Gönderen: adalarpostasi | 12 Şubat 2021

Burgaz Adası köyünde yerleşik Aleksandri ve Kostandi ve Tanaş zimmîler ve vâlideleri Toyiçe…

Burgaz Adası köyünde yerleşik Aleksandri ve Kostandi ve Tanaş zimmîler ve vâlideleri Toyiçe…

Kaybolan ev hüccetinin yenilenmesi

Üsküdar beldesine katılan Adalar nâhiyesine bağlı Burgaz Adası köyünde yerleşik Moskona? oğulları Aleksandri ve Kostandi ve Tanaş zimmîler ve vâlideleri Dimitri Tatanya? kızı Toyiçe ve yukarıda adı geçen Aleksandri kendi şahsından asıl, yukarıda adı geçen Kostandi ve Tanaş ve Toyiçe taraflarından aşağıda beyan olunduğu gibi vekîlleri olduğu Hermes oğlu Tahari ve Todori oğlu Hıristodoli zimmîler şâhitlikleriyle ispatlanmış vekâleti olup vekâleten yüce şer’i mahkemenin ulu gerekçesinde işbu yazıya sahip olan Aleksandri oğlu Kiritoz zimmî huzurunda şöyle beyanda bulunmaktadır: Sözü edilen köyde bulunan bir tarafı Uskoli zimmî şerbethânesi ve bir tarafı deniz kıyısı ve iki tarafı umûmî yol ile sınırlı üstte iki göz oda ve altında iki sofa ve iki kepenek bakkāl dükkânı ve sokak kapısını içine alan mülk evi, belge tarihinden [21 Nisan 1766] sekiz sene önce [1758] hüccetle yukarıda adı geçen Moskuna zimmî her iki tarafın lazım gelen onayıyla yukarıda adı geçen Kiritoz zimmîye altı yüz kuruş makbûz bedeliyle satış ve teslîm ve temlîk eylemişken, o dahi sözü edilen tarihte yazılmış olduğu gibi satın almayı ve teslim almayı ve sahip olmayı ve almayı kabûl edip, sözü edilen tarihten beri yukarıda adı geçen Kiritoz zimmî mülkiyeti üzere bahsedilen evin sâhibi idi lâkin babamız yukarıda adı geçen Moskuna daha sonra ölmüş olup yukarıda adı geçen Kiritoz zimmî eline hüccetini vermiş idi; benim asâleten ve vekâleten beyânım sicile geçirilerek hüccet olunup kütüğe kaydedildikten sonra yukarıda adı geçen Kiritoz zimmî eline verilmesi talebimizdir dediklerinde şer’i mahkeme tasdik ettikten sonra bu dava talep üzerine yazıldı.

11 Zilka‘de 1179 [21 Nisan 1766]

Şâhitler: Es-Seyyid Ahmed Ağa, Kayıkçı Hüseyin Beşe, Ebubekir Efendi, Mehmed Usta, Ahmed Efendi.

Kayaoğlu Kostandi, Çiftçioğlu Kostandi, Dimitraki oğlu Komi, Dimitri oğlu Apostol, Kordota, Dimitri, Panayot oğlu Yanaki.

[Belgenin Osmanlıca’dan tercümesi sözlük yardımı ve el yordamıyla
günümüz diline çevrilmeye gayret edilmiştir
.
]


Kaybolan menzil hüccetinin yenilenmesi

Medîne-i Üsküdar’a muzâfe Adalar nâhiyesine tâbi‘ Burgaz Adası karyesinde mütemekkin Aleksandri ve Kostandi ve Tanaş veledey Moskona? zimmîler ve vâlideleri Toyiçe bt. Dimitri Tatanya? ve merkūm Aleksandri kendü nefsinden asıl merkūmûn Kostandi ve Tanaş ve Toyiçe taraflarından ber-vech-i âti’l-beyanda vekîlleri olduğu Tahari v. Hermes ve Hıristodoli v. Todori zimmîler şehâdetleriyle sâbitü’l-vekâlesi olup vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzimü’t-tevkīrde işbu râfi‘ü’r-rakīm Kiritoz v. Aleksandri zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edüp karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafı Uskoli zimmî şerbethânesi ve bir tarafı leb-i deryâ ve iki tarafı tarîk-i âm ile mahdûd fevkānî iki bâb oda ve tahtında iki sofa ve iki kepenek bakkāl dükkânı ve sokak kapısını müştemil mülk menzili târîh-i vesîkadan sekiz sene mukaddem bâ-hüccet merkūm Moskuna zimmî tarafeynden bi’l-îcâb ve’l-kabûl merkūm Kiritoz zimmîye altı yüz guruş semen-i makbûza bâtten-bey‘ ve teslîm ve temlîk edüp ol dahi târîh-i mezbûrda ber-vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve temellük ve kabz u kabûl edüp târîh-i mezkûrdan beri merkūm Kiritoz zimmî mülkiyet üzere menzil-i mezkûra mutasarrıf idi lâkin babamız merkūm Moskuna ba‘dehû hâlik olup merkūm Kiritoz zimmî yedine hüccetini vermiş idi benim asâleten ve vekâleten takrîrim tescîl ve hüccet olunup ba‘de’t-tescîl merkūm Kiritoz zimmî yedine i‘tâ olunması matlûbumuzdur dedikde gıbbe’t-tasdîkı’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu.

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdi aşer min-Zilka‘deti’ş-şerîfe li-sene tis‘a ve seb‘în ve mi’ete ve elf.

Şuhûdü’l-hâl: Es-Seyyid Ahmed Ağa, Kayıkçı Hüseyin Beşe, Ebubekir Efendi, Mehmed Usta, Ahmed Efendi.

Kayaoğlu Kostandi, Çiftçioğlu Kostandi, Komi v. Dimitraki, Apostol v. Dimitri, Kordota, Dimitri, Yanaki v. Panayot.

/
(proje yönetmeni: M. Âkif Aydın, editör: Coşkun Yılmaz, çeviri yazı / mukabele: Abdülkadir Altın, Nedim Pakırdağ, kontrol: M. Âkif Aydın, Mehmet Akman, Feridun M. Emecen, İdris Bostan, Mehmet İpşirli), “Kaybolan Menzil Hüccetinin Yenilenmesi”, Adalar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil (H. 1178-1184 / M. 1764-1771), cilt: 75, sayfa: 76, Hüküm no: 72, Orijinal metin no: [14b-2], İstanbul Kadı Sicilleri, İstanbul (2019)76, 174.


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: