplantısından en az bir gün önce üyelere sözlü, elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.

c) Yürütme Kurulu toplantısına toplantı sırasında yürütme kurulu üyeleri ek gündem maddesi koyabilme yetkisine sahiptirler.

d) Yürütme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmak kaydıyla, toplantıda bulunan üyelerin salt çokluğu karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kent Konseyinin “ortak görüşü” olacak konulardaki yürütme kurulu kararlarının katılanların oy birliği ile alınması gereklidir.

MECLİSLERİN VE ÇALIŞMA GURUPLARININ OLUŞUMU

Madde 20-

a) Meclisler ve çalışma gurupları, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. maddesine istinaden yürütme kurulunun kararı ile oluşturulur.

b) Meclis ve çalışma gruplarınca oluşturulan ortak görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

c) Kurulan meclis ve çalışma guruplarında gönüllü katılımın sağlanması için Kent Konseyi kamuoyuna çeşitli araçlarla duyuru yapar.

d) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları hazırlanan yönergelerle Genel Kurulca belirlenir

e) Meclislerde genel kurul ve yürütme kurulu üyeleri de gerek başkan, gerekse üye olarak görev alabilirler.

f) Meclis Başkanları ve Çalışma Grubu Temsilcisi, Kent Konseyi Genel Kurulunun doğal üyesidir.

MECLİSLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21-

a) Adalar  Kent Konseyi bünyesinde Kadın ve Gençlik Meclisleri dışında Genel Kurulda yeni Meclislerin kurulması kararlaştırılabilir.

b) Kurulan her meclisin görevi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. ve bu Yönergenin 5. Maddesinde belirtilen görevlerden kendisini ilgilendiren çalışmaları yapmak,

c) Kendi çalışma alanlarında geliştirdikleri öneri ve tasarılarını yürütme kuruluna bildirmek,

d) Çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla, Kent Konseyi Yönetmeliği’ne ve Adalar Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’ne aykırı olmamak üzere, kendi genel kuruluna sunacağı iç yönergelerini hazırlamak,

e) Faaliyet alanları ile ilgili olarak kuruluş amaçlarına ilişkin alt çalışma gurupları oluşturmak,

f) Yıllık çalışma raporlarını kendi genel kuruluna sunmak.

ÇALIŞMA GURUPLARININ YAPISI

Madde 22-

a) Çalışma grupları, düşüncelerin geliştirildiği, ortak aklın oluşturulduğu, çözüme yönelik eylemlerin ve bunların önceliklerinin belirlendiği bir üretim platformudur. Çalışma grubu üyeleri belirli konu, alan ya da sorunda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapan ekiptir.

b) Çalışma grupları, gönüllü katılım esasıyla Adalar İlçesinde yaşayan herkes tarafından yazılı başvurularının yürütme kurulunca karar altına alınması ile en az 5 kişi ile kurulur, kurulmuş grupların içinde yer alabilir. Üye sayısında üst sınır gerektiğinde yürütme kurulunca belirlenir.

c) Çalışma grupları ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üye seçer. Çalışma konusu ilgili yöntemleri ve programını bir ay içinde oluşturarak yürütme kuruluna verir.

MECLİS VE ÇALIŞMA GURUPLARININ YÜRÜTME KURULU İLE İLİŞKİLERİ

Madde 23-

  1. Çalışma grupları çalışmaları ile ilgili bilgileri üç ayda bir yürütme kuruluna rapor olarak sunar. Yürütme kurulunun talebi halinde belirtilen sürede istenilen konu hakkında rapor hazırlar. Kamuyu ilgilendiren konulardaki faaliyetleri hakkında Yürütme Kuruluna yazılı olarak bilgi verir ve Yürütme Kurulunun onayını alarak gerçekleştirir.

b) Üç ay içerisinde çalışma yöntemi ve faaliyet programını bildirmeyen çalışma Meclis ve Çalışma grubu askıya alınabilir.

c) Meclisler ve çalışma gurupları, Yürütme Kurulu tarafından temsil görev ve yetkisi verilmesi dışında Kent Konseyini temsil edemezler.

d)Çalışması tamamlanan gurupların çalışma envanterleri Kent Konseyi başkanlığınca arşivlenir.

e ) Yürütme Kurulu, Meclis ve Çalışma guruplarından gelen nihai raporları görüşüp, kendi değerlendirmelerini de ekleyerek Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’na sunar. Genel Kurulda kabul edilen raporlar, Adalar Belediye Meclisi’ne ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

ÇALIŞMA GURUPLARININ GÖREVLERİ

Madde 24-

a) Kurulan her çalışma gurubunun görevi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. ve bu Yönergenin 5. maddesinde belirtilen görevlerden kendisini ilgilendiren çalışmaları yapmak,

b) Kendi çalışma alanlarında geliştirdikleri öneri ve tasarılarını yürütme Kuruluna bildirmek.

KENT KONSEYİ BAŞKANI

MADDE 25-

a) Kent Konseyi Başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi başkanın görev süresi yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

b) Kent Konseyi Başkanının seçimi ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanmazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur bir oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

c) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder

KENT KONSEYİ BAŞKANININ GÖREVLERİ

Madde 26-

a) Kent Konseyi Yönetmeliği’nde belirtilen görevleri yapmak,

b) Genel kurula ve yürütme kuruluna başkanlık etmek,

c) Yürütme Kurulu gündemini genel sekreter ile birlikte oluşturmak,

ç) Adalar Kent Konseyi’ni yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek,

d) Kent konseyinde alınan kararların takipçisi olmak,

e) Konsey adına yürütülen çalışmalar konusunda kent konseyi organlarına bilgi vermek,

f) Yazılı ve görsel basına bilgi vermek veya bu konuda bir temsilciyi yetkilendirmek,

g) Yönetim Kurulu ve genel kurul tarafından alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve uygulanmasını takip etmek,

h) Gerek gördüğü durumlarda, gerek  temsil noktasında, gerek çalışma noktasında yürütme kurulu üyelerini yetkilendirip görevlendirmek.

GENEL SEKRETER

Madde 27-

a) Adalar Belediye Başkanı’nın önereceği 3 kişi arasından yürütme kurulu tarafından seçilir. İlk seçilen Genel Sekreterin istifa veya sair nedenlerle görevinden ayrılması durumunda Belediye Başkanı ve Yürütme Kurulunun ortak tercihi ile yeni Genel Sekreter atanır.

b) Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yönetmeliği’nde ve bu yönergede yer alan organların çalışmalarını koordine eder.

c) Meclisler, çalışma gurupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

d) Kent konseyince alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve yürütme kurulunu bilgilendirir.

e) Yürütme kurulu tarafından oluşturulan Genel Kurul gündemini, en az yedi gün önceden üyelere bildirir.

f) Genel sekreter, kent konseyi başkanına, başkan vekiline ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

SEKRETERYA HİZMETLERİ

Madde 28-

a) Kent konseyinin sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 15. maddesi gereği olarak Adalar Belediyesi tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

b) Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında kent konseyi başkanı, başkan vekili ve genel sekretere karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

ADALAR KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI

Madde 29-

Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesine istinaden;

a) Adalar Belediyesi, Kent Konseyi’ne, ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

b) Adalar Belediyesince ayrılacak ödenek ve nakdi yardımlar için, Yürütme kurulu, takip eden yılın harcamalarını içeren gider bütçesi taslağı teklifini hazırlayarak her yıl Ocak ayında yapılan olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun görüşüne ve kabulüne sunar. Kabulü halinde Adalar Belediyesinin bütçe hazırlık dönemi sürecine uygun olarak ödenek ayrılmasının temini için Adalar Belediyesine iletir.

c) Adalar Belediyesince ayrılan ödenek, Adalar Kent Konseyi tarafından doğrudan kullanılamaz. Kent konseyi adına bankalar nezdinde hiçbir surette hesap açılmaz ve para aktarılmaz. Ödenek İhtiyaçları, Adalar Belediyesi bütçesinden ayrılan ödenekler doğrultusunda, Kent Konseyi başkanlığının resmi yazısı üzerine, Belediye başkanınca yetkilendirilen Adalar Belediyesinin birimleri tarafından yapılır.

ç) Kent Konseyi’nin çalışmalarını yürütebileceği mekân, mekan donanımları, çalışmalarla ilgili cari giderler, yapılacak organizasyon ve etkinlik giderleri ve diğer benzeri harcamaların karşılanması hususu  ile gerektiğinde Adalar Belediyesi’nin her türlü araç, gereç ve hizmetinden yararlanmak için Adalar Belediyesi ve Kent Konseyi arasında bir protokol imzalanır, anlık ihtiyaçlar Kent Konseyi başkanı tarafından resmi yazıyla bildirilir.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 30-

a) Yerel Yönetimlerin aldığı kararlar ya da Yerel Yönetimlerin kendi uygulamasıyla, Kent Konseyi’nin aldığı bir kararın uygulamasında çelişkiye düşülmesi ya da uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda, sorun Yerel Yönetimlerle ve Kent Konseyi Yönetimleri arasında yapılacak ortak çalışma ile giderilir.

b) Adalar İlçesinde olabilecek olağanüstü durumlarda (deprem, sel, yangın vb.) kent Konseyi, var olan kriz merkezine etkin destek sağlar.

c) Adalar Kent Konseyi, ilgili konularda ulusal/uluslararası/bölgesel olarak çalışmalar yürüten herhangi bir oluşumun (platform, grup, girişim vb.) katılımcısı olabilir. Bu katılım için Yürütme Kurulu gerek katılacağı oluşum ve gerekse de kimin katılacağı ile ilgili olarak karar alır. Bunun için görevlendirilen kişiler yaptığı çalışmaları rapor haline getirir. Raporu Yürütme Kurulu’na sunar. Yürütme Kurulu ilk olağan toplantısında konu ile ilgili olarak Genel Kurulu bilgilendirir.

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 31-

a) Adalar Kent Konseyi Başkanlığı’nca aşağıdaki defterler tutulur:

1- Gelen ve giden evrak defteri

2- Yürütme Kurulu karar defteri

3- Genel kurul karar defteri

b) İlgili defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir.

c) Adalar Kent Konseyi’ndeki tüm defter, karar, rapor ve bunlara ilişkin yazışmalar süresiz olarak saklanır.

YÜRÜTME

MADDE 32- Bu yönetmelik hükümleri Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

YÜRÜRLÜK

MADDE 33- Bu Yönerge Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.


Ek-3:

Geçerli Olan Yönergenin Yapılmak İstenen Değişikliklerle Birleştirilmiş Hali

(Üzeri çizililerin yerine kırmızı renkliler önerilmektedir.)

ADALAR KENT KONSEYİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

AMAÇ

Madde 1– Bu yönergenin amacı, Adalar Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönerge, Adalar Kent Konseyi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişiklik.) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

ADALAR KENT KONSEYİ’NİN

TANIMI, GÖREVLERİ, ÜYELERİ, OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ŞEKLİ 

TANIMI

Madde 4– Adalar Kent Konseyi;

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda; Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Gündem 21 ve Habitat II’nin sürdürülebilirlik, yaşanılabilirlik ve yapabilir kılma ilkeleri ışığında Adalar ilçesinde;

. Kent vizyonunun geliştirilmesi,

. Hemşehrilik Adalılık bilincinin geliştirilmesi,

. Kentin hak ve hukukunun korunması,

. Sürdürülebilir kalkınma,

. Çevreye duyarlılık,

. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma,

. Saydamlık,

. Hesap sorma ve hesap verme ilkelerini hayata geçirmeye çalışan,

b) Halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmayı özendirmeyi amaçlayan, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen bir oluşumdur.

c) Adalar kent konseyi; doğrudan proje yürütücüsü ve uygulayıcı bir oluşum olmayıp, kentteki paydaşları bir araya getirerek, 4/a maddede tanımlanan görüş, öneri ve projeleri Adalar Belediyesi’ne ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunar, takip eder ve gerçekleşmesine katkıda bulunur. tüm kenti kucaklayan bir “ortak akıl” güç ve zenginliği ile ortak aklın süzgecinden geçen kararları, uygulamaya geçirilmesi isteği ile tavsiye nitelikli olarak Adalar Belediyesi’ne ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunar.

GÖREVLERİ

Madde 5- Adalar Kent Konseyi’nin görevleri;

a) Adalarda yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik Adalılık bilincinin geliştirilmesi ni, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve bu konuda stratejiler belirlemek,

b) Adaların sürdürülebilir kalkınması, fırsat eşitsizliğinin giderilmesi, Adaların kaynak ve imkanlara adil biçimde erişimlerinde çözüm ortamı sağlamak,   Adaların kent yönetiminde söz sahibi olan gerek mahalli karar alıcılar arasında gerekse uygulayıcılar arasında görülen ve kent gelişimini engelleyici özellikleri bulunan anlaşmazlık konularının, taraflar arasında çözümüne yardımcı olmak,

c) Adaların sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkân tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,

ç) c) Adaların kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlerine sahip çıkmak ve korumak

d) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,

e) Adaların kentsel önceliklerini belirleyerek bunu kamuoyu ve uygulayıcılarla paylaşmak,

f) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,

g) Kentte istihdam sağlayacak işsizliği önleyecek, meslek edindirecek projelere katkıda bulunmak,

h) Kent hayatını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak,

ı) h) Konseyce alınan kararların Adalar Belediye Meclisi’nin gündemine alınmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak ve takibini yapmak.

KENT KONSEYİ ÜYELERİ

Madde 6- Adalar Kent Konseyi; Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8.maddesi doğrultusunda Adalar İlçesinde, aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

a) Adalar Kaymakamı veya temsilcisi,

b) Adalar Belediye Başkanı veya temsilcisi,

c) Sayısı 10’u geçmemek üzere Adalar Kaymakamı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) d) Adalar ilçesindeki 5 mahalle muhtarı,

d) e) Adalar ilçesinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

e) f) Kurulması durumunda Üniversitelerin temsilcileri,

f) g) Adalarda bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri, ve bunun dışında amaç itibarı ile ülke genelinde kamusal alanda çalışan dernek, vakıf ve benzeri kurumların temsilcileri,

g) h) Kent konseyi tarafından kurulduğu takdirde, kurulan meclis ve çalışma guruplarının birer temsilcisi.

KENT KONSEYİNİN OLUŞUM SÜRECİ

Madde 7-

a) Adalar Kent Konseyi için bir çalışma dönemi, bir “mahalli idareler seçimi” nden, diğer bir “mahalli idareler seçimi” ne kadar olan dönemdir.

b) Adalar Kent Konseyi; Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesinde ve bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen üyelerden oluşur. Üyeler, birden fazla kurum ve kuruluşu temsil edemezler.

c) Mahalli idareler genel seçimlerinden sonra, Adalar Belediye Başkanlığı’nca, Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’nu oluşturmak üzere Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesi ve bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen gruplardan üye belirleme çalışmaları yapılır. Yapılan çalışmalardan sonra hazırlanan üye listesi, Adalar Belediye Başkanı tarafından imzalanarak resmileştirilir.

ç) d) Mahalli idareler genel seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen 3 ay içinde Adalar Belediye Başkanı’nın çağrısı ile toplanan Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kent konseyi başkanının ve yürütme kurulunun seçimi yapılır. Adalar Belediye Başkanlığı, kent konseyi başkan ve yürütme kurulu üyeleri seçim sonuç tutanaklarını ve resmi üye listesini seçim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, seçilmiş olan kent konseyi başkanına resmen bildirir. Bu bildirimden sonra kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu göreve başlamış olur. Kent konseyi başkan ve yürütme kurulunun göreve başlamasıyla kent konseyinin Adalar Belediye Başkanlığının Kent Konseyi ile ilgili hazırlık görevi bir sonraki Mahalli İdareler seçimine kadar sona erer. tarafından yürütülen “çalışma dönemi başı görevi” de bir sonraki mahalli idareler genel seçimlerine kadar sona ermiş olur.

d) e) Kurum ve kuruluşların görevlendirecekleri temsilcilerinin temsiliyet süresi yürütme kurulunun görev süresi ile eşdeğerdir. Bir sonraki seçimli genel kurula kadar temsiliyet devam eder.  Ancak Kent Konseyi üyesi kurum ve kuruluşlar gerekli gördüğü hal ve durumlarda isterlerse temsilcilerinin süresini sınırlayabilir, değiştirebilir veya yeni temsilci atayabilirler.

e) f) Adalar Kent konseyi yeni katılımlara açıktır. Kurumsal başvurular Yürütme kuruluna başvuru ile başlar. Üye listesine dahil Kurumlar yazılı bir kararları ile temsilcilerini yürütme kuruluna bildirirler. Yürütme kurulu çalışma dönemi üye listesini gerekli hallerde her zaman güncelleyebilir. Bu şekilde güncellenen üye listesi genel kurul toplantı nisabına esas liste olur.

f) Kent Konseyi üyesi olmak isteyen sivil toplum kuruluşlarını, kent konseyi üyesi olmak istediklerine dair yönetim kurulu kararı ve doldurulacak olan kurumsal bilgi formu ile birlikte Kent Konseyi’ne başvuruda bulunurlar.  Kent Konseyi üyesi olmak isteyen kurum ve kuruluşların usulüne uygun olan başvuruları, Kent Konsey tarafından değerlendirilir ve Yürütme Kurulunca karara bağlanır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE BOŞ ÜYELİKLERİN TAMAMLANMASI                                                                  

Madde 8-

a) Bir konsey üyesinin istifa etmesi veya tayin, nakil, hastalık ve ölüm gibi mücbir nedenler oluşması halinde üyelik sona erer.

b) Adalar Kent Konseyi’nde temsilcileri bulunan kurum ve kuruluşlar; kendi organları kararı, tayin, emeklilik, hastalık, ölüm gibi mücbir nedenlerden dolayı, kendi organları kararı ile temsilcilerinin yerine yeni üye delege belirleyebilirler. Ancak; kurum içindeki görev ve unvan değişikliği, temsilcinin kent konseyindeki üyeliğini etkilemez.

c) Konsey üyesinin, temsilcisi olduğu kurum ve kuruluştan kendi isteği ile istifa edip ayrılması veya kurum tarafından üyelikten çıkarılma halinde de konsey üyeliği delegeliği sona erer yapılacak olan ilk seçimli genel kurula kadar devam eder.

ç) d) Konsey üyesinin, üyeliğe yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve bunun yargıya intikal etmesi halinde  yoluyla kanıtlanması durumunda konsey üyeliği kendiliğinden düşer.

d) e) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesi (c) fıkrasındaki ve bu yönergenin 6.maddesi (c) fıkrasındaki kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili üyelik istifa, değişim veya azillerin yerine yeni üye belirlenmesi, Kaymakamlık makamının onayı ile gerçekleşir.

e) f) Kent konseyi faaliyet ve Genel kurullarına toplantılarına katılmayan üyelerin durumu, temsilcisi olduğu kurum ve kuruluşa resmi yazıyla bildirilir. Yürütme kurulunun yazılı talebi üzerine ilgili kurum ve kuruluşlarca yeni temsilci üye görevlendirilir.

f) Kent Konseyi’nin toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların üyelikler, Genel Sekreterce yapılan incelemeden sonra Yürütme Kurulunun kararı ile üyelikler düşürülebilir. Kent Konseyi Üyelerinin Genel Kurullarda temsil edilebilmesi için, Bilgi güncellemesinin yapılması ve temsil formunun doldurularak Kent Konsey Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekir. Adres ve iletişim bilgilerinde değişiklik olanların bildirim yapmamaları halinde bildirim yapmayan üyelere oy kullandırılamaz.

g) Kamu hizmetlerinden men cezası almış olanlar ile yüz kızartıcı suçlardan bir nedeniyle mahkûm olanlar affa uğramış olsalar dahi Kent Konseyi üyesi delegesi olamazlar. Bu durumları sonradan ortaya çıkması halinde üyelerin üyelikleri delegelikleri kendiliğinden sona erer.

h) Genel Kurul’un işleyişin engelleyecek ve aksatacak tarzda tutum ve davranış içinde bulunanlar Yürütme Kurulu’nun 2/3 çoğunluğu ile üyelikten çıkarılırlar. Çıkarma kararı sonraki ilk Genel Kurulda üyelere bildirilir.

ı) h) Kent konseyi başkanının istifa veya herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yönetmelik gereği yapılması gereken “kent konseyi başkan ve yürütme kurulu dönemsel” seçimlerine veya “çalışma dönemi” bitimine dört aydan az bir zaman varsa, bu süre içinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkan vekili olarak görev yapar. Bu süre dört aydan fazla olduğu takdirde, yürütme kurulunun en yaşlı üyesi, genel kurulu olağanüstü olarak 20 30 gün içinde toplantıya çağırır. Bu toplantıda sadece başkan seçimi yapılır.

 j) Kent Konseyi üyeliği delegeliğinin sona ermesine ilişkin bu hükümler, Yürütme Kurulu, Çalışma Meclis, Çalışma Grubu ve üyeleri için de uygulanır.

ÇALIŞMA ŞEKLİ ve ÇALIŞMA SINIRLARI

Madde 9-

a) Madde 4-a,b,c de Adalar Kent Konseyi yürütme kurulunun çalışma şekli ve sınırları belirlenmiştir.

Adalar Kent Konseyi’nin çalışmalarla ilgili görev misyonu şöyledir: “Adalar kent konseyi; doğrudan proje yürütücüsü ve uygulayıcı bir oluşum olmayıp, kentteki paydaşları bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan bir “ortak akıl” güç ve zenginliği ile ortak aklın süzgecinden geçen kararları, uygulamaya geçirilmesi isteği ile tavsiye nitelikli olarak Adalar Belediyesi’ne ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlara sunan bir oluşumdur.”

b) Yönergenin 5.maddesindeki görevler çerçevesinde Adaların menfaatleriyle ilgili olan her konuda yapılacak çalışmalarda yürütme kurulu yetkili kılınmıştır.

c) Yürütme kurulu, Kent konseyinin görevleri kapsamındaki her konuda çalışma başlatabilir. Yürütme kurulu; gündemine aldığı konularda, Yürütme Kurulu üyelerine, Genel Kurul üyelerine, meclis ve çalışma guruplarına çalışma yaptırıp derinlemesine çalışmalar sonucu rapor ve görüş hazırlatabileceği gibi, Adalar ilçesinde veya ilçe dışında bulunan her tür resmi ve özel kurum ve kuruluşa, kişi ve kişilere de çalışma yaptırıp, rapor hazırlatabilir. Yapılan ve yaptırılan çalışmaların raporları, Yürütme Kurulunda görüşülüp karara bağlanabileceği gibi, Yürütme kurulunun kararıyla Genel Kurul toplantılarında da ele alınıp Genel Kurulca da karara bağlanabilir.

ç) d) Kent konseyinin görevleri kapsamında Adalar Belediyesine ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacak konularda, yürütme kurulu, salt çoğunlukla toplanarak mak ve görüş birliği ile karar almak zorundadır. Alınan karar Kent Konseyi görüşü olarak belediyeye ve ilgili kurumlara gönderilir. Yürütme kurulunda yapılan “ortak akıl” görüş belirtme çalışması sonunda yapılan açık oylama ile üyeler arasında ortak bir görüş sağlandığı takdirde ortaya çıkan görüş kent konseyi görüşü olarak ilgili belediyeye ve ilgili yerlere gönderilir. Ortak bir görüş oluşmadığı takdirde, ortak görüş oluşana kadar üyeler arasında “ortak akıl” çalışmasına devam edilir. Bu çalışmalara rağmen, yürütme kurulunda “Ortak akıl oluşturma“ noktasında bir ortak görüş metni üzerinde mutabakat sağlanmadığı takdirde, ilgili belediyeye ve ilgili yerlere görüş bildirimi yapılmaz. İlgili belediyeye veya ilgili yerlere “Konu hakkında Kent Konseyi’nde ortak bir görüş oluşmamıştır.” İfadeli bir cevap verilebilir.

d) Bu maddenin (c) fıkrası gereği, yürütme kurulunca genel kurul gündemine taşınan konularda genel kurulda görüşme yapıldıktan sonra, yapılan açık oylamada “ ortak akıl  ” noktasında  üyelerin  tümünün beraberliği sağlandığında hazırlanan görüş veya rapor ilgili yerlere gönderilir. Yapılan açık oylamada, toplantıda bulunan üyelerin mutabakatı sağlanamazsa, konu ile ilgili olarak aynı toplantının sonunda ikinci bir oylama daha yapılır. Bu son oylamada da “ortak akıl” noktasında bir mutabakat sağlanamazsa, konunun görüşülmesi genel kurulda sonlandırılır ve konu, gerekli çalışmaları yapmak üzere yürütme kuruluna bırakılır. Yürütme kurulu ise, ilgili konuyu gündemine alıp, bu maddenin (ç) fıkrasında belirtilen şekilde görüşür.

e) Kent Konseyi Yürütme Kurulu gerekli gördüğü konularda Genel Kurulda karar alınmasını ister ve Genel Kurulu toplantıya çağırır. Gerek yürütme kurulunca ve gerekse genel kurulca “ortak akıl” mutabakatı ile kabul edilen görüş ve raporlar ilgili belediyeye ve ilgili kurumlara gönderilir.

f) Yürütme Kurulunca ve Genel Kurulca alınan kararlar belediyeye ve ilgili kurumlara gönderilir.  Adalar Belediyesi başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev tanımları kapsamında olan ve resmi prosedürü belli olan kişisel veya kamusal iş ve işlem özellikli konular değerlendirmeye alınmaz. Ancak bu tür dilekçe ve isteklerin çokluğunda ortak olarak görülen sorunlar tespit edilip, yürütme kurulunda görüşüldükten sonra gereği için ilgili kurumlara bildirilir.

g)  Adalar Belediyesi başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev tanımları kapsamında olan konularda destekleyici işbirliği ve katkılarda bulunmak Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev kapsamındadır.

g) h) Meclisler ve çalışma gurupları, kendi çalışma konularıyla ilgili her konuyu, yürütme kurulundan yazılı görüş almak suretiyle başlatabilirler.

h) Kent konseyinin amaç ve görevi ile ilgili dahi olsa, kamuyu ve kenti genelleme kapsamında ilgilendirmeyen şahsi nitelikli dilekçeler veya diğer çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

ı) Kent konseyinin kurumsal yapı ve işleyişi ile ilgili konuları yürütme kurulu kendi gündemine alıp görüşebileceği gibi, genel kurul toplantısında da görüşülüp karara bağlanabilir. Bu tür konularla ilgili kararlar katılanların salt çoğunluğunu ile kabul edilir.

ı) Kişisel ve dar grupsal menfaatlere dayalı talepler Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görevleri içinde değildir.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 10-

Adalar Kent Konseyi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 7. maddesinde belirlenen ilkelerin yanı sıra;

a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

b) Kent vizyonunun ve hemşehrilik  Adalılık bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

c) Adalar kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

ç) d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

d) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

e) Çalışmalarda gönüllülük esası vardır.

f) Çalışmalarda bireysel, kurumsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilemez.

g) Çalışmalarda din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığı yapılamaz.

h) İşbirliği yapılan kişi ve kurumların; görüşlerine, farklılığına saygı duyulması ve eşit düzeyde ilişki yürütülmesine dikkat edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLARI, GENEL SEKRETER VE SEKRETERYA HİZMETLERİ

ORGANLARI

Madde 11-  Adalar Kent Konseyi’nin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Meclisler ve Çalışma Gurupları

ç) Kent Konseyi Başkanı

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 12-

a) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. ve bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.

b) Genel kurul, bu yönergenin 7. maddesinde belirtilen süreç ve işlemler çerçevesinde oluşur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Madde: 13-

a) Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, genel kurul üyelerince delegelerince verilen önergeleri görüşmek,

b) Kent Konseyi Yönetmeliği ve Çalışma Yönergesi doğrultusunda çalışmalar yapmak,

c) Kent konseyinin ve bütün meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesileri ile belirlemek.

ç) d) Genel Kurul gerekli gördüğü yeni Gerek görürse meclis ve çalışma guruplarının kuruluşuna onay vermek.

d) e) Genel Kurul tüm Adalıları ilgilendiren konularda Yürütme Kurulu veya Genel Kurul Delegeleri tarafından verilen önergeler ile Adalar Kent Konseyinin görüşünü belirlemek

f) Genel kurula, kent konseyi başkanı, olmaması durumunda ise yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

GENEL KURULUN TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ 

Madde 14-

a) Kent Konseyi Genel Kurulu; Ocak ve Eylül aylarında yürütme kurulu tarafından belirlenen yer ve zamanlarda olağan olarak toplanır. Yürütme kurulu başkanının çağrısı ile veya üye tam sayısının üçte birinin teklifi üzerine ise her zaman olağanüstü olarak toplanır. Bütün Yönetim Kurulunun seçileceği toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile açılır. Olağan Genel Kurul toplantısında önceden belirlenmiş gündem maddesine ek veya değişiklik yapılması, toplantıda hazır bulunan üye sayısının 1/10’ unun yazılı önerge vermesi ile lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra, Genel Kurul salt çoğunluk kararıyla mümkündür.

b) Genel kurul toplantılarında, toplantıya kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca genel kurul üyeleri arasından iki yazman üye seçilir.

c)Toplantılarda, katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

ç) d) Toplantıların Seçimli Genel Kurulların açılışında salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 20 gün içinde gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Bu toplantılarda salt çoğunluk aranmaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

d) Toplantılarda üyeler, bir başka kişiye vekâleten görüş beyan edemez ve oy kullanamaz.

e) Genel kurul toplantı gündemi üyelere en az yedi gün önce bildirilir. Bu bildirim üyelere web sayfasından, mail yoluyla veya posta veya telefonla yapılır.

f) Görev süresi devam eden yürütme kurulu’nun görevine son vermek Genel Kurul’un yetkisindedir. Genel kurula katılan üyelerin 2/5’nin imzasını taşıyan Güvensizlik önergesinin görüşülebilmesi için toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluk kararı aranır. Yürütme Kurulu’nun görevden alınması için toplantıya katılan üye sayısının 3/4 ‘nün oyu gereklidir. Güvensizlik önergeleri imzalı ve gerekçeli olmalıdır.

g) Genel Kurul kararları, genel kurul karar defterine yazılır. Kararlar, bilgisayarda yazıldığı takdirde, karar defterine yapıştırılıp mühürlenir.

GÖRÜŞLERİN İLANI

Madde 15-

a) Yürütme kurulunca veya genel kurulca oluşturulan görüşler, Adalar Belediye Meclisi’ne ve ilgili kurumlara gönderildikten sonra Kent konseyinin internet sitesinde veya sosyal medya ve diğer mecralarda yayımlanır. Ayrıca mahalli basın kuruluşlarına da bildirilir.

b) Kent konseyinin görüşlerine istinaden hazırlanmış belediye çalışmaları ve diğer kurum çalışmaları da kent konseyine intikal ettikten sonra yine kent konseyinin internet sitesinde veya sosyal medya ve diğer mecralarda yayımlanır ve yerel basına da bildirilir.

GENEL KURUL SEÇİMLERİ

Madde 16-

a) Seçimli genel kurullarda Kent Konseyi başkanı toplantı açılışını yapar ve genel kurulu yönetmek üzere genel kurul üyeleri arasından açık oyla Divan Başkanı ve iki yazman üye seçilerek divan oluşturulur. Gündemin seçimler maddesine geçildiğinde seçim ve sayım işlerini yürütmek üzere sandık kurulu oluşturmak için bir başkan ve iki üyenin seçimi yapılır. Sandık kurulu seçimi açık oylama ile yapılır. Seçimin sağlıklı yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından sandık kurulu sorumlu olup, seçim sayım işlemleri tamamlandığında seçim sonuçlarını belirten tutanak, sandık kurulu tarafından imzalanarak divan başkanına teslim edilir.

b) Genel Kurul’ca yapılacak yürütme kurulu ve organlara ilişkin seçimlerde adayların sözlü veya yazılı divan başkanlığına verecekleri öneri ile aday listesi hazırlanır. Listenin kura ile sıralaması yapıldıktan sonra ilanı ile seçimlere geçilir.

c) Seçimler, gizli oy, açık sayım ile yapılmak zorundadır. Seçilecek sayısına göre en çok oyu alanlar seçilmiş sayılırlar.

ç) Kent konseyi başkanının seçiminde Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 11/A maddesi hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 17-

a) Yürütme Kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen 8 en az 5 en fazla 9 asıl üyeden oluşur. Ayrıca 8 aynı sayıda  yedek üye seçilir. Asil ve yedek listelerin kesin sıralaması alınan oy sayısına göre belirlenir. Genel kurulca kuruluşları onaylandığı takdirde, kadın ve gençlik meclis başkanları da yürütme kurulu üyesi olurlar. Bu takdirde yürütme kurulu üye sayısı olan 8 sayısına meclis başkanları sayısı da ilave edilir.

b) Genel kurulca kuruluşları onaylandığı takdirde, kadın ve gençlik meclis başkanları da yürütme kurulu üyesi olurlar. Bu takdirde yürütme kurulu üye sayısı olan 8 sayısına meclis başkanları sayısı da ilave edilir.

b) c) Adalar Kent Konseyi Başkanı yürütme kurulu başkanıdır. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi yürütme kuruluna başkanlık eder.

c) d) Yürütme kurulunun seçimle gelen asil üye sayısı herhangi bir nedenle 8 ’den azalırsa, boşalan üyeliklerin sayısı kadar yedek üyeler asil üye olurlar.

YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 18-

a) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. maddesindeki ve bu yönergenin 5.maddesindeki görevleri yürütmek,

b) Genel Kurul katılımcılarının listelerini güncellemek, yeni katılımları genel kurulun bilgisine sunmak,

c) Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantı gündemini hazırlamak,

ç) d) Kent konseyinin yıllık çalışma takvimini yapmak. Bütçe taslağı hazırlayarak her yıl Adalar belediyesinin bütçe hazırlık süreci içinde Belediyeye bildirmek, yapılacak ilk Genel Kurula sunmak,

d) e) Çalışma gruplarının müracaatlarını alarak oluşmasını sağlamak, çalışmalarına destek vermek ve gerektiğinde geçici çalışma grubu kurmak. Çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek, çalışma raporlarını arşivlemek, gündeme alıp genel kurulda çalışma grubunca sunulmasını sağlamak,

e) f) Yürütme Kurulu kararları karar defterine yazılır. Kararlar, bilgisayarda yazıldığı takdirde, karar defterine yapıştırılıp mühürlenir.

d) Yürütme Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur.

YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

Madde 19-

a) Yürütme Kurulu, yürütme kurulu başkanının belirleyeceği gün ve saatlerde olmak üzere ayda en az bir kere toplanır.

b) Yürütme kurulunun gündemi yürütme kurulu başkanı ve genel sekreter tarafından tespit edilir. Tespit edilen gündem, yürütme kurulu toplantısından en az bir gün önce üyelere sözlü, elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.

c) Yürütme Kurulu toplantısına toplantı sırasında yürütme kurulu üyeleri ek gündem maddesi koyabilme yetkisine sahiptirler.

ç) d) Yürütme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmak kaydıyla, toplantıda bulunan üyelerin salt çokluğu karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kent Konseyinin “ortak görüşü” olacak konulardaki yürütme kurulu kararlarının katılanların oy birliği ile alınması gereklidir.

MECLİSLERİN VE ÇALIŞMA GURUPLARININ OLUŞUMU

Madde 20-

a) Meclisler ve çalışma gurupları, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. maddesine istinaden yürütme kurulunun kararı ile oluşturulur.

b) Meclis ve çalışma gruplarınca oluşturulan ortak görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

c) Kurulan meclis ve çalışma guruplarında gönüllü çalışacak olanlar için katılımın sağlanması için Kent Konseyi başkanlığınca kamuoyuna uygun vasıtalarla bilgilendirilir çeşitli araçlarla duyuru yapar.

ç) d) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları hazırlanan yönergelerle Genel Kurulca belirlenir

e) Meclislerde genel kurul ve yürütme kurulu üyeleri de gerek başkan, gerekse üye olarak görev alabilirler.

f) Meclis Başkanları ve Çalışma Grubu Temsilcisi, Kent Konseyi Genel Kurulunun doğal üyesidir.

MECLİSLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21-

a) Kurulan her meclisinin görevi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. ve bu Yönergenin 5. maddesinde belirtilen görevlerden kendisini ilgilendiren çalışmaları yapmak, Adalar  Kent Konseyi bünyesinde Kadın ve Gençlik Meclisleri dışında Genel Kurulda yeni Meclislerin kurulması kararlaştırılabilir.

b) Kendi çalışma alanlarında geliştirdikleri öneri ve tasarılarını yürütme kuruluna bildirmek, Kurulan her meclisin görevi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. ve bu Yönergenin 5. Maddesinde belirtilen görevlerden kendisini ilgilendiren çalışmaları yapmak,

c) Kendi çalışma alanlarında geliştirdikleri öneri ve tasarılarını yürütme kuruluna bildirmek,

d) Çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla, Kent Konseyi Yönetmeliği’ne ve Adalar Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’ne aykırı olmamak üzere, kendi genel kuruluna sunacağı iç yönergelerini hazırlamak,

ç) e) Faaliyet alanları ile ilgili olarak kuruluş amaçlarına ilişkin alt çalışma gurupları oluşturmak,

d) f) Yıllık çalışma raporlarını kendi genel kuruluna sunmak.

ÇALIŞMA GURUPLARININ YAPISI

Madde 22-

a) Çalışma grupları, düşüncelerin geliştirildiği, ortak aklın oluşturulduğu, çözüme yönelik eylemlerin ve bunların önceliklerinin belirlendiği bir üretim platformudur. Çalışma grubu üyeleri belirli konu, alan ya da sorunda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapan ekiptir.

b) Çalışma grupları, gönüllü katılım esasıyla Adalar İlçesinde yaşayan herkes tarafından yazılı başvurularının yürütme kurulunca karar altına alınması ile en az 5 kişi ile kurulur, kurulmuş grupların içinde yer alabilir. Üye sayısında üst sınır gerektiğinde yürütme kurulunca belirlenir.

c) Çalışma grupları ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üye ve bir Kent Konseyi delegesini seçer. Çalışma konusu ilgili yöntemleri ve programını bir ay içinde oluşturarak yürütme kuruluna verir.

ç) Çalışma grupları çalışmaları ile ilgili bilgileri üç ayda bir yürütme kuruluna rapor olarak sunar. Yürütme kurulunun talebi halinde belirtilen sürede istenilen konu hakkında rapor hazırlar.

d) Bir ay içerisinde çalışma yöntemi ve faaliyet programını bildirmeyen çalışma Meclis ve

Çalışma grubu askıya alınabilir.

e) Toplantılar gündemli olarak yapılır. Gündemin birinci maddesi bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi, son gündem maddesi de bir sonraki toplantının tarih ve yerinin belirlenmesidir.

f) Meclis ve çalışma grupları çalışmalarında gerektiğinde uzman danışmanlardan da yararlanabilir.

g) Meclis ve çalışma grupları ayda en az 1 kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kararlara karşı olan görüşler de tutanaklarda belirtilir. Başkan, Başkan Yardımcısı toplantılara geçerli mazeret olmaksızın üst üste üç kez katılmayan veya 6 ay içinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmayan üyenin üyeliği ve varsa Kent Konseyi üyeliği düşürülebilir. Eğer bu üye kurumu/kuruluşu temsilen katılan biri ise bağlı olduğu kuruma bu durum bildirilerek yeni bir temsilcinin görevlendirilmesi istenebilir.

h) Meclisler ve çalışma grupları yapacakları tüm faaliyetler hakkında Yürütme Kuruluna yazılı olarak bilgi verir ve Yürütme Kurulunun onayını alarak gerçekleştirir. Meclisler ve çalışma grupları, Yürütme Kurulu tarafından temsil görev ve yetkisi verilmesi dışında Kent Konseyini temsil edemezler.

ı) Çalışması tamamlanan gurupların çalışma envanterleri kent konseyi başkanlığınca arşivlenir.

j) Yürütme Kurulu, çalışma guruplarından intikal eden nihai raporları görüşüp, kendi mütalaalarını da ekleyerek Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’na sunar. Kent konseyi genel kurulunda görüşülüp kabul gören raporlar, Adalar Belediye Meclisi’ne ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

Madde 22’nin (ç) maddesinden sonrası Madde 23 olarak yazılmıştır.

MECLİS VE ÇALIŞMA GURUPLARININ YÜRÜTME KURULU İLE İLİŞKİLERİ

Madde 23-

  1. Çalışma grupları çalışmaları ile ilgili bilgileri üç ayda bir yürütme kuruluna rapor olarak sunar. Yürütme kurulunun talebi halinde belirtilen sürede istenilen konu hakkında rapor hazırlar. Kamuyu ilgilendiren konulardaki faaliyetleri hakkında Yürütme Kuruluna yazılı olarak bilgi verir ve Yürütme Kurulunun onayını alarak gerçekleştirir.

 b) Bir Üç ay içerisinde çalışma yöntemi ve faaliyet programını bildirmeyen çalışma Meclis ve

Çalışma grubu askıya alınabilir.

 c)  Meclisler ve çalışma gurupları, Yürütme Kurulu tarafından temsil görev ve yetkisi verilmesi dışında Kent Konseyini temsil edemezler.

d) Çalışması tamamlanan gurupların çalışma envanterleri Kent Konseyi başkanlığınca arşivlenir.

e ) Yürütme Kurulu, Meclis ve Çalışma guruplarından intikal eden gelen nihai raporları görüşüp, kendi mütalaalarını da değerlendirmelerini de ekleyerek Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’na sunar. Kent konseyi genel kurulunda görüşülüp kabul gören Genel Kurulda kabul edilen raporlar, Adalar Belediye Meclisi’ne ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

ÇALIŞMA GURUPLARININ GÖREVLERİ

Madde 23-

ÇALIŞMA GURUPLARININ GÖREVLERİ

Madde 24-

a) Kurulan her çalışma gurubunun görevi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. ve bu Yönergenin 5. maddesinde belirtilen görevlerden kendisini ilgilendiren çalışmaları yapmak,

b) Kendi çalışma alanlarında geliştirdikleri öneri ve tasarılarını yürütme Kuruluna bildirmek.

KENT KONSEYİ BAŞKANI

MADDE 24-

MADDE 25

a) Kent Konseyi Başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi başkanın görev süresi yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

b) Kent Konseyi Başkanının seçimi ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanmazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur bir oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

c) Kent Konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.

ç) c) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder

KENT KONSEYİ BAŞKANININ GÖREVLERİ

Madde 25-

Madde 26-

a) Kent Konseyi Yönetmeliği’nde belirtilen görevleri yapmak,

b) Genel kurula ve yürütme kuruluna başkanlık etmek,

c) Yürütme Kurulu gündemini genel sekreter ile birlikte oluşturmak,

ç) Adalar Kent Konseyi’ni mahalli, milli ve milletlerarası yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek,

d) Kent konseyinde alınan kararların takipçisi olmak,

e) Konsey adına yürütülen çalışmalar konusunda kent konseyi organlarına bilgi vermek,

f) Yazılı ve görsel basına bilgi vermek veya bu konuda bir temsilciyi yetkilendirmek,

g) Yönetim Kurulu ve genel kurul tarafından alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve uygulanmasını takip etmek,

h) Gerek gördüğü durumlarda,  gerek  temsil noktasında, gerek çalışma noktasında yürütme kurulu üyelerini yetkilendirip görevlendirmek.

GENEL SEKRETER

Madde 26-

Madde 27-

a) Adalar Belediye Başkanı’nın önereceği 3 kişi arasından yürütme kurulu tarafından seçilir. İlk seçilen Genel Sekreterin istifa veya sair nedenlerle görevinden ayrılması durumunda Belediye Başkanı ve Yürütme Kurulunun ortak tercihi ile yeni Genel Sekreter atanır.

b) Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yönetmeliği’nde ve bu yönergede yer alan organların çalışmalarını koordine eder.

c) Meclisler, çalışma gurupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

ç) d) Kent konseyince alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve yürütme kurulunu bilgilendirir.

d) e) Yürütme kurulu tarafından oluşturulan Genel Kurul toplantı gündemini, en az yedi gün önceden üyelere bildirir.

e) f) Genel sekreter, kent konseyi başkanına, başkan vekiline ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

SEKRETERYA HİZMETLERİ

Madde 27-

Madde 28-

a) Kent konseyinin sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 15. maddesi gereği olarak Adalar Belediyesi tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

b) Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında kent konseyi başkanı, başkan vekili ve genel sekretere karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER 

ADALAR KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI

Madde 28-

Madde 29-

Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesine istinaden;

a) Adalar Belediyesi, Kent Konseyi’ne, ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

b) Adalar Belediyesince ayrılacak ödenek ve nakdi yardımlar için, Yürütme kurulu, takip eden yılın harcamalarını içeren gider bütçesi taslağı teklifini hazırlayarak her yıl Ocak ayında yapılan olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun görüşüne ve kabulüne sunar. Kabulü halinde Adalar Belediyesinin bütçe hazırlık dönemi sürecine uygun olarak ödenek ayrılmasının temini için Adalar Belediyesine iletir.

c) Adalar Belediyesince ayrılan ödenek, Adalar Kent Konseyi tarafından doğrudan kullanılamaz. Kent konseyi adına bankalar nezdinde hiçbir surette hesap açılmaz ve para aktarılmaz. Ödenek İhtiyaçları, Adalar Belediyesi bütçesinden ayrılan ödenekler doğrultusunda, Kent Konseyi başkanlığının resmi yazısı üzerine, Belediye başkanınca yetkilendirilen Adalar Belediyesinin birimleri tarafından yapılır.

ç) Kent Konseyi’nin çalışmalarını yürütebileceği mekân, mekan donanımları, çalışmalarla ilgili cari giderler, yapılacak organizasyon ve etkinlik giderleri ve diğer benzeri harcamaların karşılanması hususu  ile gerektiğinde Adalar Belediyesi’nin her türlü araç, gereç ve hizmetinden yararlanmak için konu  Adalar Belediyesi’ne ve Kent Konseyi arasında bir protokol imzalanır, anlık ihtiyaçlar Kent Konseyi başkanı tarafından resmi yazıyla bildirilir.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 29-

MADDE 30-

a) Yerel Yönetimlerin aldığı kararlar ya da Yerel Yönetimlerin kendi uygulamasıyla, Kent Konseyi’nin aldığı bir kararın uygulamasında çelişkiye düşülmesi ya da uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda, sorun Yerel Yönetimlerle ve Kent Konseyi Yönetimleri arasında yapılacak ortak çalışma ile giderilir.

b) Adalar İlçesinde olabilecek olağanüstü durumlarda (deprem, sel, yangın vb.) kent Konseyi, var olan kriz merkezine etkin destek sağlar.

c) Adalar Kent Konseyi, ilgili konularda ulusal/uluslararası/bölgesel olarak çalışmalar yürüten herhangi bir oluşumun (platform, grup, girişim vb.) katılımcısı olabilir. Bu katılım için Yürütme Kurulu gerek katılacağı oluşum ve gerekse de kimin katılacağı ile ilgili olarak karar alır. Bunun için görevlendirilen kişiler yaptığı çalışmaları rapor haline getirir. Raporu Yürütme Kurulu’na sunar. Yürütme Kurulu ilk olağan toplantısında konu ile ilgili olarak Genel Kurulu bilgilendirir.

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 30-

Madde 31-

a) Adalar Kent Konseyi Başkanlığı’nca aşağıdaki defterler tutulur:

1- Gelen ve giden evrak defteri

2- Yürütme Kurulu karar defteri

3- Genel kurul karar defteri

b) İlgili defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir.

c) Adalar Kent Konseyi’ndeki tüm defter, karar, rapor ve bunlara ilişkin yazışmalar süresiz olarak saklanır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 31– 

YÜRÜTME

MADDE 32- Bu yönetmelik hükümleri Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

YÜRÜRLÜK

MADDE 33- Bu Yönerge Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.


Ek-4:

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,

b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,

c) Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

ç) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

e) YG21: Yerel Gündem 21’i,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kent Konseyinin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Kent Konseyinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

MADDE 5 – (Başlığı ile değişik:RG-6/6/2009-27250)

(1) Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.

(2) Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.

(3) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.

Kent konseyinin görevleri

MADDE 6 – (1) Kent konseyinin görevleri;

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) (Değişik:RG-6/6/2009-27250) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Çalışma ilkeleri

MADDE 7 – (1) Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kent Konseyi Üyeliği ve Organları (Değişik Başlık:RG-6/6/2009-27250)

Kent konseyi üyeliği

MADDE 8 – (Başlığı ile değişik:RG-6/6/2009-27250)

(1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

b) Belediye başkanı veya temsilcisi,

c) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi. 

Organları

MADDE 9 – (1) Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Meclisler ve çalışma grupları

ç) (Ek:RG-6/6/2009-27250) Kent konseyi başkanı

Genel kurul

MADDE 10 – (Değişik:RG-6/6/2009-27250)

(1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

(2) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.

(3) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

Yürütme kurulu

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-6/6/2009-27250) Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

(2) Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.

Kent konseyi başkanı

MADDE 11/A – (Ek:RG-6/6/2009-27250)

(1) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

(2) Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

(3) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

(4) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.

Meclisler ve çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Kent konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir.

(2) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir.

(3) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı ve görüşme usulü

MADDE 13 – (1) Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(2) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Görüşlerin ilanı

MADDE 14 – (1) Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Genel sekreterlik

MADDE 14/A – (Ek:RG-6/6/2009-27250)

(1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

(2) Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

(3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur

Sekreterya hizmetleri

MADDE 15 – (1) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

(2) (Değişik:RG-6/6/2009-27250) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

Yönerge çıkarma

MADDE 16 – (1) Kent konseyi genel kurulu bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir.

Kent konseyinin mali yapısı

MADDE 16/A – (Ek:RG-6/6/2009-27250)

(1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

GEÇİCİ MADDE – (1) YG21 Programının uygulandığı yerlerde, kent konseyi veya benzeri adlarla oluşturulmuş yapılanmalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağırısı ile yapılır.

(2) Kent konseyi ve benzeri adlarla oluşturulmuş mevcut yapılanmalara ve ilk toplantıya ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanır.

(3) Kent konseyi ilk toplantısını, belediye başkanının çağrı yazısında bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda yürütme kurulu oluşturulur.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-23/5/2019-30782) Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
8/10/200626313
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.6/6/200927250
2. 23/5/201930782 

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: