Gönderen: adalarpostasi | 13 Şubat 2021

Baytar Mektebi MYO, Bakılamayan Atlar, Dijital Pet ve Aynadaki Hâlimiz…

Baytar Mektebi MYO, Bakılamayan Atlar, Dijital Pet ve Aynadaki Hâlimiz…

Hara memurları
Sultan II. Abdülhamid Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Yurt çapındaki ve Adalar ilçemizdeki faytonculuğu, kültürel değeriyle atçılığın ayrılmaz parçası olmasının yanı sıra at varlığını bihakkın sahiplendiği ve memleketimizde at ile yapılıp, at ve atçının nafakasını çıkartabilen tek numûne olduğu için de ayrıca pek önemli buldum. Hâlâ da öyle düşünüyorum.

Bilhassa son yıl içinde yaşananlar bizim gibi hissedip düşünenleri maalesef haklı çıkardı. İzmir, Antalya ve İstanbul’da muhtelif pet-perest güruhların koparttığı abartılı vâveylâ üzerine mahallȋ idarelerin keyfȋ tasavvurları neticesinde yaşanılan plansız programsız “yasaklamalar” yüzünden at varlığı zulüm boyutunda bir esaret, sürgün ve soykırıma maruz bırakıldı. Yaşanılan felâketin boyutu Adalar Postası arşivlerinde mevcuttur. İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’mizin (İAKTVKD) on yıldan fazla bir zamandır konuyla alâkalı yayınlarında, fayton muhaliflerinin teklifleri kabul edildiği takdirde bunun atların refahına değil mutlak surette imhâsına yol açacağı bütün serahatiyle izah edilerek gerekli ikazlar zamanında yapılmıştı. Heyhât, yaşanılan bir akıl tutulması veya başka bir ifadeyle de muhtelif rant hesaplarıyla mahallȋ idare —siyasȋ erkin de geçici desteğiyle— yaptığı bir oldubittiyle faytonların “kaldırılması” için fayton araba ve atlarını ahlâken pek şaibeli zorbalıklarla sahiplerinden satın alarak emellerini gerçekleştirmek için harekete geçti. Bütün bu süreç Adalar Postası arşivlerinde kaydedilmiştir.

İBB’nin bu at varlığına asla bakamayacağını İAKTVKD olarak en başında açıkça ilan etmiştik. Nitekim “gönülsüz atçı” İBB, altından kalkamayacağı bu at sahipliği yükünden kurtulmanın yollarını aradı. Kamu kaynaklarıyla satın aldığı o atları yurdun dört bir tarafına üstelik nakliyesi de kendinden olacak şekilde bilâbedel peşkeş çekti. Bu at varlığından kendisini kurtarmak operasyonuna da “atları sahiplendirmek” diyerek kendince bu kelime oyununun arkasına sığındı. Oysa o atların sahipleri vardı ve İBB o sahiplerden atları satın alarak kendisi atların sahibi olmuştu! Kendisinin sahibi olduğu atları mükerreren sahiplendirmeye çıkartmak suretiyle İBB zımnen kendisini inkâr etmiş olmadı mı?

Adalar’da neredeyse at bırakmayacak boyuttaki bu sözde sahiplendirme de asla atların iyiliği hedeflenmeden, tamamen İBB’yi neredeyse kendi kazdığı ve içine düştüğü kuyudan kurtarırcasına icra edildi. Atların nereye, kime ve en önemlisi de ne için verildiği asla açıklanmadı. Tek hedef âdeta İBB’nin atlardan kurtarılmasıydı. Yazılı ve görsel medyanın utanç verici ilgisizliği içinde bu meşum operasyon gerçekleşti. Atların durumu sanki düzeltilmiş gibi efkâr-ı umumiyeyi yanıltıcı yayınlar da eşzamanlı olarak sosyal medyada pompalandı. İBB çevreleri ve kendi partilerini eleştiremeyen, sanki kör ve sağır olmuş CHP sempatizanları da bu yayınlara âlet oldular. Hakikat hilafına bu beyanlara da gerekli cevaplar, tarafımızdan verilmiştir. Adalar Postası arşivi bu serencamın tarihinde sarih bilgiler bulunduran kıymetli bir kaynak olarak yer almaktadır. [bkz. “ADA, AT ve BİZ’e Dâir Adalar Postası’nda Yayımlanan Yazılar…”, Adalar Postası-3036 (09.01.2021).]

Adalar’dan çıkartılan atların içerisinde nispeten bir avuç diyebileceğimiz at, bütün bu kıyıma neredeyse mostralık vitrin olacak şekilde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Hekimlik Fakültesi Atçılık Meslek Yüksek Okulu’nun binicilik kulübüne gönderildi. Bu ilk sevkiyat için fakülte mensubu baytar tarafından kenara ayrılan toplam 40 adet at arasından seçilen 20 tanesi Avcılar kampüsündeki mezkûr tesise sevk edildi. Meslek Yüksek Okulu tepe yöneticisi, bu atlara iyi bakılacağını ve isteyen Adalılar’ın mâkul şartlarda atları görebilmek için memleket standartlarında oldukça iyi olan kulüp tesislerini ziyaret edebileceği teminatını, yaptığımız müteakkip konuşmalarımızda şahsen dile getirdi. Kendisi bizzat o atlara iyi bakılacağının teminatını verdi. Fakülte kadrolarında selahiyetli bir mevkiye gelmiş olan o akademisyen arkadaşı daha talebeliği günlerinden tanıyor olmam ve meslek bilgisi ile at sevgisine saygımdan, sözlerini inanarak kabullendim. Faytonlu ulaşım sistemine vurulan darbeyi genel olarak kabul edilemez bulur ve buna hukukȋ dahil her mecrâda karşı çıkarken; o yirmi atın hiç değilse iyi bakılacağına kendim de kâni olmuştum.

Zaten Adalılar’dan bazı ahbap da birkaç kere Avcılar Kampüsü’ndeki atları ziyaret etti ve durumları hakkında bilgi verdi. At sevkedilen diğer yerler kelimenin tam mânâsıyla meçhul kalırken, birçok atın kaçak olarak kesildiği, bedava sahiplenilen atların ehil olmayan ellere düşüp para karşılığı başkalarına satıldığı veya bazı atların alışık olmadığı çok soğuk iklim şartlarının hüküm sürdüğü coğrafyalara gönderildiği rivâyetlerinin önü alınamazken; en azından “bu” yirmi atın sağlığı tereddüde mahal bırakmayacak şekilde emin ellerdeydi. Üniversite handiyse Adalar’dan sevkedilmiş fayton atları hususunda İBB ve yandaşlarının medar-ı iftiharı bir timsal olmuştu.

Heyhât! Geçenlerde aldığım bir haber söz konusu Meslek Yüksek Okulu’nun yönetiminde değişikliğe gidildiği için Atlı Spor Kulübü bünyesindeki bütün atların elden çıkartılacağı yönündeydi; bittabi Adalar’dan getirilen eski fayton atları da elden çıkartılacakmış. Yaptığım birkaç çapraz sorgulama da bu bilginin doğruluğunu teyid etti.

Bu münferit gibi görülebilecek hâdise aslında İBB’nin at sahiplendirme operasyonunun muhtemel “en iyi çözümünün” (!?) bile ne kadar güvenilmez olduğunu gözler önüne sermesi bakımından pek mühimdir. Kurumlar arasında en uygun görüneninin dahi nasıl konjonktürel şartlara bağlı olarak atların malȋ yükünden sarf-ı nazar etmeye meyyal olduğu en başından beri konuyu bilenlerce söylenmekteydi. Dev bütçeleriyle atlara bakamayan İBB, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Hekimlik Fakültesi gibi kurumlar ve bu sahiplendirme uygulamasının adı sanı belirsiz sâir failleri; bizlerin başından beri söylediğimiz gibi, kendi ekmeğini çıkartırken binlerce ata da bakabilen iki yüz faytoncunun yaptığını yapamamış ve atları yaşatamamıştır..! Sırf bu bile bizim faytonu savunurken dile getirdiğimiz mülâhazaları haklı çıkartmaktadır.

Bütün bu yaşananların içerisinde de fayton-düşmanlığının bidayette borazanlığını yapan at-bilmez pet-perestlerin nedense sesi soluğu çıkmaz olmuştu. “Fayton zulmünden atları kurtardığını” (!?) zanneden bu güruh, atların nasıl bir kıyıma uğradığını bence hiç anlamadı. At hayvanını da hiç anlamadıkları gibi… Bakmayın siz şimdi yine ortalıkta dolaşan “hayvan hakları kanunu teklifi” sebebiyle yeniden fayton düşmanlıklarını alenen kusmaya başlamalarına; etkiledikleri bazı kurumlar ile çıkacağını bekledikleri kanuna faytonu yasaklayan maddeler koymaya çalışmalarına. At hayvanının iyiliğini aslında hiç düşünmediler çünkü neyin at’a iyi olduğunu da hiç bilmiyorlar. Katı bir inatla at hayvanını çalışmasına karşı geliyorlar. Ve bu “yüksek (!?) mefkûreleri” yanında herşey —atların hayatı dahil— teferruat seviyesinde önemsizleşiyor. Böyle bir fanatizm taassubunda Allah hepimizi korusun.

Bu pet-perestler demişken nedense 1990’larda Japonya’da çıkan ve kısa zamanda dünyaya yayılıp birtakım meraklıyı tesiri altına alan dijital pet Tamagotchi furyasını düşünüyorum. Hayatın bizâtihi kendisi ve eşyanın tabiatıyla bağlantısı sanki kesilmiş bu bireyler sevdiğim bir köşe yazarının tâbiriyle bu “yaratıklandırılmış” sanal pet ile “hayvan sahipliği simulasyonu”nda oyalanıp durdu. Belirtildiği üzere bu “sanal gerçeklik” ciddi bir ekonomik porteyi ifade etmiş ve katılanlar oldukça büyük harcamalar yapmışlardır. Dönemin basınından takip edilebileceği gibi ölen dijital petler için sanal mezarlıklarda yer bulmak için severleri yüksek bedeller bile ödemişlerdir. Olanlara bakınca bizim pet-perestlerin, bizim İBB’nin ve bizim diğer “kurumlar”ımızın bu Tamagotchi komedisinde pekâlâ yer alabilip ülkemizi başarıyla temsil edebileceğini görebiliyorum. Ancak “bizimkiler” Tamogotchiciler’den biraz daha farklı: sanal pet severler hiç değilse “hayvanları” ile uğraşıyor, çabalıyor ve diyelim ki öldüğünde ona masraf yapmaya devam ediyor. Bizimkiler öyle mi ya? Bizimkiler sadece satın alıyor ve sonra ilâve masrafla sahiplendiriyor. El âlemin sevgisi mezara kadar, bizimkilerinki pazara kadar!

Yapmayın hanımlar, beyler! At at’tır! Sizin onu Tamagotchi zannediyor olmanız tamamen sizin hatanızdır. Gelin at’ı gerçekten sevelim, koruyalım, yaşatalım… Bu konuda samimiyseniz, gelin size at’ı anlatalım. Çok geç değil, gelin yeniden faytonu getirelim.

Emin Mâhir Başdoğan
İAKTVKD At ve Atçılık Yetkilisi


Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: 2-7-2010.jpg

ADA, AT ve BİZ’e dâir
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

• “İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

• Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

• Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

• Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

• Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

• Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

• Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

• Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

• “Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

• “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

• Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

• H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

• Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

• İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

• “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

• “Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

• Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

• Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

• Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

• Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

• “Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

• Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

• “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

• Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

• Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

• Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

• Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

• H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

• Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

• Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

• Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

• “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

• Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – III”, Adalar Postası-2936 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2936

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2937

• Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2938

• “Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2939

• “Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2940

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2941

• Emin Mâhir Başdoğan, “Güven İslamoğlu’nun Fayton Atları Hakkında CNN-Türk’te Yayınlanan YEŞİL DOĞA Programı Üzerine Birkaç Söz…”, Adalar Postası-2942 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2942

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Mehmet Kurnaz’ın Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Gerçeğini Konuşacağız Her Şeyin”, Bir+Bir Forum, 02.02.2020.
+ Adalar Postası-2943 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2943

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Hayko Belek’in Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Ata Saygı Göstereceksin”, Bir+Bir Forum, 07.02.2020.
+ Adalar Postası-2944 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2944

• Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ada Faytonlarını ve Onların Atlarını Satın Alacağına Dair Basında Çıkan Haberler Hakkında Kamuoyuna Duyurumuzdur…”, Adalar Postası-2945 (15.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2945

• “Aklî Meleke/Hukukî Ehliyet Raporsuz Bir Rapor ile Kararsız Kararı!”, Adalar Postası-2950 (27.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2950

• Emin Mâhir Başdoğan, “At Sahiplendirmek, Padok Alanı Açmak ve Benzeri Konularda Bir Hasbıhal…”, Adalar Postası-2963 (15.4.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2963

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar’ın Fayton Atları da Serum İmalathanesine mi Gönderiliyor?”, Adalar Postası-2969 (12.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2969

• Osman Furkan Aydın, “Adalar’ın Atları ve Önümüzdeki Fırsat (Yoldaş Türümüz Atlar)”, 1+1 Forum, 22.5.2020.
+Adalar Postası-2971 (23.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2971

• Arif Çağlar, “CHP’li İBB Başkanlığı’nın Yüz Kızartıcı Bir Belgesi”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
+ Emin Mahir Başdoğan, “İBB’nin Cevap Olmayan Cevabına Dair Cevabî Yazımızdır…”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2974

• Arif Çağlar, “TUHİM’in Satın Alınan Faytonlarla İlgili Cevap Olamayan Cevabı”, Adalar Postası-2975 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2975

• Arif Çağlar, “Heybeliadalı Deniz Tüfekçi’nin Mektubu”, Adalar Postası-2976 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2976

• Emin Mahir Başdoğan, “Atçılık Hakkında Bir Deneme: Kisber Felver Macar Yarımkan Atı”, Adalar Postası-2978 (09.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2978

• Arif Çağlar, “İstanbul’un Adalar’ı Görev İhmalleri, Yasalara Aykırı Uygulamalar ve Yalanlarla Bitirildi”, Adalar Postası-2979 (19.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2979

• Emin Mahir Başdoğan, “Adalar İlçesinde ‘Ulaşım’ Demişken; İBB’nin Elektrikli Otobüslerine Yerinde Bir İtiraz…”, Adalar Postası-2980 (23.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2980

• H. Cevad Özdil, “Dünya’nın ve Türkiye’nin En Önemli Doğal, Kültürel, Mimari Miraslarından Biri Olan İstanbul Adaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eliyle Motorize Ediliyor!”, Adalar Postası-2981 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2981

• H. Cevad Özdil, “Adalar’ın Toplu Taşıma İhtiyacı Yoktur!”, Adalar Postası-2982 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2982

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atlı Bir Hayat Mümkün Olduğunda Adalar Daha da Güzel Olacaktır…”, Adalar Postası-2988 (03.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2988

• Emin Mâhir Başdoğan, “Sahiplendirerek At Kurtarmak Abesliğine Düşmeden Atlar Nasıl Sağlıklı Yaşatılır?”, Adalar Postası-2989 (06.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2989

• Arif Çağlar, “Belediyecilerin ve Bir Kaymakamın 19 Haziran Tarihli İtirafları”, Adalar Postası-2990 (07.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2990

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atçılık Hallerimiz, Ada Faytonları Hakkındaki Mütalâlarım ve Bir Kitap Tenkȋdim”, Adalar Postası-3001 (21.8.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3001

• Hakkı Taşdemir, “Payton Değil Fayton”, Adalar Postası-3005 (29.8.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3005

• Emin Mâhir Başdoğan, “Tevil Götürmeyen Zırvaya Cevap”, Adalar Postası-3009 (20.10.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3009

• Cezmi Ersöz, “Geçmişte Adına Kantolar Yazılan İstanbul Faytoncuları”, Cumhuriyet Dergi-?, (?.?.19??)18-19.
+”Nerede O Eski Şehlevend Faytoncular, Nerede O Eski Küheylanlar?”, Adalar Postası-3011 (23.10.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3011

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar, Atlar, Tasavvurlar, Tahayyüller, Yalanlar ve Biz…”, Adalar Postası-3029 (02.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3029

• Emin Mâhir Başdoğan, “İBB ve Beraberinde ‘Atçılık Camiamız’ın Adalar Başta Olmak Üzere Bütün Faytoncu Esnafına Bir Özür Borcu Var”, Adalar Postası-3030 (04.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3030

• Arif Çağlar, “Atları Seven Adamın Yeni Kitabı: Evde At Beslemek”, Adalar Postası-3034 (17.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3034

“ADA, AT ve BİZ’e Dair Adalar Postası’nda Yayımlanan Yazılar…”, Adalar Postası-3036 (09.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3036

• Ada At ve Biz Çalışma Grubu, İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Derneği, “Araba Meydanı Faytonlarındır”, Adalar Postası-3037 (09.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3037

• Selin Çağlayan, “İmamoğlu’na Mektup Yazdık…”, Adalar Postası-3039 (24.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3039

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “ADA, AT ve BİZ’e dâir…”, Adalar Postası-3040 (26.01.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3040

• Emin Mâhir Başdoğan, “Dürüst Olun…”, Adalar Postası-3048 (08.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3048

• Emin Mâhir Başdoğan, “Baytar Mektebi MYO, Bakılamayan Atlar, Dijital Pet ve Aynadaki Hâlimiz…”, Adalar Postası-3050 (13.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3050


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: