Gönderen: adalarpostasi | 03 Nisan 2021

Büyükada’da yapılan bir çeşit “çalıştay” hakkında notlarımdır…

Büyükada’da yapılan bir çeşit “çalıştay” hakkında notlarımdır…

Adalar Ulaşım Çalıştayı’nda İAKTVKD Başkanı Arif Çağlar’ın konuşması esnasında yapılan müdahale. Fotoğraf: DHA

Adalar’da fayton aleyhine kopartılan vâveylâ bir vakittir sürüyordu. Kendi şahsȋ nokta-i nazarlarını umuma teşmil etmek isteyen ve bu maksatla muhayyelelerinde canlandırdıkları türlü çeşitli insana ait hâl ile vasfı at hayvanına yansıtarak yok efendim “hürriyet”, “esaret”, “kölelik” ve benzeri teşbihlerle olan biteni yorumlamaya çalışanlar, bir de hiç utanmadan “faytona binme atlar ölüyor” kampanyaları (!?) yapıyorlardı. At hayvanını hiç tanımadığı yaptıkları yorumlardan âşikâr olanlar, meselâ ata ne zaman su verilmeyeceğini dahi bilmeyenler, etrafta kendilerinden menkul bir uzmanlık (!?) edâsıyla kol geziyorlardı. Meselâ atın ayağına çakılan ve toynağı —dolayısıyla atı— korumak görevi ifa eden nallama uygulamasını bile “ayağına çivi çakılıyor” (!?) nidâlarıyla ata yapılan zulüm (!?) olarak matbu ve sosyal medyada beyan edebiliyorlardı. Atın sevk edilmesinde kullanılan gemi “ağızına sokulmuş metal mandal” diye anlayan ve bunu böyle dile getiren cahil ve/veya kötü niyetli kimi eşhas elindeki orantısız temsil gücüyle kamuoyunu kandırıyorlardı. Toplumun büyük çoğunluğunun at bilmezliğinden istifade edip duygu ve vicdan sömürüsü yaparak faytonculuk aleyhine imzalar topluyorlardı.

İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’yle (İAKTVKD) birlikte hareket ederek en başından beri ada faytonlarının iyileştirilmesi, denetlenerek işlevini doğru yapabilmesi ve ilçenin yegâne kanunȋ ulaşım sistemi olmuş olmaklığını savunuyor ve elimizden gelen bilgilendirme toplantılarına katılıyor, Faytoncular Odası için baytar arıyor ve buluyor; İÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi’ne randevu alıp gidiyor hatta ve hatta arabacılık muteber bir “atçılık” uygulaması olarak —olmuş olması gerektiği gibi— FEİ (Federation Equestre International / Beynelmilel Atçılık Federasyonu) seviyesinde nasıl olur da temsil edilebilir diyerekten çalışıyorduk. Hatta bir meslek kolunu alenen hedefleyerek ekonomik olarak zarar veren “haksız rekabet” kapsamına girebilecek uygulamalara hukuken son verdirecek ve tazminat hakkını kullandırabilecek avukatlık desteği dahi arıyorduk. Fayton atlarının eksikliğini duyduğu serbestçe gezinip dinlenebileceği padok alanı bulunmayışını mes’ele ediyor ve kanunsuzca ilçeyi istilâ etmeye başlayan o akülü-ucubelere göz yumduğu için mahallî idare hakkında suç duyurularında bulunup görevi ihmal davaları açıyorduk…

İşte bu ortamda son belediye seçimleri yapıldı. Bilinen mâlûm seçim kararı vesâireyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP yönetimine geçti Adalar İlçesi yine CHP yönetiminde kaldı. İşte bu noktada internet üzerinden yayın yapan Yeşil Gazete, Melda Keskin ile bana devam edegelen fayton sorunsalı hakkında cevabımızı yayımlayacaklarını söyledikleri sorular sordu. Bizim “taraf” onlara göre “fayton isteyenler” iken karşı taraf nedense “hayvansever”likle payelendirilmekteydi. Karşımızda Abdullah Onay vardı. Oturduk yazdık ve 20 Ağustos 2019 tarihli nüshada her iki tarafın da tezleri yayımlandı [bkz. Alev Karakartal, “Fayton Atları Tartışması’nda Taraflar Konuşuyor”, Yeşil Gazete, 20.8.2019.; “Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).]. O gazeteyle böylece başlatılan diyalog esnasında yeni şekillenen İBB yönetiminin düzmece bir çalıştay hazırlayarak fayton mes’elesini bir oldu-bittiye getireceği istihbaratını aldık. Müteyakkız davrandık.

Fayton aleyhtarı cenah için ise İBB’nin bindirilmiş kıt’alar tarzında anakaradan motör(ler) kaldırdığı haberini aldık. Adalar’da ulaşım adı altında bir çalıştaya bu şekilde gidildi. Hazırlanan evrakta faytondan bahis edilmemesi başlı başına dikkat çekici bir husustu ki niyetleri alenen belli ediyordu. 28 Ağustos 2019’da çalıştay toplandı.

“Demokratik katılım” kelimelerinin havalarda uçuştuğu bu toplantı İBB işletmesi İSPARK evsahipliğinde başladı. Resmȋ zevat mûtad açılış nutuklarını îrad ederken Adalar İlçe Kaymakamı hazirûna dönüp, “siz burada demokratik bir hakkınızı kullanıyorsunuz ve ilçenin geleceği ve ulaşım sistemi hakkında fikirlerinizi beyan ediyorsunuz. Ben ise en yüksek iradenin temsilcisi olarak yapmam gerekenleri hazırladım, tâlîmat geldiğinde sür’atle harekete geçebilecek noktadayım…” meâlînde bir konuşma yaptı. Aslında sonradan olacakları önceden gayet güzel özetledi. O hengâmede kaymakam beyin bu ifadesi hiç dikkat çekmedi. Saftirik olanlar veyahut çıkarı olanlar yapılan toplantıyı “demokrasinin zaferi” (!?), “katılımcı belediyecilik’in zirvesi” (!?) ve benzeri hezeyanlarla neredeyse kutsuyordu.

Kendisinin de bu çalıştayda misafir olduğunu söyleyen Adalar İlçesi seçilmiş belediye başkanı Erdem Gül’ün talihsiz olduğu kadar maalesef doğru olan bu beyanı da nedense bir kısım insanın nazar-ı dikkatine hiç gelmedi. Neyse hazirûn önünde bir emr-i vâki yaparak söz alan Arif Çağlar, İAKTVKD’nin haklı şikâyetini dile getiren konuşmasına başladı. Çağlar faytonu yok sayarcasına yapılan toplantının usulsüz ve hatta ilçenin SİT alanı olmuş olması hasebiyle taşımacılığın münhasıran faytonla yapılacağı sarih hükmü muvacehesinde suç olduğunu gayet net bir şekilde ifade etti. CHP sempatizanlarının ve fayton düşmanlarının onu susturmak için ayağa fırlayıp slogan atmaya başladıkları noktada kürsünün mikrofonu kapatıldı ve İAKTVKD başkanı Arif Çağlar’ın sesi cebren kesildi. Yarım kalan konuşmanın tam metni bilhassa basın olmak üzere katılanlara salonda elden dağıtıldı bilahare de Adalar Postası’nda yayımlandı [bkz. Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).]. Kopan gürültünün ortasında yanımdaki iskemlede oturan bir ada sâkini (kendisi galiba MHP taraftarı imiş) bana İmamoğlu’nun fayton düşmanlarıyla seçimden önce yaptığı protokolün bir kopyasını verdi. Meğerse olanların tamamı bir danışıklı döğüş imiş. Zaten borazan sesli bir parti militanı intibaını veren bir hanım da ortamın kendi aleyhlerine döndüğünü gördüğü o noktada “her şey güzel olacak” (!?) sloganını atarak CHP yetkililerine kendince bir mesaj veriyordu.

Açılış kısmı böylece sona erdi. Kaymakam’ın beyanı duyuldu. Belediye başkanının neredeyse etkisiz eleman olduğu itirafı duyuldu. Arif Çağlar’ın haklı itirazının son kısmı ise duyulmadı! Çoğunluk üstünde bile durmadı. Ve bir sonraki oturumda yaratılan masalarda toplanmak için tekrar içeri girildi. İAKTVKD başkanı Arif Çağlar ve dernek yönetim kurulundan Şahika Savran geri kalan oturumlara katılmazken Melda Keskin ile ben “ihtisas” (!?) masalarında yerlerimizi aldık. Bundan sonra paylaşacaklarım “hayvan hakları” masasından derlenenler olacaktır.

Veteriner Hekimler Odas’ından bir yetkilinin başkanlığında oluşturulan masada neler yoktu neler…

• Adalar topografyasının faytona uygun olmadığını utanmadan ve yüzyılların gerçeğini görmezden gelircesine söyleyiveren bir veteriner hekimlik profesörü!

• Ona göre meyilli yapısıyla (%7 meyil) ilçe faytona müsait değilmiş. Atın yorulması ile yapamaması arasındaki farktan bihaber olan bu “hoca” sonradan duyduğuma göre Almanya’da veteriner hekimlik konusunda doktora yapmış bir atçı dostuma telefon edip dediğinin doğru olup olmadığını sormuş.

• Bu hâl bile ilçenin hâl-i hazırdaki imar durumuyla değil, fayton kaldırıldıktan sonra imara açılmasını bekledikleri mutasavver “yeni hâlini” zaten hedeflediklerinin zımnen delilidir.

• Zaten veteriner hekim olmaktan ziyade bir tiyatrocu becerisindeki bu hanım ellerinde —fayton çekmekten dolayı olduğunu ima ettiği— ölen bir atın çektiği acıyı gayet melodramatik bir edâyla anlatıp, o gözlerde gördüğü acıyı öyle bir tarif etti ki bu kadar olur. Gözlerimiz vallahi yaşardı. Bir an onun o acıyı şifalandırmak için orada olduğunu unutup edebȋ becerisi karşısında afalladık.

• Bu bilir-bilmez kişinin son incisi yaptığı incelemelere göre Adalar’daki atların “bilek kemiği çaplarının araba çekme işini yapamayacak kadar küçük olduğu” idi! Kendisine bilgisinin yanlış olduğunu söyledim. Bu bilginin elli sene önce terk edildiğini örnekler vererek anlattım. Bir tarihlerde batılı bilim adamlarının böyle bir kritere inandığını —onun da bilek değil diz altı çapıyla ölçüldüğünü ve dokuz buçuk inçten az ölçümlerin kifayetsiz sayıldığını— açıkladım. Sonradan bu bakışın terk edildiğini kemik kalınlığından ziyade kemik kesafeti ölçüsüne dönüldüğünü anlattım. Birçok at tipinin o meşhur dokuz buçuk inç kriterine uymamasına rağmen pekâla gayet kuvvetli olduğunun fark edildiğini söyledim. Bariz şekilde bozulduğu görülen hanım suskun durup cevap veremedikten bir süre sonra “ama ben profesörüm,” dedi. Masanın möderatörü olan öteki profesör de, “ama o profesör,” dedi!

• Kendini “hayvan-sever” olarak tanıtan bir yalancı, Zonguldak’ta 1400 atlık ve İzmir’de 300 atlık bakım çiftliklerinin hazır olduğunu, faytondan “kurtarılacak” (!?) atların buralarda hayatları sonuna kadar refah içinde bakılacağını hiç utanmadan söyleyebildi!

(Hususi not: Meselâ İzmir’de faytondan alınan atlar serum îmâlâtına gönderildi, Adalar İlçesi’nde ise sekiz yüz küsur tanesi hareketsizlikten öldü, sekiz yüz küsur tanesi bedavadan üstelik gideceği yere kadar nakliyesi de dahil olmak üzere peşkeş çekildi [bkz. Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).]. O bakım çiftlikleri yalanını söyleyen oğlan nerelerde aceba?)

• O açılış kısmında Arif Çağlar’ın sözünü “her şey çok güzel olacak,” sloganı atarak kesmeye çalışan militan görünüşlü hanım, fayton farz-ı muhal kaldırılırsa ortada kalacağı âşikâr olan atlar ne olacak dediğimde sesine inanılmaz müşfik bir edâ katarak “onları ben alırım” (!?) bile diyebildi!

• İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’ndan geldiği söylenen bir avukat hiç utanmadan fayton yerine konulması için mountrail tipi araçların reklamını yapmaya çalıştı. Ve aba altından sopa göstererek halk sağlığı açışından faytonlara bir darbe vurulabileceğinden bahsetti.

Çalıştay bir maskaralık olarak işte bu minvalde tezgahlandı. Adalar’a, faytonlara ve atlara açıkça kastedilmeye çalışılmasına rağmen tekrardan toplanıp yeniden görüşmekten başka bir karar çıkaramadan da dağıldı. Hayvan-sever diye tabir edilen fayton düşmanları o çalıştaydan memnun olmadıklarını basında ilan ettiler. Çünkü o çalıştaydan fayton aleyhine bir karar çıkmadı.

Bu gördüklerime ve yazılı beyanımda yer alanlara şâhidim…

Emin Mâhir Başdoğan
İAKTVKD At ve Atçılık Yetkilisi


Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: 2-7-2010.jpg

ADA, AT ve BİZ’e dâir
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

• “İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

• Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

• Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

• Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

• Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

• Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

• Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

• Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

• “Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

• “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

• Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

• H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

• Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

• İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

• “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

• “Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

• Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

• Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

• Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

• Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

• “Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

• Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

• “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

• Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

• Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

• Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

• Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

• H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

• Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

• Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

• Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

• “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

• Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – III”, Adalar Postası-2936 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2936

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2937

• Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2938

• “Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2939

• “Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2940

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2941

• Emin Mâhir Başdoğan, “Güven İslamoğlu’nun Fayton Atları Hakkında CNN-Türk’te Yayınlanan YEŞİL DOĞA Programı Üzerine Birkaç Söz…”, Adalar Postası-2942 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2942

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Mehmet Kurnaz’ın Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Gerçeğini Konuşacağız Her Şeyin”, Bir+Bir Forum, 02.02.2020.
+ Adalar Postası-2943 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2943

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Hayko Belek’in Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Ata Saygı Göstereceksin”, Bir+Bir Forum, 07.02.2020.
+ Adalar Postası-2944 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2944

• Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ada Faytonlarını ve Onların Atlarını Satın Alacağına Dair Basında Çıkan Haberler Hakkında Kamuoyuna Duyurumuzdur…”, Adalar Postası-2945 (15.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2945

• “Aklî Meleke/Hukukî Ehliyet Raporsuz Bir Rapor ile Kararsız Kararı!”, Adalar Postası-2950 (27.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2950

• Emin Mâhir Başdoğan, “At Sahiplendirmek, Padok Alanı Açmak ve Benzeri Konularda Bir Hasbıhal…”, Adalar Postası-2963 (15.4.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2963

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar’ın Fayton Atları da Serum İmalathanesine mi Gönderiliyor?”, Adalar Postası-2969 (12.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2969

• Osman Furkan Aydın, “Adalar’ın Atları ve Önümüzdeki Fırsat (Yoldaş Türümüz Atlar)”, 1+1 Forum, 22.5.2020.
+Adalar Postası-2971 (23.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2971

• Arif Çağlar, “CHP’li İBB Başkanlığı’nın Yüz Kızartıcı Bir Belgesi”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
+ Emin Mahir Başdoğan, “İBB’nin Cevap Olmayan Cevabına Dair Cevabî Yazımızdır…”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2974

• Arif Çağlar, “TUHİM’in Satın Alınan Faytonlarla İlgili Cevap Olamayan Cevabı”, Adalar Postası-2975 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2975

• Arif Çağlar, “Heybeliadalı Deniz Tüfekçi’nin Mektubu”, Adalar Postası-2976 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2976

• Emin Mahir Başdoğan, “Atçılık Hakkında Bir Deneme: Kisber Felver Macar Yarımkan Atı”, Adalar Postası-2978 (09.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2978

• Arif Çağlar, “İstanbul’un Adalar’ı Görev İhmalleri, Yasalara Aykırı Uygulamalar ve Yalanlarla Bitirildi”, Adalar Postası-2979 (19.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2979

• Emin Mahir Başdoğan, “Adalar İlçesinde ‘Ulaşım’ Demişken; İBB’nin Elektrikli Otobüslerine Yerinde Bir İtiraz…”, Adalar Postası-2980 (23.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2980

• H. Cevad Özdil, “Dünya’nın ve Türkiye’nin En Önemli Doğal, Kültürel, Mimari Miraslarından Biri Olan İstanbul Adaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eliyle Motorize Ediliyor!”, Adalar Postası-2981 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2981

• H. Cevad Özdil, “Adalar’ın Toplu Taşıma İhtiyacı Yoktur!”, Adalar Postası-2982 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2982

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atlı Bir Hayat Mümkün Olduğunda Adalar Daha da Güzel Olacaktır…”, Adalar Postası-2988 (03.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2988

• Emin Mâhir Başdoğan, “Sahiplendirerek At Kurtarmak Abesliğine Düşmeden Atlar Nasıl Sağlıklı Yaşatılır?”, Adalar Postası-2989 (06.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2989

• Arif Çağlar, “Belediyecilerin ve Bir Kaymakamın 19 Haziran Tarihli İtirafları”, Adalar Postası-2990 (07.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2990

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atçılık Hallerimiz, Ada Faytonları Hakkındaki Mütalâlarım ve Bir Kitap Tenkȋdim”, Adalar Postası-3001 (21.8.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3001

• Hakkı Taşdemir, “Payton Değil Fayton”, Adalar Postası-3005 (29.8.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3005

• Emin Mâhir Başdoğan, “Tevil Götürmeyen Zırvaya Cevap”, Adalar Postası-3009 (20.10.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3009

• Cezmi Ersöz, “Geçmişte Adına Kantolar Yazılan İstanbul Faytoncuları”, Cumhuriyet Dergi-?, (?.?.19??)18-19.
+”Nerede O Eski Şehlevend Faytoncular, Nerede O Eski Küheylanlar?”, Adalar Postası-3011 (23.10.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3011

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar, Atlar, Tasavvurlar, Tahayyüller, Yalanlar ve Biz…”, Adalar Postası-3029 (02.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3029

• Emin Mâhir Başdoğan, “İBB ve Beraberinde ‘Atçılık Camiamız’ın Adalar Başta Olmak Üzere Bütün Faytoncu Esnafına Bir Özür Borcu Var”, Adalar Postası-3030 (04.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3030

• Arif Çağlar, “Atları Seven Adamın Yeni Kitabı: Evde At Beslemek”, Adalar Postası-3034 (17.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3034

• “ADA, AT ve BİZ’e Dair Adalar Postası’nda Yayımlanan Yazılar…”, Adalar Postası-3036 (09.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3036

• Ada At ve Biz Çalışma Grubu, İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Derneği, “Araba Meydanı Faytonlarındır”, Adalar Postası-3037 (09.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3037

• Selin Çağlayan, “İmamoğlu’na Mektup Yazdık…”, Adalar Postası-3039 (24.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3039

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “ADA, AT ve BİZ’e dâir…”, Adalar Postası-3040 (26.01.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3040

• Emin Mâhir Başdoğan, “Dürüst Olun…”, Adalar Postası-3048 (08.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3048

• Emin Mâhir Başdoğan, “Baytar Mektebi MYO, Bakılamayan Atlar, Dijital Pet ve Aynadaki Hâlimiz…”, Adalar Postası-3050 (13.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3050

• Selin Çağlayan, “Bizi Sırtımızdan Hançerleyenler… Kimse Bizim Adımıza İBB’ye Görüş Bildirme Hakkına Sahip Değil… Adalılar Kimseye Böyle Bir Yetki Vermedi!”, Adalar Postası-3051(16.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3051

• Emin Mâhir Başdoğan, “At ve Fayton Dahil Atlı Araba Başka Bir Dünyanın Tecrübesidir”, Adalar Postası-3068 (12.03.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3068

• Emin Mâhir Başdoğan, “Kölelik, Özgürlük ve Dörtnal Kelimeleriyle Oynanan Oyunlar”, Adalar Postası-3069 (13.03.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3069

• Emin Mâhir Başdoğan, “Büyükada’da Yapılan Bir Çeşit ‘Çalıştay’ Hakkında Notlarımdır…”, Adalar Postası-3074 (04.4.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3074


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: