Gönderen: adalarpostasi | 30 Mayıs 2021

MÜJDELER OLSUN…

MÜJDELER OLSUN…

Fayton konusunda yaşadığımız yanlışlar, hak ve hukuk tanımaz “yasaklar”la yetkililerce teammüden yaratılan oldu-bittiler karşısında “sanal aktivizme”(!?) tevessülle kendimize popülerlik kazandırmaya niyet etmeden ve hiçbir maddȋ çıkar gözetmeden; doğru bildiğimiz yolda faytonlara kavuşabilmek için odaklanarak mücadele ediyoruz. İstanbul Adaları Kütür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’miz (İAKTVKD) yanı sıra şahıslar olarak da haklı davamızı sürdürüyoruz. Bu cümleden olacak şekilde fayton ulaşım sistemine yapılan saldırının hemen akabinde yürütmeyi durdurma talebiyle idare mahkemesinde hem İAKTVKD hem de şahıslar olarak zaman kaybetmeden derhal dava açmıştık. Özel harekât polisleri, uzun namlulu sabit dipçikli silahlar ve zırhlı polis araçlarıyla Büyükada’da yapılan gece yarısı operasyonun haksız ve kanunsuz olduğunu düşünüyorduk. O güne kadar sessiz kalarak aslȋ görevlerini ihmal eden yetkililerin bu ruam hastalığını bahane ederek yaptıkları “darbe”nin yanlış olduğunu biliyorduk. O esnada ortalığı vâveylâya veren gürültücü sözde hayvan-severlerin aslında bir kıymet-i harbiyesi olmadığı sonradan sırra kadem basıp toz olmalarıyla zaten anlaşılmıştır. O gürûh meşhur bir siyasî tâbirle ya “kullanışlı ahmaklar” olarak bidâyette öne sürüldü veyahut ucu rant hesaplarına dayanan bu me’şum “oyun”un bir ortağıydılar. O gün bugündür o gürültücü gürûhun sesi soluğu duyulmamaktadır. Esas oyuncular ise bu darbeyle saklandıkları yerden ortaya çıktı. Biz de onları dava ettik.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde görülen davamız karara bağlandı. Yedi sayfalık 2021/412 numaralı kararın bir bölümü ekte dikkatinize sunulmaktadır. Mahkeme asıl şikâyetçi olduğumuz hususların tamamında bize hak verdi. Ancak şikâyetçi olmadığımız konularda İdare’nin tasarruflarının ne hikmetse —zaten sual etmemiştik— haklı bulunmasından ötürü, muhtemelen bir taktik gereği netice %50 lehimize, %50 aleyhimize kararlaştırıldı. Bittabi itiraz, istinaf vs yolları her iki taraf için de açık. Buraya kadar geldik; peşini elbette bırakmayacağız. Bizi izlemeye devam ediniz…

Bize göre doğru yolda alınmış ama eksikleri olan bu karar yakından incelendiğinde sırasıyla şu hususlar öne çıkmaktadır. Faytonlu ulaşım sisteminin önüne yığılan çerden çöpten engellerin süprülüp atılmasını isteyenlerin işine yarayacak noktalar şunlardır:

*) 19 Aralık 2019’dan beri fiilen devam eden ve başlangıcında üç ay müddetle konulup sonra afakî bir şekilde bir üç ay daha uzatılan “faytona at bağlama yasağı” usulsüz, haksız ve hukuka aykırı bulunmuştur;

19 Aralık ruam itlâfları karşısında zaten İAKTVKD temiz çıkan atların sağlıklı olduğunun Kaymakamlık tarafından açıklanmasını istediğini kamuoyuna Adalar Postası kanalıyla duyurmuştu. Bir yerde ruam çıktı diye oraların kapatılmasının söz konusu edilemeyeceğini en başından îlân etmiştik. [bkz. Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).]

*) 2018 yılında kayıtları verilen komisyon kararlarıyla Adalar ilçesine at girişinin yasaklanması da mevcut Ruamla Mücadele Mevzuatı maddelerine göre usulsüzdür. Hele de bu giriş-çıkış yasağında yıllarca ısrar edilmesi tamamen hukuksuzdur.

Bu sözde yasağın sebep olduğu Adalar’daki “kaçak at” sorununun kötü politikalar ve yanlış kararlar sonucunda oluşan bir hata olduğunu hep dile getirdik.

*) Ruam bahane edilerek bütün atların ve bütün Adalar’ın “kapatılması”, mevzuatta çok sarih şekilde ifade edilen “at işletmesi” kavramına aykırı bir uygulama idi. Kanunen tedavisi mümkün olmayan ruamlı atların usûlü dâhilinde itlâfını müteâkip sâir atların sağlıklı olduğunun tesbiti ve normal hayatlarına dönmesi esası ciddi şekilde ihlal edilmiştir. O atların ve sahiplerinin hayat hakkı başta olmak üzere hakları gaspedilmiştir.

Biz de bunu ve sadece bunu söyledik ve hâlâ da bunun doğru olduğunu biliyoruz.

Öte yandan yıllardan beri rutin olarak tatbik edilen ruamlı atların itlâf edilerek hıfzıssıhhanın korunması ameliyesi ne olmuş da 2019 senesinin Aralık ayında gece yarısı yapılan bir silahlı baskın operasyonuyla icra edilmiştir? Maksat gözdağı verip korkutmak mıdır?

*) Bütün bu kararlar kadar mühim bir başka karar da yaratılan ulaşım boşluğundan bilistifâde İBB’nin sahaya motorlu taşıtlar sokma telâşının da aynı mahkeme tarafından haksız ve hukuka aykırı bulunmuş olmasıdır.

Bu Adalar’da oynanmaya çalışılan oyunu bozacak pek mühim bir mahkeme kararıdır.

Dostlarımıza ve faytonlu ulaşımın Adalar İlçesi’nin yegâne kanunȋ sistemi olduğuna inanlara bu hayırlı haberi verebilmenin mutluluğu içindeyiz. Mücadelemiz hukuktan aldığımız güçle devam etmektedir.

Emin Mâhir Başdoğan
İAKTVKD At ve Atçılık Yetkilisi
“Ada, At ve Biz” Çalışma Grubu üyesi

* * *

Ek

İstanbul 4. İdare Mahkemesi 2021/412 sayılı kararının ilgili sayfaları

İSTANBUL
4. İDARE MAHKEMESİ

(TÜRK MİLLETİ ADINA)

ESAS NO: 2020/1581
KARAR NO: 2021/412

[…]

b) Dava konusu işlemin i. ve ix. maddeleri yönünden;

17. Dava konusu işlemin i. numaralı maddesinde; “Adalar ilçesinde Ruam Hastalığı sebebiyle atlara yönelik yapılan testler sonuçlanıncaya kadar; insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından atların faytonlara koşulmasının 3 (üç) ay süre ile durdurulması yasağının 3 ay süre ile devamına” yönelik karara ilişkin olarak; Ruam taraması yapılan atların 81’inde test sonucunun pozitif çıktığı, bu 81 atın tamamının Büyükada’da bulunduğu ve Burgazada ve Heybeliada’da hastalığa rastlanmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla sadece Ruam hastalığının tespit edildiği Büyükada’da tedbirler uygulanabilecekken, diğer Adalarda bu tedbirlerin uygulanmasına imkan bulunmadığından, tüm Adalarda yasaklama getiren hükümde bu yönüyle hukuka uyarlık bulanmamıştır.

18. Bununla birlikte, atların faytona koşulmasının yukarıda anılan Yönetmeliklerde düzenlenmediği, söz konusu kararın ancak karantina tedbirleri kapsamında alınabileceği dikkate alındığında; anılan kararın Yönetmeliğin 7. Maddesindeki Ruam hastalığında uygulanan karantina tedbirlerinin hastalık teyit edilen işletmeyle sınırlı olduğu hükmüne aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

19. Buna göre; ancak Ruam hastalığı tespit edilen atlar ve bu atların yer aldığı işletmeler yönünden uygulanmasına imkan bulunan tedbirlerin Adalar ilçesinde yer alan tüm at ve UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden HLKGHic – m/3pFd4 – WRDRb2p – y/KHUs= ile erişebilirsiniz. İşletmelere uygulanması nedeniyle bu yönüyle de i.(1) numaralı maddede hukuka uyarlık bulunmadığı görülmektedir.

20. Öte yandan; hastalığın tespiti halinde hasta atların bulunduğu yerdeki atlara ilk test yapıldıktan sonra testi pozitif çıkan atların itlaf edileceği, 20 gün sonra testin tekrarlanacağı bu testte pozitif çıkanların da itlaf edileceği ve 20 gün sonra üçüncü kez test yapılacağı, test sonucu menfi olanların hastalıksız kabul edilerek karantinanın dezenfeksiyon yapılarak kaldırılacağına yönelik Yönetmelik hükümleri karşısında dava konusu işlemde atların faytona koşulmasının test sonuçlarının menfi çıkışına kadar yasaklanması gerekirken ayrıca 2017 yılında atların faytona koşulmasının 1 ay süreyle yasaklanmasına rağmen dava konusu işlemde bu sürenin gerekçesi belirtilmeksizin 3 ay olarak uygulanması da yine sebep unsuru yönünden hukuka aykırılık oluşturmaktadır.

21. Dava konusu işlemin ix.(9) maddesinde belirtilen atların faytonlara koşulmasının 3 ay süre ile durdurulmasına istinaden toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin kısmı ise; yukarıda beyan edildiği üzere davalı idarece Adalardaki atlı faytonların tümünün belirlenen süre kadar yasaklanmasının hukuka aykırılığının ortaya konulması ve bu sonuca göre ancak aksayan ulaşım ile ilgili kısımlar yönünden tedbir alınmasının mümkün olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yetkisini aşacak şekilde verilen genel izin mahiyetinde olduğundan vix.(9) maddede belirtilen işlem yönünden de hukuka uyarlık bulunmamıştır.

VI) HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

22. Dava konusu işlemin i. ve ix. numaralı maddelere ilişkin kısmı yönünden İPTALİNE,

23. Dava konusu işlemin; ii, iii, iv, v, vi, vii ve viii. maddeleri yönünden ise DAVANIN REDDİNE,

[…]


Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: 2-7-2010.jpg

ADA, AT ve BİZ’e dâir
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

• “İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

• Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

• Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

• Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

• Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

• Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

• Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

• Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

• “Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

• “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

• Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

• H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

• Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

• İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

• “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

• “Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

• Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

• Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

• Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

• Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

• “Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

• Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

• “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

• Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

• Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

• Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

• Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

• H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

• Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

• Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

• Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

• “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

• Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – III”, Adalar Postası-2936 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2936

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2937

• Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2938

• “Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2939

• “Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2940

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2941

• Emin Mâhir Başdoğan, “Güven İslamoğlu’nun Fayton Atları Hakkında CNN-Türk’te Yayınlanan YEŞİL DOĞA Programı Üzerine Birkaç Söz…”, Adalar Postası-2942 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2942

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Mehmet Kurnaz’ın Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Gerçeğini Konuşacağız Her Şeyin”, Bir+Bir Forum, 02.02.2020.
+ Adalar Postası-2943 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2943

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Hayko Belek’in Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Ata Saygı Göstereceksin”, Bir+Bir Forum, 07.02.2020.
+ Adalar Postası-2944 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2944

• Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ada Faytonlarını ve Onların Atlarını Satın Alacağına Dair Basında Çıkan Haberler Hakkında Kamuoyuna Duyurumuzdur…”, Adalar Postası-2945 (15.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2945

• “Aklî Meleke/Hukukî Ehliyet Raporsuz Bir Rapor ile Kararsız Kararı!”, Adalar Postası-2950 (27.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2950

• Emin Mâhir Başdoğan, “At Sahiplendirmek, Padok Alanı Açmak ve Benzeri Konularda Bir Hasbıhal…”, Adalar Postası-2963 (15.4.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2963

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar’ın Fayton Atları da Serum İmalathanesine mi Gönderiliyor?”, Adalar Postası-2969 (12.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2969

• Osman Furkan Aydın, “Adalar’ın Atları ve Önümüzdeki Fırsat (Yoldaş Türümüz Atlar)”, 1+1 Forum, 22.5.2020.
+Adalar Postası-2971 (23.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2971

• Arif Çağlar, “CHP’li İBB Başkanlığı’nın Yüz Kızartıcı Bir Belgesi”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
+ Emin Mahir Başdoğan, “İBB’nin Cevap Olmayan Cevabına Dair Cevabî Yazımızdır…”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2974

• Arif Çağlar, “TUHİM’in Satın Alınan Faytonlarla İlgili Cevap Olamayan Cevabı”, Adalar Postası-2975 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2975

• Arif Çağlar, “Heybeliadalı Deniz Tüfekçi’nin Mektubu”, Adalar Postası-2976 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2976

• Emin Mahir Başdoğan, “Atçılık Hakkında Bir Deneme: Kisber Felver Macar Yarımkan Atı”, Adalar Postası-2978 (09.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2978

• Arif Çağlar, “İstanbul’un Adalar’ı Görev İhmalleri, Yasalara Aykırı Uygulamalar ve Yalanlarla Bitirildi”, Adalar Postası-2979 (19.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2979

• Emin Mahir Başdoğan, “Adalar İlçesinde ‘Ulaşım’ Demişken; İBB’nin Elektrikli Otobüslerine Yerinde Bir İtiraz…”, Adalar Postası-2980 (23.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2980

• H. Cevad Özdil, “Dünya’nın ve Türkiye’nin En Önemli Doğal, Kültürel, Mimari Miraslarından Biri Olan İstanbul Adaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eliyle Motorize Ediliyor!”, Adalar Postası-2981 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2981

• H. Cevad Özdil, “Adalar’ın Toplu Taşıma İhtiyacı Yoktur!”, Adalar Postası-2982 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2982

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atlı Bir Hayat Mümkün Olduğunda Adalar Daha da Güzel Olacaktır…”, Adalar Postası-2988 (03.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2988

• Emin Mâhir Başdoğan, “Sahiplendirerek At Kurtarmak Abesliğine Düşmeden Atlar Nasıl Sağlıklı Yaşatılır?”, Adalar Postası-2989 (06.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2989

• Arif Çağlar, “Belediyecilerin ve Bir Kaymakamın 19 Haziran Tarihli İtirafları”, Adalar Postası-2990 (07.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2990

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atçılık Hallerimiz, Ada Faytonları Hakkındaki Mütalâlarım ve Bir Kitap Tenkȋdim”, Adalar Postası-3001 (21.8.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3001

• Hakkı Taşdemir, “Payton Değil Fayton”, Adalar Postası-3005 (29.8.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3005

• Emin Mâhir Başdoğan, “Tevil Götürmeyen Zırvaya Cevap”, Adalar Postası-3009 (20.10.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3009

• Cezmi Ersöz, “Geçmişte Adına Kantolar Yazılan İstanbul Faytoncuları”, Cumhuriyet Dergi-?, (?.?.19??)18-19.
+”Nerede O Eski Şehlevend Faytoncular, Nerede O Eski Küheylanlar?”, Adalar Postası-3011 (23.10.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3011

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar, Atlar, Tasavvurlar, Tahayyüller, Yalanlar ve Biz…”, Adalar Postası-3029 (02.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3029

• Emin Mâhir Başdoğan, “İBB ve Beraberinde ‘Atçılık Camiamız’ın Adalar Başta Olmak Üzere Bütün Faytoncu Esnafına Bir Özür Borcu Var”, Adalar Postası-3030 (04.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3030

• Arif Çağlar, “Atları Seven Adamın Yeni Kitabı: Evde At Beslemek”, Adalar Postası-3034 (17.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3034

• “ADA, AT ve BİZ’e Dair Adalar Postası’nda Yayımlanan Yazılar…”, Adalar Postası-3036 (09.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3036

• Ada At ve Biz Çalışma Grubu, İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Derneği, “Araba Meydanı Faytonlarındır”, Adalar Postası-3037 (09.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3037

• Selin Çağlayan, “İmamoğlu’na Mektup Yazdık…”, Adalar Postası-3039 (24.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3039

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “ADA, AT ve BİZ’e dâir…”, Adalar Postası-3040 (26.01.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3040

• Emin Mâhir Başdoğan, “Dürüst Olun…”, Adalar Postası-3048 (08.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3048

• Emin Mâhir Başdoğan, “Baytar Mektebi MYO, Bakılamayan Atlar, Dijital Pet ve Aynadaki Hâlimiz…”, Adalar Postası-3050 (13.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3050

• Selin Çağlayan, “Bizi Sırtımızdan Hançerleyenler… Kimse Bizim Adımıza İBB’ye Görüş Bildirme Hakkına Sahip Değil… Adalılar Kimseye Böyle Bir Yetki Vermedi!”, Adalar Postası-3051(16.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3051

• Emin Mâhir Başdoğan, “At ve Fayton Dahil Atlı Araba Başka Bir Dünyanın Tecrübesidir”, Adalar Postası-3068 (12.03.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3068

• Emin Mâhir Başdoğan, “Kölelik, Özgürlük ve Dörtnal Kelimeleriyle Oynanan Oyunlar”, Adalar Postası-3069 (13.03.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3069

• Emin Mâhir Başdoğan, “Büyükada’da Yapılan Bir Çeşit ‘Çalıştay’ Hakkında Notlarımdır…”, Adalar Postası-3074 (04.4.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3074

• Emin Mâhir Başdoğan, “İBB’nin Kaybolan Atları, Bundan Çıkartılan Haberler, Şaşıran İnsanlar ve Baştan Sona Bir Ahmaklık Tablosu. Bir Yerinde de Savcılığa İntikal Ettiği Rivâyeti…”, Adalar Postası-3076 (19.4.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3076

• Emin Mâhir Başdoğan, “Yalan Çare Değil”, Adalar Postası-3080 (05.5.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3080

• Arif Çağlar, “Kayıp At Peşinde”, Adalar Postası-3081 (09.5.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3081

• Emin Mâhir Başdoğan, “Kendini Atların Kurtarıcısı Zanneden İmamoğlu’na Evrak Üzerinden Cevap”, Adalar Postası-3083 (14.5.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3083

• Emin Mâhir Başdoğan, “Deneme”, Adalar Postası-3084 (18.5.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3084

• Şahika Savran, “Fayton Atları için TV Programlarında Söylenenler ve Vicdan Muhasebesi”, Adalar Postası-3085 (20.5.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3085

• Emin Mâhir Başdoğan, “Müjdeler Olsun…”, Adalar Postası-3086 (31.5.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3086


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: